Besluiten van Gedeputeerde Staten

De besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) staan in een besluitenlijst. Op deze pagina vindt u de besluiten van vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Klik op de datum van de vergadering waarvan u besluiten wilt nalezen. Onderaan de pagina opent een overzicht van de genomen besluiten tijdens die vergadering.
De besluiten verschijnen 1 week na de betreffende GS-
vergadering op deze pagina.

Besluitenlijst GS-vergadering van 01 dec 2020

Inhoudsopgave


Opening en mededelingen

NummerA1
OnderwerpOpening en mededelingen

Besluitenlijst

NummerA2
OnderwerpBesluitenlijst

Terugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

NummerA3
OnderwerpTerugmelding uit statendagen en andere beschouwingen

Grondslag uitvoering programma Foodvalley2030

NummerA4
OnderwerpGrondslag uitvoering programma Foodvalley2030
Openbare samenvattingBij de Najaarsnota 2019 en Begroting 2020 is voor 2020 en 2021 een subsidiegrondslag opgenomen voor Foodvalley NL voor een bedrag van € 3.840.000 per jaar. Doel is om de mondiale concurrentiepositie van Foodvalley als agrifood innovatiecluster te versterken en sneller baanbrekende innovaties te realiseren op de terreinen van kringlooplandbouw, eiwittransitie, gezonde voeding en slimme technologie. Foodvalley NL geeft hier samen met andere uitvoeringspartners uitvoering aan. Voor een rechtmatige subsidieverlening stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor de grondslag van die besluiten aan te passen, omdat een deel van de uitvoering bij Wageningen University & Research komt te liggen. Stichting Foodvalley NL vraagt als penvoerder de subsidie aan; in een samenwerkingsovereenkomst zijn de onderlinge werkafspraken vastgelegd. Voor 2020 wordt €450.000 beschikbaar gesteld aan Wageningen University en € 3.390.000 aan Stichting Foodvalley NL, in plaats van het beschikbaar stellen van het gehele bedrag aan Stichting Foodvalley NL.

Algemene vergadering van Aandeelhouders Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V. (OMVV) op 3 december 2020

NummerB1
OnderwerpAlgemene vergadering van Aandeelhouders Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V. (OMVV) op 3 december 2020
Openbare samenvattingOp 3 december 2020 is de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V. (OMVV). Agendapunten die ter besluitvorming voorliggen zijn de vaststelling van het Meerjarenprogramma en -begroting 2021 – 2024 en de benoeming van een accountant ten behoeve van de beoordeling van de Jaarrekening 2020. Daarnaast wordt door de OMVV aan de aandeelhouders gerapporteerd over de voortgang van het in december 2019 vastgestelde Meerjarenprogramma 2020 – 2023. De OMVV is in 2019 opgericht en heeft als doel het leveren van bijdragen aan de verbetering van de vakantieparkensector binnen het grondgebied van de aandeelhoudende gemeenten door middel van revitaliseren, herstructureren en/of transformeren. Het college van Gedeputeerde Staten zal instemmen met de voorstellen die aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd.

Vaststellen fractievergoedingen 2019

NummerB2
OnderwerpVaststellen fractievergoedingen 2019
Openbare samenvattingDe fracties van Provinciale Staten hebben hun jaarrekening inzake de fractievergoedingen over het jaar 2019 ingediend. Alle fracties hebben een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten de gelegenheid geboden om hun wensen en bedenkingen ten aanzien van het initiatiefvoorstel aan de Staten mee te delen. In reactie hierop hebben Gedeputeerde Staten Provinciale Staten meegedeeld dat zij geen wensen en bedenkingen hebben met betrekking tot dit initiatief en dat zij zich daar mee kunnen verenigen.

Dienstregeling wijzigingen per december 2020 per OV concessie in Gelderland

NummerB3
OnderwerpDienstregeling wijzigingen per december 2020 per OV concessie in Gelderland
Openbare samenvattingDe dienstregeling van de treinen en bussen in Gelderland wordt door de vervoerders per 13 december 2020 gewijzigd net zoals ieder jaar. De wijzigingen zorgen ervoor dat het openbaar vervoer verbetert onder andere door betere aansluittijden en korter overstappen. Door de maatregelen als gevolg van Covid-19 is het aantal reizigers in het OV fors gedaald. Het Rijk en de provincie ondersteunen de vervoerders tot 1 juli 2021. Hierdoor blijft het aanbod van bussen en de trein nu nagenoeg op hetzelfde niveau. De voorgestelde wijzigingen zijn door vervoerders Arriva en Hermes voor advies voorgelegd aan het reizigersorganisatie ROCOV, gemeenten en de chauffeursvertegenwoordiging van de vervoerders. Het vervoerplan van Keolis voor de concessie IJssel-Vecht is eerder al voorgelegd. Voor het vervoerplan van Hermes is nog geen ROCOV-advies ontvangen. Gedeputeerde Staten hebben ingediende vervoerplannen getoetst aan de voor de Gelderse concessies geldende bestekken, bestaand beleid en beschikbare budget en zijn ermee akkoord. De vervoerders zorgen ervoor dat de reizigers tijdig en goed op de hoogte zijn van de veranderingen. GS sturen een brief ter kennisname aan Provinciale Staten. Mocht het ROCOV advies voor het vervoerplan Hermes aanleiding geven voor bijstelling, dan worden Provinciale Staten hier apart over geïnformeerd.

