Collectieve Wooninitiatieven

Wilt u samen met anderen woningen bouwen en er daarna zelf gaan wonen? Afhankelijk van de fase waarin uw woningbouwproject zich bevindt, kunt u als collectief wooninitiatief een subsidie of een subsidie in de vorm van een renteloze lening aanvragen. Deze regeling was eerder bekend onder de naam Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – CPO.

Voor wie

Collectieve wooninitiatieven in de vorm van rechtspersoon, vereniging of stichting kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt in de haalbaarheidsfase subsidie aanvragen om een collectief wooninitiatief op te richten en de subsidieaanvraag te laten voorbereiden door een onafhankelijke procesbegeleider. Subsidie is ook mogelijk voor het opstellen van een duurzaam projectplan om de haalbaarheid van uw initiatief te onderzoeken, inclusief procesbegeleiding. In dit plan geeft u aan met welke concrete maatregelen uw woningbouwproject natuurinclusief, klimaatadaptief en circulair wordt gebouwd.

In de ontwikkelfase kunt u subsidie in de vorm van een renteloze lening aanvragen om kosten voor te financieren voor:

 • het opstellen van een programma van eisen,
 • een voorlopig ontwerp,
 • een definitief ontwerp,
 • een bestek,
 • procesbegeleiding.

Terugbetaling van de lening vindt plaats als het project in de realisatiefase komt en financiering van de woningen via een hypotheek bij een bank mogelijk is.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie of een subsidie in de vorm van een renteloze lening aanvragen als:

 • de gemeente een intentieverklaring afgeeft waaruit blijkt dat de gemeente de intentie heeft om mee te werken aan onderzoek naar de haalbaarheid van en eventuele daadwerkelijke realisatie van dit woningbouwproject op de betreffende locatie.
 • de eigenaar van de grond waarop het woningbouwproject wordt gerealiseerd, de intentie heeft om dit aan het collectief wooninitiatief te verkopen dan wel te verhuren.
 • uw woningbouwproject bestaat uit minimaal 3 woningen en de woningen passen binnen de regionale woonprogrammering en de opgave (Omgevingsvisie Gelderland, par. 4.7).

De belangrijkste aanvullende voorwaarden voor subsidie in de vorm van een renteloze lening zijn:

 • het projectplan laat zien dat het woningbouwproject haalbaar is.
 • uw collectieve wooninitiatief is vrij om zelf externe partijen in het bouwproces opdracht te verlenen en heeft een doorslaggevende stem in het ontwerp- en bouwproces van het woningbouwproject.
 • voor koopwoningen geldt: voor de individuele leden van het wooninitiatief heeft een financiële instelling een financieringstoets uitgevoerd waaruit blijkt dat deze leden over voldoende financiële middelen kunnen beschikken om het woningbouwproject te realiseren.
 • voor huurwoningen geldt: voor het wooninitiatief heeft een financiële instelling een financieringstoets uitgevoerd waaruit blijkt dat het initiatief over voldoende financiële middelen kan beschikken om de huurwoningen te realiseren.
 • het woningbouwproject is bedoeld om koopwoningen en/of huurwoningen in de betaalbare sector te realiseren: 
  • bij nieuwbouw liggen de gemiddelde kosten van de woningen beneden de grens van de Nationale Hypotheekgarantie.
  • bij bestaande bouw of sloop met daarna nieuwbouw liggen de gemiddelde kosten van de woning beneden de grens van de Nationale Hypotheekgarantie vermeerderd met € 30.000.
  • bij huurwoningen ligt de gemiddelde huur van de woningen beneden de huurprijs van maximaal € 850 per maand.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 2.4 Collectieve wooninitiatieven).

Maximale bijdrage

De subsidie in de haalbaarheidsfase is in totaal € 15.000 (of € 17.500) bestaande uit:

 • € 2.000 voor procesbegeleiding van de oprichting van een collectief wooninitiatief en de voorbereiding van de subsidieaanvraag.
 • € 13.000 voor het opstellen van een projectplan bij een nieuwbouw woningbouwproject en bij bestaande bouw of sloop in combinatie met nieuwbouw € 15.500. Dit is inclusief € 3.000 om te onderzoeken met behulp van welke concrete maatregelen uw woningbouwproject natuurinclusief, klimaatadaptief en circulair kan worden gebouwd.

Deze bedragen zijn gebaseerd op circa 50% van de totale kosten van de activiteiten, die nodig zijn voor het aanvragen van de subsidie en het opstellen van een duurzaam projectplan met een conclusie over de haalbaarheid van het wooninitiatief.

De renteloze lening met een looptijd van maximaal 2 jaar, voor een bedrag van maximaal 65% van de kosten is maximaal:

 • € 7.500 per woning tot een maximum van € 150.000 per woningbouwproject bij nieuwbouw.
 • € 10.000 per woning tot een maximum van € 200.000 per woningbouwproject als het gaat om bestaande bouw of sloop met vervolgens nieuwbouw.

Deze lening kan worden aangevraagd als aantoonbaar 35% van de kosten in de ontwikkelfase door het collectief wooninitiatief is uitgegeven.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In deze Checklist verplichte bijlagen (PDF 315 kB) subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. Voor een aantal bijlagen is een format beschikbaar. De formats zijn te vinden op deze webpagina onder het kopje 'Extra informatie en tips'. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

Voor het verstrekken van subsidie is tot en met 2021 een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld. U kunt een subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Lening aanvragen

Voor het verstrekken van leningen is een bedrag van € 800.000 beschikbaar gesteld. U kunt een lening aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Wilt u een lening aanvragen? Neem dan contact met ons op via het vragenformulier. U ontvangt dan van ons het aanvraagformulier en een uitnodiging voor een gesprek. 

Het aanvraagformulier kunt u, volledig ingevuld en vergezeld van alle verplichte bijlagen, indienen via post@gelderland.nl

Extra informatie en tips

Lees ook: