Natura 2000-gebied Wooldse Veen bij Winterswijk

Wooldse Veen is een herstellend hoogveengebied van 65 hectare met veenputten en veendijken, broekbos en graslandjes met hei. Om de bijzondere natuur te behouden, herstellen en versterken is Wooldse Veen aangewezen als Natura 2000-gebied.

Veenputten met hoogveen

Het Wooldse Veen is samen met het Duitse Burlo Vardingholter Venn een waardevol hoogveen met veenputten en veendijken. Door de grote afwisseling in de bodem en de afwisseling in natte en droge plekken komen er veel bijzondere planten en dieren voor. We noemen er een paar: nieuw hoogveen met zonnedauw en lavendelheide in de veenputten, insecten als de zwarte heidelibel, en de hoogveenglanslibel, vlinders zoals het groentje. Andere zeldzame dieren die je in het veen kunt treffen zijn kamsalamander en hazelworm.

Wooldse Veen plankenpad over drassig gebied

Behouden uniek gebied

Wat moet er gebeuren om dit unieke gebied te behouden en te versterken? Veel zeldzame planten en dieren hebben het moeilijk. Hun leefgebied is klein, de lucht is te zuur en de grond is te droog en te voedselrijk. Als we deze omstandigheden verbeteren, dan kan de natuur zich herstellen en sterk genoeg worden om weer tegen een stootje te kunnen.

Grondwaterstand verhogen en stikstofuitstoot verminderen

Om de bijzondere natuur in deze gebieden te behouden zijn maatregelen nodig uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze maatregelen hebben tot doel de effecten van stikstof op de natuur te verminderen. De belangrijkste maatregel is het verhogen van de grondwaterstand door het dempen en verondiepen van watergangen. Het waterschap houdt met een meetnet van peilbuizen in de gaten of het verhogen van de grondwaterstand in het natuurgebied invloed heeft op de omgeving. De meetgegevens kunt u vinden op de website van Waterschap Rijn en IJssel. Daarnaast is het nodig dat landbouwgrond natuur wordt. De voorbereiding en uitvoering van de maatregelen gebeurt in nauwe afstemming met bewoners en agrariërs in het gebied.

Vergunning voor activiteiten

Bestaande activiteiten in en nabij Wooldse Veen kunnen in principe gewoon doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur in gevaar kunnen brengen is een vergunning nodig. Dit beoordelen we per situatie. In het beheerplan Natura 2000 Wooldse Veen (PDF 11,4 MB)  leest u meer over de vergunningverlening en de gevolgen van de Natura 2000-maatregelen.

Procedures en planning

De plannen voor Wooldse Veen zijn een uitwerking van het vastgestelde beheerplan Natura 2000 en de gebiedsanalyse van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De PAS-gebiedanalyse voor Wooldse Veen (nummer 64) (PDF 2,9 MB) is opgenomen in het beheerplan. De voorbereidingen van de maatregelen zijn inmiddels gestart. De uitvoering begint op zijn vroegst in 2019. Het werk moet uiterlijk in 2021 klaar zijn. Zowel de voorbereidingen als de uitvoering gebeurt in nauwe afstemming met bewoners en agrariërs.

Betrokken organisaties in Wooldse Veen

Wooldse Veen is eigendom van Natuurmonumenten en particulieren. De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de PAS-maatregelen en het Natura 2000 beheerplan en heeft afspraken gemaakt met Natuurmonumenten en Waterschap Rijn en IJssel om deze maatregelen uit te voeren. De wens is om samen tot een inrichtingsplan en de uitvoering daarvan te komen.

Nieuwsbrieven

Gedurende de looptijd van het plan versturen we minimaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief naar omwonenden en belangstellenden. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar wooldseveen@gelderland.nl.