Gelders beleid windenergie Veluwe

We beschermen de roofvogel die op de Veluwe broedt (de Wespendief). Daarom zijn er extra regels voor windturbines op en rondom de Veluwe opgenomen in een aanvulling op het Gelderse windbeleid.

Meld plannen voor windparken voor 1 september 2024

Eind september 2024 overleggen we met onze buurprovincies over de beschikbare ruimte voor windturbines in de 1-8 km zone. Het is belangrijk dat we dan weten welke plannen voor windparken in Gelderland er zijn, binnen die 1 – 8 kilometer zone. We vragen initiatiefnemers om zich uiterlijk 1 september 2024 te melden. Dit kan per e-mail onder vermelding van ‘1-8 km windinitiatief <naam>’. Graag ontvangen we informatie waaruit blijkt hoe de plannen scoren op de criteria in het beleid.

Geen windturbines op de Veluwe en beperkt daaromheen

In de aanvullende beleidslijn staat dat er op de Veluwe en 1 kilometer daaromheen geen windturbines mogen komen. In de cirkel van 1 tot 8 kilometer rondom de Veluwe is nu nog ruimte voor 10 tot 30 moderne windturbines geboden. Maar alleen als ze in de plannen RES 1.0 (regionale energiestrategie) staan en als de windturbines bij daglicht stilstaan in de maanden juli en augustus. Of een locatie binnen de 1-8km zone ligt is te zien op deze digitale kaart.     

Bekijk de beleidslijn 

Wel windturbines toegestaan die 4 maanden stilstaan 

Om genoeg duurzame energie te kunnen opwekken staan we, naast de 10-30 windturbines, in de 1-8 km zone extra windturbines toe als ze stilstaan op het moment dat de wespendief in ons land is. Dit is van mei tot en met augustus. Op die momenten is de wespendief bij daglicht actief en door de windturbines dan stil te zetten nemen we de kans op aanvaring volledig weg. 

Tijdelijk beleid 

We verwachten dat het beleid tijdelijk is. Op dit moment onderzoeken we verschillende maatregelen waardoor windturbines in de toekomst minder hoeven stil te staan. Zoals de inzet van camera’s die zien dat er vogels aankomen en de windturbines tijdig kunnen stilzetten.  

Veelgestelde vragen

Milieuonderzoek en procedure 

Om het beleid te kunnen maken zijn de effecten op de leefomgeving van dit voorgenomen beleid onderzocht in een milieuonderzoek. Ook de effecten op de leefomgeving van een aantal alternatieven onderzochten we. Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbeleid en de milieueffectrapportage zijn 42 zienswijzen ingediend. Deze zijn beantwoord en waar nodig verwerkt. Ook het advies van de commissie mer is bekeken en meegenomen in de besluitvorming. Het verbodsgebied voor windenergie op de Veluwe en 1 km daaromheen en het beleid voor de 1-8 km zone, verwerken we bij de eerstvolgende vernieuwing van de omgevingsverordening.

Extra regels om de wespendief te beschermen 

De wespendief die wij wettelijk moeten beschermen broedt op de Veluwe. Door de slechte status van de natuur, moet de roofvogel verder buiten de Veluwe vliegen om voedsel te vinden. Daar kunnen ze tegen een windturbine aan vliegen. Tegelijkertijd hebben we ook doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie. Met de aanvulling op het windbeleid beschermen we de wespendief en bieden we ruimte voor windturbines. 

Meerdere provincies 

Het onderzoeksgebied van 1 tot 8 km rond de Veluwe ligt ook gedeeltelijk in de provincies Utrecht, Overijssel en Flevoland. Wij maken het beleid voor ons eigen grondgebied. Andere provincies kunnen het milieuonderzoek gebruiken voor hun afwegingen. Provincie Flevoland geeft aan geen nieuwe windinitiatieven op te pakken in de 1-8 km zone. Met provincies Overijssel en Utrecht blijven we in gesprek over de nog te verdelen ruimte. In het najaar van 2024 verwachten we hier meer duidelijkheid over te kunnen bieden aan initiatiefnemers.