Europese subsidies

We geven niet alleen zelf subsidies, maar we zijn ook verantwoordelijk voor het toekennen van Europese subsidies. Deze subsidies worden vanuit 3 verschillende programma’s gegeven.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) geeft de Europese Unie geld om de economie te versterken. Deze subsidies zijn voor de periode 2014-2020 en zijn vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. Nederland wil met deze financiële bijdrage 2 doelen bereiken:

  1. innovatie en,
  2. koolstofarme economie.

Het programma OP-Oost verstrekt het geld voor Oost-Nederland.

Bekijk de Gelderse projecten die EFRO mede financiert.

INTERREG Deutschland-Nederland

Voor het Duits-Nederlandse grensgebied zijn subsidies beschikbaar uit het programma INTERREG IV. Dit geld komt ook uit het EFRO. Deze Europese subsidies zijn gericht op het versterken van de concurrentiepositie van grensregio's.

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

Met het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3) werkt de Europese Unie aan het platteland van Gelderland, zodat het innoveert, duurzamer wordt en de leefbaarheid verbetert. Het POP, inclusief het onderdeel LEADER, maakt onderdeel uit van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor subsidie uit dit fonds. POP3 loopt van 2014 tot en met 2020 met een uitloop tot en met 2023. Meer informatie over het programma POP vindt u op de website van het Regiebureau POP. Meer informatie over LEADER-Achterhoek vindt u op de website van LEADER-Achterhoek. Hieronder leggen we uit welke stappen u onderneemt om POP3-subsidie aan te vragen.

POP3-subsidie aanvragen

Wanneer een POP3-subsidie is opengesteld, vindt u gedurende de openstellingsperiode op de subsidiepagina alle informatie over de betreffende subsidieregelingen.
In 2020 gaat het om de doorlopende openstelling LEADER-Achterhoek. en de openstelling van de regeling voor Jonge landbouwers (naar verwachting in december dit jaar). Mogelijke worden ook de openstellingen Innovatieve concepten, Professionalisering Korte ketens en Verplaatsing glastuinbouwbedrijven gepubliceerd in het kader van het Transitieprogramma GLB 2021-2022 Gelderland. Houd deze website in de gaten over de laatste status

POP3 & COVID-19 maatregelen

De uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door. Loopt uw project door de Coronacrisis vertraging op, dien dan een onderbouwd verzoek tot looptijdverlening in via de webportal. Zowel het RVO als wij blijven telefonisch en per mail bereikbaar. De meeste werkzaamheden worden ook gewoon uitgevoerd.

In ons overzicht van veelgestelde vragen (PDF 216 kB) leest u ook antwoorden over POP3-subsidies en COVID-19.

De beschikking ontvangen, en nu…

Als u de beschikking ontvangen heeft kunt u de instructievideo bekijken op de website van RVO. 

Animatie uit de instructievideo

Verzoek voor deelbetaling doen

U heeft voor uw project kosten gemaakt en betaald. Begint uw zaaknummer met GD (bijvoorbeeld GD-00123) dan dient u uw betaalverzoek via de webportal POP3 in te dienen. Bestaat uw zaaknummer alleen uit getallen (bijvoorbeeld 17713000007) dan dient u uw betaalverzoek in te dienen via Mijn RVO. Uw betaalverzoek is minimaal 25% van de subsidie of € 50.000. Een compleet betaalverzoek handelen we binnen 13 weken na aanvraag af.

Let op: de behandelingstermijn wordt opgeschort bij opvragen van aanvullende informatie indien het betaalverzoek niet compleet is. Bij een betaalverzoek stuurt u de volgende documenten mee: 

Meer informatie over wat u mee moet sturen met uw betalingsverzoek vindt u in de checklist bijlagen bij betaalverzoek (PDF 116 kB). Wilt u weten hoe u uw aanvraag digitaal op Mijn RVO kunt doen? Dat leest u in de instructie indienen aanvraag voor deelbetaling en voortgangsverslag via mijn.rvo.nl (PDF 554 kB) en in de Toelichting indienen betaalverzoek en invulinstructie facturenoverzicht POP3 (PDF 752 kB).  

Projectwijziging aanvragen

Wijzigt uw project tijdens de uitvoering? En voldoet het daarmee niet meer geheel aan de verleningsbeschikking? Dan kan dit consequenties hebben voor uw recht op subsidie. We kunnen de subsidie naar beneden bijstellen of zelfs intrekken.

Begint uw zaaknummer met GD (bijvoorbeeld GD-00123) dan dient u uw wijzigingsverzoek via de webportal POP3 in te dienen.

Bestaat uw zaaknummer alleen uit getallen (bijvoorbeeld 17713000007) dan dient u uw wijzigingsverzoek in te dienen via POP3@gelderland.nl.

Geef iedere wijziging direct door met het formulier Meldingen (Word 115 kB)

U ontvangt (schriftelijk) bericht of wij akkoord gaan met uw wijzigingsverzoek. We gaan niet akkoord met een wijzigingsverzoek als: 

  • U door de wijziging geen recht meer heeft op subsidie.
  • U door de wijziging niet meer voldoet aan de minimale selectiecriteria om voor subsidie in aanmerking te komen.
  • De wijziging zou leiden tot een lagere plaats op de prioriteitenlijst dan de plaats waarop het subsidieplafond is bereikt.

Verzoek tot vaststelling subsidie

U heeft uw project gerealiseerd. Na afronding vraagt u binnen 13 weken een verzoek tot vaststelling van de subsidie aan. Begint uw zaaknummer met GD (bijvoorbeeld GD-00123) dan dient u uw betaalverzoek via de webportal POP3 in te dienen. Bestaat uw zaaknummer alleen uit getallen (bijvoorbeeld 17713000007) dan dient u uw betaalverzoek in te dienen via Mijn RVO.

Een compleet vaststellingsverzoek handelen we binnen 13 weken na aanvraag af.
Let op: de behandelingstermijn wordt opgeschort bij opvragen van aanvullende informatie indien het betaalverzoek niet compleet is. Bij een vaststellingsverzoek stuurt u de volgende documenten mee:

Meer informatie over wat u mee moet sturen met uw vaststellingsverzoek vindt u in de checklist indienen aanvraag tot vaststelling (PDF 172 kB). Wilt u weten hoe u uw aanvraag digitaal op Mijn RVO kunt doen? Dat leest u in de toelichting indienen betaalverzoek en invulinstructie facturenoverzicht (pdf 752 kB).

Hulp nodig?

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99. Meer informatie vindt u in het handboek voor aanvragers POP3.

Algemene informatie over POP3:

Sancties en verlagingen

Conform artikel 1.29 van de Verordening POP3-subsidies provincie Gelderland verlagen Gedeputeerde Staten de verleende of vastgestelde subsidie indien er onregelmatigheden zijn geconstateerd. In dit kader heeft het ministerie van Economische Zaken een sanctiebeleid vastgesteld. Wij passen deze beleidsregel toe die u kunt vinden op de website overheid.nl onder officiële bekendmakingen.