Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen

Wilt u een bestaand bedrijventerrein toekomstbestendiger maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Ondernemers en gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen om fysieke collectieve maatregelen te realiseren, inclusief procesbegeleiding om een bestaand bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. De maatregelen kunnen zich richten op:

 1. (circulaire)herstructurering, vernieuwing, herontwikkeling, aanpassing van ruimtelijke inrichting of ruimtelijke kwalitatieve verbeteringen, en noodzakelijke bedrijfsverplaatsingen of (circulaire) sloop om het bedrijventerrein te verbeteren;
 2. de aanleg van duurzame energie- en warmtesystemen en energieopslag op het bedrijventerrein;
 3. gedeelde (slimme) laadinfrastructuur;
 4. weerbaarheid tegen criminaliteit;
 5. klimaatadaptatie;
 6. vergroten van de biodiversiteit;
 7. de aanleg van buitenruimte die stimuleert om er te sporten en bewegen.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • er aantoonbaar sprake is van een tekort in de financiering van het project;
 • de activiteit geldt voor 1 of meerdere bedrijventerreinen in Gelderland;
 • het bedrijfsleven en de gemeente uw aanvraag ondersteunen;
 • onvoldoende aanspraak kan worden gemaakt op financiering uit al dan niet revolverende fondsen van OostNL, de Ontwikkel- en herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) en de Lange termijn Integrale investeringsprogramma’s (LTI).
 • het organiserend vermogen van het bedrijfsleven op het bedrijventerrein waarvoor u de subsidie aanvraag toereikend is of als er een plan is waaruit blijkt dat er stappen worden gezet om dit in orde te maken.
 • de uitvoering van het project kan starten en binnen 3 jaar kan worden gerealiseerd.
 • in het geval van herstructurering maatregelen voor het vergroten van de biodiversiteit en klimaatadaptatie worden meegenomen.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, Paragraaf 6.42 Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen. 

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt nooit meer dan het financieel tekort en bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en maximaal € 500.000, tenzij anders is bepaald.

Subsidie aanvragen

Voordat u een subsidieaanvraag indient, vindt er een vooroverleg plaats over het project.
U kunt via dit formulier een afspraak maken voor een vooroverleg. Wij vragen u dan vooraf een vragenformulier in te vullen. Aan de hand van het ingevulde formulier en het gesprek daarover, beoordelen we of uw project kans heeft op subsidie. We begeleiden u bij het voorbereiden van de subsidieaanvraag en we vertellen u welke informatie nodig is voor uw subsidieaanvraag.

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u uw aanvraag laten indienen door een intermediair? Dan heeft u ketenmachtiging nodig.

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Het volgende format kunt u nodig hebben als bijlage:  

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 3.750.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.