IPO stelt route 35 vast

NummerB4
OnderwerpIPO stelt route 35 vast
Openbare samenvattingHet Interprovinciaal overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben in het Klimaatakkoord afgesproken dat er in 2030 35 TWh energie opgewekt wordt met zonne- en windenergieprojecten. In de 30 RES-regio’s wordt gewerkt aan plannen. Mocht blijken dat de 35 TWh niet gehaald wordt, dan is afgesproken hoe de restopgave verdeeld gaat worden over de 30 RES-regio’s. Deze afspraak wordt Route 35 genoemd en is op 19 november in het IPO vastgesteld. De VNG en de UvW besloten hier al eerder over.

Regionale Woonagenda Rivierenland 2020-2030

NummerC1
OnderwerpRegionale Woonagenda Rivierenland 2020-2030
Openbare samenvattingDe woningbouwopgave in Gelderland is fors, ook in de regio Rivierenland. De acht samenwerkende gemeenten (Culemborg, Buren, Maasdriel, Tiel, Neder-Betuwe, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel) hebben daarom de nieuwe ‘Regionale Woonagenda Rivierenland 2020 – 2030’ opgesteld. Gedeputeerde Staten hebben deze regionale Woonagenda vastgesteld. De gemeenten verwachten in de periode 2020-2030 tussen 7.900 en 12.500 nieuwe woningen te bouwen. Dit wil de regio betaalbaar en duurzaam doen. Daarom agendeert de regio conceptueel – en circulair bouwen. De regio wil komen tot versnelling van woningbouw in de periode 2020 – 2025 door te gaan werken met de principes van adaptief programmeren, afspraken te maken over her- en deprogrammering van niet passende woningbouwplannen en het opzetten van professionele monitoring. Huisvesting van arbeidsmigranten blijft hoog op de agenda, net als opgave om (beschermd) wonen en zorg veel meer lokaal en bij mensen thuis te organiseren. Elke twee jaar zal een tussenevaluatie van de Woonagenda plaatsvinden. Zo kan ingespeeld kan worden op veranderende omstandigheden. De provincie Gelderland is partner bij de uitvoering van de nieuwe woonagenda. In de woonagenda staan directe aanknopingspunten benoemd om de middelen van het Actieplan Wonen te gebruiken om de gestelde ambities te bereiken.

Samenwerking met het Oranje Fonds

NummerC2
OnderwerpSamenwerking met het Oranje Fonds
Openbare samenvattingDe provincie Gelderland wil bijdragen aan een omgeving die inwoners als ‘gaaf’ ervaren, door mee te werken aan ontmoeting en verbinding en aan dorpen, wijken en buurten waarin we omzien naar elkaar. Het Oranjefonds wil projecten in dorpen, wijken en buurten steunen met een bijdrage. Om dit mogelijk te maken verstrekt de provincie Gelderland voor 2021 en 2022 een subsidie van € 2.000.000, -- aan de Stichting Oranje Fonds voor het samenwerkingsfonds ‘Verbind je buurt’.

Wijziging overeenkomst primaire grondwaterstandmeetnet Gelderland

NummerC3
OnderwerpWijziging overeenkomst primaire grondwaterstandmeetnet Gelderland
Openbare samenvattingDe provincie Gelderland heeft een grondwaterstandsmeetnet waarmee een zo actueel mogelijk inzicht wordt verkregen in de toestand van het grondwatersysteem, onder andere ten behoeve van het monitoren van de actuele droogteproblematiek. Over dit grondwaterstandsmeetnet sloot de provincie in het verleden een overeenkomst met Vitens. Gedeputeerde Staten hebben nu in verband met de invoering van de basisregistratie ondergrond besloten aan Vitens voor te stellen om deze overeenkomst te wijzigen. De wijziging betreft een wijziging van de looptijd van de overeenkomst: van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd, te weten tot 1 januari 2023. Voor de periode daarna zal een nieuwe aanbesteding plaatsvinden.

Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid dhr. G. Averesch (SGP) over Fietspad N303 Voorthuizen-Putten

NummerS1
OnderwerpBeantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid dhr. G. Averesch (SGP) over Fietspad N303 Voorthuizen-Putten
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben de statenvragen van het Statenlid Averesch (SGP) beantwoord over de verkeersveiligheid van het fietspad langs de Voorthuizerstraat (N303) tussen Voorthuizen en Putten. Gedeputeerde Staten antwoorden op deze vragen dat in de afgelopen jaren een aantal eenzijdige ongevallen met fietsers op dit fietspad heeft plaatsgevonden. In 2019 is een verkenning uitgevoerd naar het duurzaam veilig inrichten van het wegvak N303 Voorthuizen -Putten. In deze studie is in samenspraak met een klankbordgroep een voorkeursvariant opgesteld waarbij het fietspad wordt verbreed en de snelheid op de weg wordt verlaagd naar 60 km. De verdere uitwerking en realisatie is echter vertraagd door de veranderde stikstofregelgeving. Het proces om te komen tot maatwerk voor de inpassing van het fietspad en de voorkeursvariant wordt samen met alle betrokkenen in de omgeving (waaronder de gemeente Putten) verder uitgewerkt.

Reactie Gedeputeerde Staten op het Rekenkamer Oost-Nederland onderzoek "Warmtenetten: een spannend proces, De inzet van de provincie Gelderland op warmtenetten"

NummerS2
OnderwerpReactie Gedeputeerde Staten op het Rekenkamer Oost-Nederland onderzoek "Warmtenetten: een spannend proces, De inzet van de provincie Gelderland op warmtenetten"
Openbare samenvattingDe Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar het werk van het bestuur van de provincies Gelderland en Overijssel. Vanwege het belang voor de Gelderse energiedoelen maar ook vanwege de daarmee gepaard gaande investeringen met bijbehorende financiële risico’s heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de inzet van de provincie Gelderland op warmtenetten en heeft haar rapport (Warmtenetten: een spannend proces, De inzet van de provincie Gelderland op warmtenetten) inmiddels aangeboden aan Provinciale Staten. De hoofdconclusie is dat de inzet van de provincie om haar partners te ondersteunen bij warmtenetten wordt gewaardeerd. Maar ook dat daarbij een meer gestructureerde aanpak nodig is.

Zonne-energie in Gelderland

NummerS3
OnderwerpZonne-energie in Gelderland
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben alle Gelderse gemeenten een brief gestuurd om aandacht te vragen voor de ontwikkeling van zonne-energie in Gelderland. In de brief roepen Gedeputeerde Staten gemeenten op om locaties voor zonne-energie zorgvuldig af te wegen en te borgen in de bestemmingsplannen (inclusief kaders voor vergunningverlening en benodigde ruimte voor de energie infrastructuur). Anders wordt de ruimtelijke impact bepaald door een optelsom van losse projecten. Dit zou ten koste kunnen gaan van het draagvlak voor de energietransitie. Gedeputeerde Staten geven in de brief ook aan dat verschillende gemeenten dit nu ook al actief oppakken. Daarnaast willen Gedeputeerde Staten in de regionale energiestrategieën (RES) een regionale zonneladder uitwerken. Een regionale aanpak draagt bij aan een zo optimaal mogelijk ruimtegebruik en harmonisatie van het ruimtelijk beleid van gemeenten. In de volgende wijziging van de Omgevingsverordening zullen Gedeputeerde Staten in samenspraak met Provinciale Staten bezien of en hoe zorgvuldige locatiekeuze in de provinciale Omgevingsverordening opgenomen gaat worden. Dit zal omstreeks april 2021 zijn. Verder vragen Gedeputeerde Staten aandacht voor een goede inpassing in het elektriciteitsnet.

Bestuurskracht Scherpenzeel

NummerS5
OnderwerpBestuurskracht Scherpenzeel
Openbare samenvattingGedeputeerde Staten hebben een brief gestuurd naar het Burgerinitiatief Scherpenzeel zelfstandig. In deze brief reageren Gedeputeerde Staten op enkele vragen van het burgerinitiatief die betrekking hebben op uitlatingen door Gedeputeerde Staten over signalen van onveiligheid die inwoners ervaren in het proces van de bestuurskrachtopgave Scherpenzeel. Ook hebben Gedeputeerde Staten een brief gestuurd naar een particulier, die vragen had gesteld over de procedure van het open overleg.