Natura 2000-gebied Wooldse Veen bij Winterswijk

Wooldse Veen is een herstellend hoogveengebied van 65 hectare met veenputten en veendijken, broekbos en graslandjes met hei. Om de bijzondere natuur te behouden, herstellen en versterken is Wooldse Veen aangewezen als Natura 2000-gebied.

Veenputten met hoogveen

Het Wooldse Veen is samen met het Duitse Burlo Vardingholter Venn een waardevol hoogveen met veenputten en veendijken. Door de grote afwisseling in de bodem en de afwisseling in natte en droge plekken komen er veel bijzondere planten en dieren voor. We noemen er een paar: nieuw hoogveen met zonnedauw en lavendelheide in de veenputten, insecten als de zwarte heidelibel, en de hoogveenglanslibel, vlinders zoals het groentje. Andere zeldzame dieren die je in het veen kunt treffen zijn kamsalamander en hazelworm.

Wooldse Veen plankenpad over drassig gebied

Behouden uniek gebied

Wat moet er gebeuren om dit unieke gebied te behouden en te versterken? Veel zeldzame planten en dieren hebben het moeilijk. Hun leefgebied is klein, de lucht is te zuur en de grond is te droog en te voedselrijk. Als we deze omstandigheden verbeteren, dan kan de natuur zich herstellen en sterk genoeg worden om weer tegen een stootje te kunnen.

Aanpak stikstof in het Natura 2000-gebied

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom zijn in het beheerplan Natura 2000 Wooldse Veen (PDF 11,4 MB) maatregelen opgenomen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Grondwaterstand verhogen

De belangrijkste maatregel is het verhogen van de grondwaterstand door het dempen en ondieper maken van watergangen. Het waterschap houdt met een meetnet van peilbuizen in de gaten of het verhogen van de grondwaterstand in het natuurgebied invloed heeft op de omgeving. De meetgegevens kunt u vinden op de website van Waterschap Rijn en IJssel. Daarnaast is het nodig dat landbouwgrond natuur wordt. De voorbereiding en uitvoering van de maatregelen gebeurt in nauwe afstemming met bewoners en agrariërs in het gebied.

Vergunning voor activiteiten

Bestaande activiteiten in en nabij Wooldse Veen kunnen in principe gewoon doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur in gevaar kunnen brengen is een vergunning nodig. Dit beoordelen we per situatie.

Procedures en planning

De uitvoering van de herstelmaatregelen voor natuur is in het najaar van 2019 gestart; onder andere afgraven van de voedselrijke bovengrond. Langs de weg is een tijdelijk gronddepot ingericht voor vrijkomende grond. Deze wordt in de loop van 2020 weer opgeruimd. In 2020 ronden we de werkzaamheden af met het graven van de laatste poelen en het dempen van enkele slootjes in het gebied. De uitvoering gebeurt in nauwe afstemming met bewoners en agrariërs.

Betrokken organisaties in Wooldse Veen

Wooldse Veen is eigendom van Natuurmonumenten en particulieren. De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Natura 2000-herstelmaatregelen uit het beheerplan. We hebben afspraken gemaakt met Natuurmonumenten en Waterschap Rijn en IJssel om deze maatregelen uit te voeren. De wens is om samen tot een inrichtingsplan en de uitvoering daarvan te komen.

Nieuwsbrieven

Gedurende de looptijd van het plan versturen we minimaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief naar omwonenden en belangstellenden. Meld u aan voor de nieuwsbrief Wooldse Veen en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.