Start inspraakperiode beleid windenergie op en rondom Veluwe

Vanaf maandag 5 februari 2024 ligt het ontwerp beleid en het milieuonderzoek windenergie op en rondom de Veluwe 6 weken ter inzage. Iedereen kan de stukken bekijken en hierop reageren met een zienswijze.
Gepubliceerd op: 5-februari-2024

Beperking windturbines op en rondom de Veluwe

De Veluwe is een beschermd Natura 2000-gebied. De wespendief is een roofvogel die broedt op de Veluwe. Volgens Europese afspraken moeten wij ervoor zorgen dat deze vogelsoort blijft bestaan. Eind 2022 besloten Gedeputeerde Staten van Gelderland daarom dat er geen windturbines mogen komen op de Veluwe en 1 kilometer daaromheen. In een cirkel van 1 tot 8 kilometer om de Veluwe zijn beperkt, onder voorwaarden windturbines toegestaan. Dit besluit is nu uitgewerkt in een ontwerp beleid (de aanvulling beleidslijn windenergie op en rondom de Veluwe). Het ontwerp beleid ligt vanaf maandag 5 februari 2024 ter inzage. 

Milieuonderzoek  

Om het beleid te kunnen maken zijn de effecten op de leefomgeving van dit voorgenomen beleid onderzocht. Ook de effecten op de leefomgeving van een aantal alternatieven onderzochten we. Het milieuonderzoek en de uitkomsten zijn beschreven in de milieueffectrapportage. Ook die ligt 6 weken ter inzage.  

Documenten bekijken 

Het ontwerp beleid en de milieueffectrapportage windenergie op en rondom de Veluwe zijn te vinden via de webpagina. De documenten zijn ook op afspraak te bekijken bij Provincie Gelderland (Markt 11, Arnhem). 

Reageren op de documenten 

U kunt van 5 februari tot en met 17 maart 2024 reageren door een zienswijze in te dienen. Dat kan als volgt: 

  • Digitaal via het zienswijzenformulier. In het formulier kunt u bijlagen bijvoegen.   
  • Schriftelijk: stuur uw reactie aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van “Gelders beleid windenergie Veluwe” en zaaknummer 2023-016343. 
  • Mondeling: neem op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur contact op met het provincieloket (026 359 99 99). Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. 

Vragen stellen tijdens digitale spreekuren 

Het projectteam organiseert op woensdag 28 februari 2024 digitale spreekuren voor professionals en andere geïnteresseerden over het ontwerp beleid en het milieuonderzoek. Tijdens de spreekuren kunt u vragen stellen. Er is geen algemene presentatie. We vragen u om zich aan te melden via www.gelderland.nl/planmerwindveluwe voor een tijdsblok.  

Hoe gaat het verder? 

Alle binnengekomen zienswijzen worden na 17 maart 2024 beantwoord in een reactienota. Daarin staat ook op welke manier we de zienswijze verwerken in het definitieve beleid en milieueffectrapport. 

We verwachten in april 2024 een definitief besluit te nemen. Het verbodsgebied voor windenergie op de Veluwe en 1 km daaromheen, verwerken we bij de eerstvolgende vernieuwing van de omgevingsverordening.  

Aanvulling op lopend milieuonderzoek 

In een ander milieuonderzoek naar wind, zon en warmte doen we op dit moment onderzoek naar andere effecten van windenergie, zoals geluid en slagschaduw. Meer informatie over dit milieuonderzoek vindt u op de webpagina over het Gelders milieuonderzoek wind, zon en warmte.  

Betrokkenheid van andere provincies 

Het onderzoeksgebied van 1 tot 8 km rond de Veluwe ligt ook gedeeltelijk in de provincies Utrecht, Overijssel en Flevoland. Provincie Gelderland gebruikt de onderzoeksresultaten voor beleid voor haar eigen grondgebied. Andere provincies kunnen de resultaten gebruiken voor hun afwegingen. 

Meer informatie

Meer informatie over het beleid, het milieuonderzoek de terinzagelegging en de spreekuren vindt u op onze webpagina.