Start voorbereiding Gelders milieuonderzoek wind, zon en warmte

Van 13 februari tot en met 20 maart 2023 kunt u uw mening geven over de onderzoeksagenda milieu Windbeleid en Regionale Energiestrategie. In de onderzoeksagenda staat hoe we de milieueffecten van verschillende locaties voor windparken en zonnevelden gaan onderzoeken.
Gele bouwhelm op een paaltje van een hek met op de achtergrond een windturbine in aanbouw

De onderzoeksagenda vindt u op deze webpagina en ligt ook ter inzage op het Huis der Provincie in Arnhem. Tot en met 20 maart heeft u de mogelijkheid om te reageren door een zienswijze in te dienen.

Het indienen van een zienswijze kan op volgende manieren:

  • Digitaal: door een e-mail te sturen naar post@gelderland.nl, onder vermelding van ‘Zienswijze Onderzoeksagenda Milieu voor windbeleid en RES’, zaaknummer 2022-005244.
  • Schriftelijk: door een brief te sturen naar het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van ‘Zienswijze Onderzoeksagenda Milieu voor windbeleid en RES’ zaaknummer 2022-005244.
  • Mondeling: door te bellen met het provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

Onderzoeksagenda

Download de Onderzoeksagenda Milieu voor windbeleid en RES.

Waarom een milieuonderzoek voor heel Gelderland

Overal in Gelderland moeten we duurzame energie opwekken. Hiervoor moeten er windparken en zonnevelden worden gebouwd. En we moeten gebruik gaan maken van duurzame warmtebronnen. De ruimte is echter beperkt. En er moeten ook woningen worden gebouwd, we hebben schoon drinkwater nodig en ook de natuur moet de ruimte hebben. Daarom moeten provincies én gemeenten en waterschappen goede afwegingen kunnen maken.

Milieuonderzoeken in Gelderse regio’s

In Gelderland zijn 6 energieregio’s. Sommige regio’s doen ook milieuonderzoek voor hun eigen regio. En in verschillende gemeenten worden onderzoeken gedaan voor windparken. Natuurlijk maken we over en weer gebruik van de resultaten. Zo krijgen we een goed beeld waar in de toekomst de windturbines en zonnevelden kunnen komen én alles wat daarvoor nodig is zoals kabels en onderstations. 

Wat doen we met de onderzoeksresultaten

Met de milieu-informatie kan onderzoek worden gedaan naar de te verwachten effecten van de aan te leggen windparken en zonnevelden op de leefomgeving, biodiversiteit, natuur, energiesysteem, milieu en het landschap. We wegen de resultaten van het onderzoek af voor ons beleid.

Hoe kunt u nog meer meedenken en meepraten?

De onderzoeksagenda Milieu is de eerste stap. Hierna volgt het milieuonderzoek zelf. Aan het begin van de zomer is de ontwerp planMER klaar voor inzage. Ook dan kunt u weer reageren.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Provinciaal windbeleid

Gelderse planMER

Downloads