Raadpleging nieuw wolvenbeleid is rond

De consultatie over ‘Grenzen aan de wolf in Gelderland’ is afgerond. Het bestuur wil grenzen stellen aan de wolf door betere preventie, probleemwolven aan te pakken en op termijn: populatiebeheer. Dit nieuwe beleid werd voorgelegd aan het Gelders parlement.
wolf in de natuur
Gepubliceerd op: 7-maart-2024

Zorgvuldig proces over een beladen onderwerp

Gelderland is de 1e provincie die zelfstandig beleid opstelt om probleemwolven beter aan te pakken. Gedeputeerde Harold Zoet: 

“De wolf is een beladen onderwerp, met nadrukkelijke voor- en tegenstanders, goed daarom dat de raadpleging in het Gelders parlement zo zorgvuldig is verlopen.” 
Als voorbereiding op de bespreking van het beleid bezochten Statenleden onder andere een schapenhouder en spraken met de Gelderse Wolvencommissie.

Moties tijdens de Statenvergadering

Tijdens de Statenvergadering werden 4 moties ingediend. 3 haalden het niet; 1 motie wordt bij de volgende vergadering weer in stemming gebracht. Bij een hoofdelijke stemming kreeg die motie evenveel stemmen voor als tegen. De motie zou het provinciebestuur oproepen om zo snel mogelijk te starten met het beheren van probleemwolven en actief te lobbyen om de beschermde status omlaag te krijgen.

Faunabeheerplan wolf

Nu de consultatie afgerond is, gaat Gelderland verder met het uitrollen van nieuw beleid. De provincie is met de faunabeheereenheid in overleg over de uitvoering van het praktisch beheer van probleemwolven. Als dit faunabeheerplan er ligt, wil de provincie zorgen dat er een vergunning komt voor héél Gelderland, om probleemwolven aan te pakken. Als er zich in de tussentijd incidenten voordoen, dan zal de provincie voor die individuele gevallen een vergunning afgeven.

Subsidie wolfwerende maatregelen 

Half april wordt de subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen verbreed naar héél Gelderland en alle houders van weidedieren. Binnenkort nemen Provinciale Staten een besluit over het voorstel, om € 3 miljoen extra uit te trekken voor de dekking van extra kosten van de verruimde subsidieregeling. De provincie en gemeenten gaan door met het voorlichten en ondersteunen van inwoners en dierhouders.

Lobby beschermde status

Het Gelders bestuur lobbyt al om de beschermde status van de wolf omlaag te krijgen. Het college stuurde deze week een brief naar minister Van der Wal en Adema. Om de zorgen van inwoners over te brengen en ze op te roepen om werk te maken van een lagere beschermde status van de wolf. Op 2 april zal gedeputeerde Zoet met een Gelderse vertegenwoordiging een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer.