Europese subsidies

We geven niet alleen zelf subsidies, maar we zijn ook verantwoordelijk voor het toekennen van Europese subsidies. Deze subsidies worden vanuit 3 verschillende programma’s gegeven.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) geeft de Europese Unie geld om de economie te versterken. Deze subsidies zijn voor de periode 2014-2020 en zijn vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. Nederland wil met deze financiële bijdrage 2 doelen bereiken:

 1. innovatie;
 2. koolstofarme economie.

Extra middelen REACT EU

In reactie op de COVID-pandemie heeft de Europese Unie (EU) besloten tot het instellen van een herstelprogramma "EU Next Generation". Onderdeel daarvan het is REACT-EU. Binnen het bestaande programma OP Oost 2014-2020 komt in 2021 ongeveer € 50 miljoen beschikbaar voor REACT EU. Met deze bijdrage stimuleert de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie.

INTERREG Deutschland-Nederland

Voor het Duits-Nederlandse grensgebied zijn subsidies beschikbaar uit het programma INTERREG IV. Dit geld komt ook uit het EFRO. Deze Europese subsidies zijn gericht op het versterken van de concurrentiepositie van grensregio's.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid waaronder POP3

Via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) stelt de Europese Unie geld beschikbaar voor het platteland. Een deel van dit geld is of komt beschikbaar voor Gelderland en wordt aangevuld met geld van de provincie (cofinanciering). Het GLB is een van de instrumenten waarmee we werken aan onze doelen voor een vitaal platteland. Het GLB bestaat op dit moment uit 2 programma’s die worden uitgevoerd en een programma dat wordt ontwikkeld: POP3, POP3plus en Nationaal Strategisch Plan. Agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden verenigingen en stichtingen kunnen subsidie krijgen.

Subsidiemogelijkheden POP3 in 2021

Wanneer een POP3 of POP3plus subsidieregeling is opengesteld, vindt u tijdens de openstellingsperiode op de subsidiepagina alle informatie over de betreffende regeling. In 2021 zijn de volgende openstellingen gepland:

 • Verplaatsing glastuinbouwbedrijven: 1 april tot en met 12 mei 2021
 • Professionalisering Korte ketens: 1 april tot en met 20 mei 2021
 • Innovatieve concepten: 3 mei tot en met 14 juni 2021
 • Innovatie stallen kalverhouderij: 1 juni tot en met 13 juli 2021
 • Niet-productieve investeringen water - KRW/EVZ: 6 september tot en met 4 oktober 2021
 • Niet-productieve investeringen water - Klimaatadaptatie: 6 september tot en met 4 oktober 2021
 • Jonge landbouwers: 6 december 2021 tot en met 7 februari 2022
 • LEADER- Achterhoek Uitvoering projecten
 • LEADER- Achterhoek Samenwerkingsactiviteiten

Verantwoording van uw POP3 subsidie

Hieronder vindt u meer informatie over het melden van veranderingen in uw project en over het indienen van een verzoek tot deelbetaling of vaststelling.

De beschikking ontvangen, en nu…

Als u de beschikking ontvangen heeft kunt u de instructievideo bekijken op de website van RVO. 

Animatie uit de instructievideo

Verzoek voor deelbetaling doen

U heeft voor uw project kosten gemaakt en betaald. Begint uw zaaknummer met GD (bijvoorbeeld GD-00123) dan dient u uw betaalverzoek via de webportal POP3 in te dienen. Bestaat uw zaaknummer alleen uit getallen (bijvoorbeeld 17713000007) dan dient u uw betaalverzoek in te dienen via Mijn RVO. Uw betaalverzoek is minimaal 25% van de subsidie of € 50.000. Een compleet betaalverzoek handelen we binnen 13 weken na aanvraag af.

Let op: de behandelingstermijn wordt opgeschort bij opvragen van aanvullende informatie indien het betaalverzoek niet compleet is. Bij een betaalverzoek stuurt u de volgende documenten mee: 

Meer informatie over wat u mee moet sturen met uw betalingsverzoek vindt u in de checklist bijlagen bij betaalverzoek (PDF 116 kB). Wilt u weten hoe u uw aanvraag digitaal op Mijn RVO kunt doen? Dat leest u in de instructie indienen aanvraag voor deelbetaling en voortgangsverslag via mijn.rvo.nl (PDF 554 kB) en in de Toelichting indienen betaalverzoek en invulinstructie facturenoverzicht POP3 (PDF 752 kB).  

Projectwijziging aanvragen

Wijzigt uw project tijdens de uitvoering? En voldoet het daarmee niet meer geheel aan de verleningsbeschikking? Dan kan dit consequenties hebben voor uw recht op subsidie. We kunnen de subsidie naar beneden bijstellen of zelfs intrekken.

Begint uw zaaknummer met GD (bijvoorbeeld GD-00123) dan dient u uw wijzigingsverzoek via de webportal POP3 in te dienen.

Bestaat uw zaaknummer alleen uit getallen (bijvoorbeeld 17713000007) dan dient u uw wijzigingsverzoek in te dienen via POP3@gelderland.nl.

Geef iedere wijziging direct door met het formulier Meldingen (Word 115 kB)

U ontvangt (schriftelijk) bericht of wij akkoord gaan met uw wijzigingsverzoek. We gaan niet akkoord met een wijzigingsverzoek als: 

 • U door de wijziging geen recht meer heeft op subsidie.
 • U door de wijziging niet meer voldoet aan de minimale selectiecriteria om voor subsidie in aanmerking te komen.
 • De wijziging zou leiden tot een lagere plaats op de prioriteitenlijst dan de plaats waarop het subsidieplafond is bereikt.

Verzoek tot vaststelling subsidie

U heeft uw project gerealiseerd. Na afronding vraagt u binnen 13 weken een verzoek tot vaststelling van de subsidie aan. Begint uw zaaknummer met GD (bijvoorbeeld GD-00123) dan dient u uw betaalverzoek via de webportal POP3 in te dienen. Bestaat uw zaaknummer alleen uit getallen (bijvoorbeeld 17713000007) dan dient u uw betaalverzoek in te dienen via Mijn RVO.

Een compleet vaststellingsverzoek handelen we binnen 13 weken na aanvraag af.
Let op: de behandelingstermijn wordt opgeschort bij opvragen van aanvullende informatie indien het betaalverzoek niet compleet is. Bij een vaststellingsverzoek stuurt u de volgende documenten mee:

Meer informatie over wat u mee moet sturen met uw vaststellingsverzoek vindt u in de checklist indienen aanvraag tot vaststelling (PDF 172 kB). Wilt u weten hoe u uw aanvraag digitaal op Mijn RVO kunt doen? Dat leest u in de toelichting indienen betaalverzoek en invulinstructie facturenoverzicht (pdf 752 kB).

Hulp nodig?

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99. Meer informatie vindt u in het handboek voor aanvragers POP3.

Algemene informatie over POP3:

Sancties en verlagingen

Conform artikel 1.29 van de Verordening POP3-subsidies provincie Gelderland verlagen Gedeputeerde Staten de verleende of vastgestelde subsidie indien er onregelmatigheden zijn geconstateerd. In dit kader heeft het ministerie van Economische Zaken een sanctiebeleid vastgesteld. Wij passen deze beleidsregel toe die u kunt vinden op de website overheid.nl onder officiële bekendmakingen.