Stikstofsituatie Achterhoek

We hebben op deze pagina de overschrijding van de Kritische Depositie Waarde en herkomst van de stikstofdepositie in de Achterhoek in kaart gebracht.
achterhoek landbouwgrond

Overschrijding KDW

Onderstaand kaartje laat de overschrijding van de KDW in de Achterhoek zien.

Per Natura 2000-gebied is ook de mate van overschrijding van de KDW in een diagram gezet. Elke balk geeft 100% van de hectares van het genoemde gebied weer. Hoe donkerder de kleur in de balk, hoe meer overschrijding. De grijze kleur geeft aan dat op dat deel van de hectares geen sprake van overschrijding is.

Herkomst stikstofdepositie

Per Natura 2000-gebied ziet de herkomst van de stikstofdepositie er als volgt uit:

Gebiedsgerichte aanpak Achterhoek

De stikstofaanpak voor de Achterhoek richt zich op grondgebonden landbouw en biodiversiteit, kennisontwikkeling door agrarische collectieven, verduurzaming van de varkenshouderij en een aanpak voor robuust systeemherstel. Deze bestaat uit een combinatie van de natuur-, water- en landbouwopgave.