Gelders beleid windenergie Veluwe

We beschermen de roofvogel die op de Veluwe broedt (de Wespendief). Daarom besloten Gedeputeerde Staten eind 2022 dat er geen windturbines mogen komen op de Veluwe en 1 kilometer daaromheen. In een cirkel van 1 tot 8 kilometer om de Veluwe zijn beperkt en onder voorwaarden turbines toegestaan.

Inspraakperiode 5 februari – 17 maart 2024

Het ontwerp beleid (de aanvulling beleidslijn windenergie op en rondom de Veluwe) en de milieueffectrapportage liggen 6 weken ter inzage. Iedereen kan de stukken bekijken en in deze periode reageren met een zienswijze. We organiseren op 28 februari 2024 digitale spreekuren.

Praktische informatie

Milieuonderzoek windenergie Veluwe

De wespendief is een roofvogel die broedt op de Veluwe. Volgens Europese afspraken moeten wij ervoor zorgen dat deze vogelsoort blijft bestaan. Roofvogels zijn namelijk een onmisbaar onderdeel van het ecosysteem. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat er niet te veel wespen komen. De wespendief broedt op de Veluwe. Door de slechte status van de natuur, moet de roofvogel verder buiten de Veluwe vliegen om voedsel te vinden. Daar kunnen ze tegen een windturbine aan vliegen. We investeren in natuurherstel. Daar zal de wespendief ook van profiteren. Tegelijkertijd moeten we onafhankelijk van andere landen onze energie lokaal en duurzaam opwekken. Met wind, zon en allerlei andere duurzame bronnen. Daarvoor hebben we elke geschikte plek nodig.

In het (al lopende) milieuonderzoek wind, zon en warmte doen we onderzoek naar andere effecten van windenergie, zoals geluid en slagschaduw. Meer informatie daarover vindt u op de pagina 'Gelders milieuonderzoek wind, zon en warmte' .

Meerdere provincies

Het onderzoeksgebied van 1 tot 8 km rond de Veluwe ligt ook gedeeltelijk in de provincies Utrecht en Overijssel. Daarom kan er ook vanuit deze provincies gereageerd worden op dit milieuonderzoek. Provincie Gelderland gebruikt de onderzoeksresultaten voor beleid voor haar eigen grondgebied. Provincies Utrecht en Overijssel kunnen de resultaten gebruiken voor hun afwegingen. 

Zienswijzennota onderzoeksagenda 

Van maandag 17 juli tot en met vrijdag 8 september 2023 was het mogelijk om te reageren op de onderzoeksagenda (de Notitie Reikwijdte en Detailniveau). De reacties zijn bekeken en beantwoord in de zienswijzennota. In de zienswijzennota staat ook hoe wij de zienswijzen in het milieuonderzoek meenemen. Indieners hebben de nota persoonlijk ontvangen. 

Bekijk hier de zienswijzennota (PDF 5.6 MB).

Wat doen we met de onderzoeksresultaten?

De milieu-informatie uit het onderzoek windenergie op de Veluwe maakt duidelijk wat voor de wespendief de te verwachten effecten zijn van windturbines rond de Veluwe. De onderzoeksresultaten zijn onderdeel van de afwegingen die we maken bij het vast te stellen windbeleid. Het windbeleid geeft gemeenten, initiatiefnemers en inwoners duidelijkheid over waar wel of geen windparken mogen komen.

Planning

Wanneer?Wat?

17 juli 2023  - 8 september 2023

Onderzoeksagenda ter inzage 

Van 17 juli tot en met 8 september was het mogelijk om uw mening te geven, over de onderzoeksagenda. We noemen deze onderzoeksagenda ook wel een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Alle binnengekomen reacties zijn bekeken, beantwoord en verwerkt. In de zienswijzennota leest u hoe wij de binnengekomen reacties meenemen in het milieuonderzoek.  

Najaar 2023

Aanpassing alternatief 1 

Na de ter inzagelegging werd door onderzoek bekend dat alternatief 1 uit de onderzoeksagenda onvoldoende bescherming bood voor de Wespendief. We hebben alternatief 1 daarom aangepast. Via een notitie verzochten wij de Commissie m.e.r. hier al rekening mee te houden bij hun advies. Het advies van de Commissie m.e.r. is beschikbaar op hun website.  

Eind 2023

Het milieuonderzoek 

We voeren het milieuonderzoek uit.  

5 februari – 17 maart 2024

Ontwerp beleid en milieuonderzoek ter inzage 

Gedeputeerde Staten besloten het concept milieurapport en ontwerp beleid vast te stellen en ter inzage te leggen. De stukken liggen 6 weken ter inzage.  Iedereen kan hier een reactie op geven (zienswijze indienen). 

April 2024 

Besluit 

Gedeputeerde Staten besluiten naar verwachting over de aanpassing van het windbeleid, inclusief het milieuonderzoek windenergie Veluwe.

Eind 2024

Actualisatie omgevingsverordening 
Provinciale Staten besluiten over het vernieuwen van de Omgevingsverordening. Het verbodsgebied op de Veluwe en 1 km daaromheen wordt daarin meegenomen. 

Energieregio’s

In Gelderland zijn er 6 energieregio’s. Gemeenten, provincie en waterschappen werken hierin samen aan de overschakeling op duurzame energie en warmte. De regio’s onderzoeken waar ruimte is voor grootschalige opwek van stroom uit wind en zon. Die keuzes staan in de regionale energiestrategie (RES).