Voortgang windpark Horst & Telgt

Windpark Horst en Telgt zit in de fase waarin het plan verder wordt uitgewerkt. Op deze pagina leest u over de voortgang van het provinciaal inpassingsplan en andere belangrijke onderwerpen.

Inspraakperiode voorbij 

Het ontwerp provinciaal inpassingsplan en de ontwerpbesluiten lagen 6 weken ter inzage. Iedereen kon de stukken bekijken en tot 7 februari 2024 reageren op de stukken met een zienswijze. Op 10 januari 2024 organiseerden we een spreekuur in Ermelo. Het spreekuur in Putten is vervallen wegens een gebrek aan belangstelling.

97 zienswijzen

Er zijn in totaal 97 zienswijzen ingediend. We bekijken en beantwoorden nu alle reacties (zienswijzen). Dit zetten we in een zogeheten zienswijzennota. Daarin staat ook of de reacties tot een aanpassing of verduidelijking van het inpassingsplan hebben geleid. Iedereen die een reactie stuurde, ontvangt een reactie als de zienswijzennota bekend is. 

Advies commissie voor de milieueffectrapportage

We vroegen de commissie voor de milieueffectrapportage (mer) om een advies te geven over het ontwerp milieueffectrapport. We verwachten dit advies in april of mei 2024 te ontvangen. Als we het advies ontvangen, bepalen we of we het plan nog moeten aanpassen of verduidelijken. Naar verwachting besluit provincie Gelderland in juni of juli 2024 over het inpassingsplan en de vergunningen.

Na vaststelling van het inpassingsplan en de besluiten worden deze opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunt u in hoger beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. We informeren u als hier meer over bekend is. 

Participatieplan voor de bouw- en beheerfase

De initiatiefnemers (Veluwe-Energie en Prowind) werken samen met de gemeente Ermelo en Putten en provincie Gelderland aan een participatieplan voor de bouw- en beheerfase van het windpark. Dit plan beschrijft hoe de omgeving wordt betrokken in de uitvoeringsfase van het project. Er staat bijvoorbeeld in op welke manier de omgeving informatie ontvangt tijdens de aanbesteding van het project. Of hoe lokale bedrijven betrokken worden als ze willen meewerken aan de bouw. Het participatieplan wordt ook besproken met de huidige klankbordgroep en de themacommissie.

Beleid voor windenergie op en rondom de Veluwe 

In de vorige nieuwsbrief lieten wij u weten dat het ontwerpbeleid voor windenergie op en rondom de Veluwe op dit moment ook ter inzage ligt. Wij herinneren u eraan dat u nog tot en met 17 maart 2024 een reactie kunt geven.