Stikstofsituatie Rijntakken

We hebben op deze pagina de overschrijding van de Kritische Depositie Waarde en herkomst van de stikstofdepositie in de Rijntakken in kaart gebracht.
Rijntakken natuurplas

Overschrijding KDW

Onderstaand kaartje laat de overschrijding van de KDW in de Rijntakken zien.

Per Natura 2000-gebied is ook de mate van overschrijding van de KDW in een diagram gezet. Elke balk geeft 100% van de hectares van het genoemde gebied weer. Hoe donkerder de kleur in de balk, hoe meer overschrijding. De grijze kleur geeft aan dat op dat deel van de hectares geen sprake van overschrijding is.

Herkomst stikstofdepositie

Per Natura 2000-gebied ziet de herkomst van de stikstofdepositie er als volgt uit:

Gebiedsgerichte aanpak Rijntakken

De stikstofaanpak voor de Rijntakken richt zich op grondgebonden landbouw met weidegang voor het melkvee, verduurzaming van de glastuinbouw, water vasthouden in de uiterwaarden en waterveiligheid (2050): deze bestaat uit dijkversterking en rivierbedverruimingen in combinatie met natuur en landbouw. Andere aandachtspunten voor de Rijntakken zijn verduurzaming van de binnenvaart (Rijk), verduurzaming van de metaal en keramische industrie, de Groene Koers bouw en circulair bouwen.