Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen

Wilt u een bestaand bedrijventerrein toekomstbestendiger maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Ondernemers en gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen om fysieke collectieve maatregelen te realiseren, inclusief procesbegeleiding om een bestaand bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. De maatregelen kunnen zich richten op:

 1. (circulaire)herstructurering, vernieuwing, herontwikkeling, aanpassing van ruimtelijke inrichting of ruimtelijke kwalitatieve verbeteringen, en noodzakelijke bedrijfsverplaatsingen of (circulaire) sloop om het bedrijventerrein te verbeteren;
 2. de aanleg van duurzame energie- en warmtesystemen en energieopslag op het bedrijventerrein;
 3. gedeelde (slimme) laadinfrastructuur;
 4. weerbaarheid tegen criminaliteit;
 5. klimaatadaptatie;
 6. vergroten van de biodiversiteit;
 7. de aanleg van buitenruimte die stimuleert om er te sporten en bewegen.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • er aantoonbaar sprake is van een tekort in de financiering van het project;
 • de activiteit geldt voor 1 of meerdere bedrijventerreinen in Gelderland;
 • het bedrijfsleven en de gemeente uw aanvraag ondersteunen;
 • onvoldoende aanspraak kan worden gemaakt op financiering uit al dan niet revolverende fondsen van OostNL, de Ontwikkel- en herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) en de Lange termijn Integrale investeringsprogramma’s (LTI).
 • het organiserend vermogen van het bedrijfsleven op het bedrijventerrein waarvoor u de subsidie aanvraag toereikend is of als er een plan is waaruit blijkt dat er stappen worden gezet om dit in orde te maken.
 • de uitvoering van het project kan starten en binnen 3 jaar kan worden gerealiseerd.
 • in het geval van herstructurering maatregelen voor het vergroten van de biodiversiteit en klimaatadaptatie worden meegenomen.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, Paragraaf 6.42 Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen. 

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt nooit meer dan het financieel tekort en bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en maximaal € 500.000, tenzij anders is bepaald.

Subsidie aanvragen

Voordat u een subsidieaanvraag indient, vindt er een vooroverleg plaats over het project. We vragen u van te voren dit vooroverlegformulier - projectplan (PDF 70 kB) in te vullen. Aan de hand van het ingevulde formulier en het gesprek daarover, beoordelen we of uw project kans heeft op subsidie. We begeleiden u bij het voorbereiden van de subsidieaanvraag en we vertellen u welke informatie nodig is voor uw subsidieaanvraag.

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u uw aanvraag laten indienen door een intermediair? Dan heeft u ketenmachtiging nodig.

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Het volgende format kunt u nodig hebben als bijlage:  

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is is tot en met 2022 een totaalbedrag van € 3.250.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, beoordelen we eerst of de aanvraag volledig is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen, is maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Als blijkt dat uw aanvraag niet volledig is, dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen binnen een bepaalde termijn. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze gaat weer in als de aanvraag compleet is.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.