Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

De Europese Unie stelt geld voor de landbouw beschikbaar via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor Nederland is ongeveer €4,7 miljard aan subsidies beschikbaar. Een deel van dit geld is voor Gelderland.
boer met trekker

Hoe helpt het nieuwe GLB mee aan toekomstbestendig boeren?

Het GLB bestaat globaal uit grondgebonden regelingen, zoals de basispremie, en uit regelingen die bijdragen aan een duurzame omgeving:

Grond gebonden subsidies: 

  1. Basispremie: basisinkomenssteun voor duurzaamheid: hectarebetaling voor landbouwgrond;
  2. Eco-regeling: hectarebetaling voor extra activiteiten. Bekijk de video met de uitleg over hoe een agrariër doelen, punten en waarden binnen de eco-regeling kan behalen;
  3. Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb): een vergoeding voor beheermaatregelen op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer;

Projectsubsidies voor een duurzame agrarische sector:

  1. Samenwerken aan de uitvoering van een innovatief idee;
  2. Investeringen voor bedrijfsverduurzaming;
  3. Kennisdeling en demonstratie door en voor groepen landbouwers;
  4. Gebiedsgericht samen werken aan de uitvoering van eigen opgeteld gebiedsplan.

LEADER: subsidies voor lokale plattelandsontwikkeling met aandacht voor klimaat, milieu, water en biodiversiteit.

Hoofddoelen van het GLB 2023-2027

Het GLB ondersteunt boeren en andere partijen op het platteland of in de sector bij vernieuwing naar een slimme en veerkrachtige landbouw. Daarnaast biedt het GLB mogelijkheden voor boeren en adviseurs om kennis te ontwikkelen en uit te wisselen. Omdat ieder gebied zijn eigen uitdagen kent, ondersteunt het GLB ondersteunt een gebiedsgerichte aanpak.

Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Hoe Nederland vanaf januari 2023 invulling geeft aan het nieuwe GLB, staat in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). De provincie Gelderland is hierbij betrokken. Met het GLB werkt Nederland aan toekomstbestendige landbouw, het versterken van de natuur en een leefbaar platteland. Meer informatie leest u in de lezersvriendelijke versie van het NSP op de website van Toekomst GLB

Voor wie is het GLB?

Boeren en tuinders, natuur-en landschapsorganisaties gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen. De verschillende subsidies kunnen in combinatie met elkaar worden toegepast om voor gebieden en de boeren die in de gebieden werken, helder perspectief voor hun bedrijf te vinden en om een duurzame en bestendige toekomst te realiseren.

Bent u een agrarische ondernemer en werkt u aan de ontwikkeling van het platteland als agrariër of namens een natuur- en landschapsorganisatie of de overheid? Dan komen uw plannen en projecten mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Er zijn nationale en regionale regelingen.

Subsidiemogelijkheden

Subsidies van het GLB 2023-2027 worden landelijk of provinciaal opengesteld. Provinciale openstellingen in het kader van het GLB-NSP 2023-2027 zijn te vinden op onze overzichtspagina met subsidies.

Totaaloverzicht van landelijke en regionale GLB-regelingen

Provinciaal

Nationaal

Alle regelingen voor land- en tuinbouw