De wolvencommissie

In opdracht van de provincie is een gebiedscommissie preventie wolvenschade opgericht. Leden gaan in gesprek met direct belanghebbenden. Samen bekijken ze welke maatregelen binnen het leefgebied van de wolf nodig zijn. Om zo schade door wolven te voorkomen.
wolf in de natuur

Preventieplan

De gebiedscommissie heeft als taak om een preventieplan te maken. Dankzij het preventieplan kan iemand die woont in het leefgebied van wolven om hulp vragen. Als provincie zorgen we dan voor maatregelen die schade voorkomen. In het preventieplan staan ook adviezen over financiële ondersteuning voor schapen- en geitenhouders. Zo is het plaatsen van afrasteringen die de wolf tegenhouden een optie. In het plan staan ook algemenere adviezen. Bijvoorbeeld over het verloop van de schaderegeling voor dierhouders of de monitoring van de wolf.

Advies

Voor veehouders is de drempel voor het nemen van wolfwerende maatregelen hoog. Toch is dit de beste manier om dieren te beschermen tegen de wolf. De wolvenconsulent van de commissie adviseert veehouders kosteloos over preventieve maatregelen. Daarnaast biedt hij hulp bij het aanvragen van subsidie. De focus ligt op de wolvenleefgebieden, maar ook daarbuiten kan zijn hulp worden ingeroepen.

Proces

In mei 2020 heeft de commissie het preventieplan voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Daar is de subsidieregeling voorkomen van schade door wolven ontstaan. De commissie heeft in december 2021 geëvalueerd op al haar activiteiten sinds de start. De pioniersfase is voorbij, maar het werk is voorlopig nog niet gedaan. Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft aangegeven dat wij tot januari 2023 doorgaan met de wolvencommissie.

Subsidie voor het voorkomen van schade door wolven

Schapen- en geitenhouders binnen het wolvengebied op de Veluwe kunnen sinds augustus 2020 subsidie aanvragen voor maatregelen om schade door wolven te voorkomen. Buiten het officieel aangewezen leefgebied geldt vanaf 2 mei 2022 een ‘calamiteitenregeling’: een tijdelijke openstelling van de subsidie waarmee houders van schapen en geiten snel en blijvend maatregelen kunnen treffen tegen een rondhangende wolf zonder dat een aanwijzing als leefgebied aan de orde is.

Leden van de wolvencomissie

Als voorzitterPieter van Geel
Als secretarisTeun Achterkamp, namens provincie Gelderland
Namens Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)Saskia Duives Cahuzak
Namens Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG)Gijsbert Six
Namens de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN)Marjel Neefjes
Namens het Gelders Particulier Grondbezit (GPG)Gert Jan Bloemendal
Namens de terreinbeherende organisatiesMichiel van der Weide, van Natuurmonumenten
Namens de gemeentenHans van der Hoeve
Als voorzitter
Pieter van Geel
Als secretaris
Teun Achterkamp, namens provincie Gelderland
Namens Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)
Saskia Duives Cahuzak
Namens Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG)
Gijsbert Six
Namens de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN)
Marjel Neefjes
Namens het Gelders Particulier Grondbezit (GPG)
Gert Jan Bloemendal
Namens de terreinbeherende organisaties
Michiel van der Weide, van Natuurmonumenten
Namens de gemeenten
Hans van der Hoeve

Video’s over wolfwerende maatregelen

Samen met wolvencommissie Gelderland doen we een oproep aan alle schapen- en geitenhouders in het leefgebied van de wolf. Want we willen hun kuddes zo snel mogelijk beschermen met een wolfwerende afrastering. In onderstaande video’s ziet u verschillende situaties uit de praktijk. Zo heeft u 5 voorbeelden van maatregelen die u kunt nemen:

  1. Eisen aan wolfwerende afrastering
  2. Testcase regulier versus wolfwerende/verplaatsbare rasters in de praktijk
  3. Preventieve maatregelen in de praktijk/pilot autowinder draadoprolsysteem
  4. Samen naar effectieve preventieve maatregelen/hobby houder Piet Filmer
  5. Compilatievideo online Kennisevent Het Schaap & GD/28 januari 2021

Nieuwsbrief

Zolang de wolf in Gelderland voorkomt, versturen we nieuwsbrieven. Om omwonenden en belangstellenden te informeren. Meld u aan voor nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen over de wolf of bekijk de tot nu toe verzonden nieuwsbrieven verder op deze pagina.

Vragen?

De wolvencommissie wordt ambtelijk ondersteund door provincie Gelderland. Voor vragen aan de wolvencommissie of een afspraak met de wolvenconsulent kunt u een e-mail sturen.