Wooldse Veen (Natura 2000) bij Winterswijk

Wooldse Veen is een herstellend hoogveengebied van 65 hectare met veenputten en veendijken, broekbos en graslandjes met hei. Om de bijzondere natuur te behouden, herstellen en versterken is Wooldse Veen aangewezen als Natura 2000-gebied.

Veenputten met hoogveen

Het Wooldse Veen is samen met het Duitse Burlo Vardingholter Venn een waardevol hoogveen met veenputten en veendijken. Door de grote afwisseling in de bodem en de afwisseling in natte en droge plekken komen er veel bijzondere planten en dieren voor. We noemen er een paar: nieuw hoogveen met zonnedauw en lavendelheide in de veenputten, insecten als de zwarte heidelibel, en de hoogveenglanslibel, vlinders zoals het groentje. Andere zeldzame dieren die je in het veen kunt treffen zijn kamsalamander en hazelworm.

Wooldse Veen plankenpad over drassig gebied

Behouden uniek gebied

Veel zeldzame planten en dieren hebben het moeilijk. Hun leefgebied is klein, de lucht is te zuur en de grond is te droog en te voedselrijk. Als we deze omstandigheden verbeteren, dan kan de natuur zich herstellen en sterk genoeg worden om weer tegen een stootje te kunnen.

Aanpak stikstof in het Natura 2000-gebied

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom zijn in het beheerplan Natura 2000 Wooldse Veen (PDF 11,4 MB) maatregelen opgenomen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Actualisatie Natura 2000-beheerplan Woolde Veen

Het eerste (huidige) beheerplan met herstelmaatregelen voor het Natura 2000-gebied Wooldse Veen verloopt in 2022. We actualiseren nu dit beheerplan.

Procedure beheerplan

Naar verwachting stellen Gedeputeerde Staten het beheerplan in februari 2022 vast. Daarna volgt een inspraakperiode van 6 weken. Iedereen kan dan met een zienswijze op het plan reageren. Deze zienswijze kan alleen betrekking hebben op wijzigingen ten opzichte van het huidige beheerplan. Na beantwoording van de zienswijzen en eventuele aanpassingen van het beheerplan, stellen Gedeputeerde Staten het plan definitief vast. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen het definitieve beheerplan in beroep gaan. Het beheerplan is daarna weer voor een periode van 6 jaar geldig.

Vergunning voor activiteiten

Bestaande activiteiten in en nabij Wooldse Veen kunnen in principe gewoon doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur in gevaar kunnen brengen is een vergunning nodig. Dit beoordelen we per situatie.

Natuurherstel

De herstelmaatregelen voor natuur uit het huidige Natura 2000-beheerplan zijn inmiddels uitgevoerd. Er zijn sloten ondieper gemaakt of gedempt, waardoor het gebied natter is geworden. Voor de zeldzame boomkikker en andere amfibieën zijn in en naast het hoogveen verschillende poelen aangelegd. En we hebben de voedselrijke bovengrond van percelen afgegraven. Hier kunnen zich bijzondere bloemrijke graslanden gaan ontwikkelen. Met deze maatregelen zijn goede omstandigheden gecreëerd voor plantensoorten van hoogveen die van vochtige en voedselarme grond houden, zoals zonnedauw, lavendelheide, kleine veenbes en veenmos. De bijzondere natuur van het Wooldse Veen krijgt nu de kans zich te herstellen. De eerste resultaten van de maatregelen op de nieuw ingerichte gronden zijn al zichtbaar. Zo groeit er al hier en daar klein bronkruid, veenmossen en moeraskartelblad. De ontwikkeling van de natuur en de waterhuishouding van het Wooldse Veen gaan we dan ook de komende jaren goed volgen en bijsturen als het nodig is.

Het waterschap houdt met een meetnet van peilbuizen in de gaten of het verhogen van de grondwaterstand in het natuurgebied invloed heeft op de omgeving. De meetgegevens kunt u vinden op de website van Waterschap Rijn en IJssel.

Betrokken organisaties in Wooldse Veen

Wooldse Veen is eigendom van Natuurmonumenten en particulieren. De provincie is verantwoordelijk voor het Natura 2000-beheerplan. We volgen de natuurontwikkelingen in het gebied, zo nodig sturen we het beheer bij.

Nieuwsbrieven

Gedurende de looptijd van het plan versturen we nieuwsbrieven naar omwonenden en belangstellenden. Meld u aan voor de nieuwsbrief Wooldse Veen en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.