Sterk bestuur voor een mooie toekomst

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben recht op een betrouwbare overheid die snel en goed handelt. Een overheid die haar wettelijke taken goed uitvoert en reageert op grote ontwikkelingen. We versterken de bestuurskracht van Gelderse overheden met het programma Sterk Bestuur.
Sterk bestuur voor een mooie toekomst

Gemeenten meer taken

De afgelopen jaren hebben gemeenten veel nieuwe taken en rollen gekregen. En er komen meer uitdagingen en veranderingen aan. Denk aan jeugdzorg, de woningmarkt, omschakeling naar duurzame energie en de Omgevingswet. Dit vraagt veel van Gelderse overheden. Ook zien we dat op momenten van crisis (zoals tijdens COVID-19) de gemeenten en provincie flexibel en sterk moeten zijn om inwoners hulp te bieden die nodig is. 

We willen dat gemeenten sterk zijn en hun inwoners kunnen helpen, omdat we als provincie verantwoordelijk zijn voor een goed openbaar bestuur. En omdat sterke gemeenten nodig zijn om onze regionale en provinciale doelen te bereiken. Daarom werken we samen met onze gemeenten aan een sterk bestuur in Gelderland. Dat is een manier om als overheid alle mensen in Gelderland zo goed mogelijk te helpen.

Kracht van regio’s: samenwerkende gemeenten 

Steeds meer opgaven en vraagstukken spelen zich af op een schaalniveau dat veel gemeenten te boven gaat. Terwijl ze er soms wel over gaan. Neem grote uitdagingen zoals het stikstofprobleem en het tekort aan woningen,  de uitvoering van de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De meeste gemeenten kunnen dergelijke opgaven niet alleen aan. 

Gemeenten zoeken op veel dossiers samenwerking met andere (regio)gemeenten. Soms ook omdat het moet, zoals bijvoorbeeld de samenwerking in  veiligheidsregio’s. Een gemeente heeft gemiddeld met zo’n 30 samenwerkingsverbanden te maken waarin bestuurders en/of ambtenaren samenwerken. De rol die een gemeente inneemt in een samenwerkingsverband kan enorm verschillen. En daarmee de bijdrage die een gemeente levert aan de regionale opgaven. Steeds meer besluiten over grote dossiers  worden in de regio genomen.

In veel regio’s worden regionale gebiedsagenda’s opgesteld. Niet alleen met gemeenten, maar ook met waterschappen, ondernemers, kennisinstellingen, etc. Omdat problemen of uitdagingen niet binnen gemeente- of provinciegrenzen blijven, werken we ook samen over de grenzen. Voorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking zijn Foodvalley, Cleantech regio en regio Zwolle.

 

Bestuurskracht vraagt maatwerk

Iedere Gelderse gemeente is anders. Iedere regio kent haar eigen ambities en speerpunten. De lokale en regionale opgaven waarvoor gemeenten en regio’s staan kunnen enorm verschillen. Indien nodig ondersteunen we gemeenten bij het scherp krijgen van de keuzes waarvoor ze staan en het maken van de keuzes. Soms ook wordt een gemeente tijdelijk met specialistische kennis ondersteund. 

De ondersteuning die we bieden is altijd tijdelijk en heeft altijd tot doel dat de gemeente een duwtje in de rug krijgt om het onderwerp zelf of met andere gemeenten op te pakken. Het ondersteunen van de bestuurskracht van gemeenten moet een structureel effect hebben. Uiteraard kan die ondersteuning ook worden geboden aan samenwerkende gemeenten of een regio. 

Er bestaat geen blauwdruk voor zo’n bestuurskrachttraject. Gemeente en provincie maken daarover onderling afspraken, zodat verwachtingen bij elkaar aansluiten. Partnerschap en onderling vertrouwen zijn hierbij randvoorwaarden. Ondersteuning met kennis en kunde vinden wij belangrijker dan een financiële bijdrage. Maar een gemeente die wil investeren in haar bestuurskracht, zal ons ook financieel aan haar zij vinden. 

In de Statenbrief “Vitaal Openbaar Bestuur” (PS2020-244) (PDF 210 kB) staat waarom en hoe we bepaalde keuzes maken bij de ondersteuning van bestuurskrachttrajecten.

Bent u benieuwd naar onze aanpak?

We vertellen graag wat we voor u als gemeente kunnen betekenen in de 3 onderstaande video's. Bekijk het filmpje 'Maatwerk in Brummen', het filmpje 'Vitaal Openbaar Bestuur in de kop van de Veluwe' of het filmpje over het ‘Kernenbeleid’ van de gemeente West Betuwe.

Sterk Bestuur in West Betuwe

Sterk Bestuur in West Betuwe transcriptie

Sterk Bestuur West Betuwe We zien een appelteler een appel plukken. Een traktor rijdt door de boomgaard. We zien een dronebeeld van een dorp aan de rivier. Er zitten mensen in een kano. We zien een molen op een dijkje. Tussen de Linge en de Waal, in een prachtig landschap liggen 26 dorpen en stadjes, die elk een eigen karakter kennen. Voorheen waren ze onderdeel van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Op een kaart van Nederland zien we de ligging van de oude gemeenten en de nieuwe gemeente. Vandaag floreert het gebied onder één vlag. De gemeente West Betuwe is in 2019 in het leven geroepen na een herindeling. De burgemeester vertelt. Het uitgangspunt is vooral geweest dat we onze samenleving willen bouwen met onze inwoners; dichtbij en betrokken, dichtbij en op maat. En daar zijn we nu hard mee bezig, om dat gewoon vorm en inhoud te geven. We zien het gemeentehuis. De vlag wappert en Ria loopt naar binnen. Ze bladert in het bidbook aan haar bureau. De provincie Gelderland ondersteunde de herindeling onder meer met de ontwikkeling van een bidbook. Hierin werd duidelijk wat de gemeente West Betuwe zou worden. Een dorpen- en kernen beleid zou voorop staan. Ria vertelt. Het bidbook is in 2018 geweest. Er is in elke kern een ophaalronde geweest van wensen van inwoners. En daarvandaan zijn we samen met de werkgroep voor de kernagenda, die ieder dorp heeft, gaan kijken: hoe kunnen we dat door vertalen naar een visie voor de komende jaren? En dat is dan de kern agenda geworden. Sinds de herindeling heeft de gemeente een team van gebied smakelaars die de schakel vormen tussen de inwoners in de verschillende kernen en de gemeente. Ria is daar één van. Ria stapt in de auto en rijdt weg. We zien beelden uit de gemeente, zoals een dorpshuis en een landhuis. De gemeente is best wel groot geworden. 26 kernen, heel veel buitengebied. We proberen zo dicht mogelijk bij de mensen te staan, dus echt in de dorpen. Als mensen ideeën hebben, weten ze ons te vinden. Ria loopt samen met Marcel en de wethouder in Heukelum over de speeltuin. Marcel vertelt. Op een gemeentehuis kent niet iedereen elk dorp en stadje helemaal precies. En zo heb je wel dat je, veel meer gedragen via de bewoners, in samenspraak met de gemeente, makkelijker tot oplosbare punten komt. Een voorbeeld van deze goede samenwerking is hier in Heukelum, waar de speeltuin onder handen is genomen, als actiepunt op de kern agenda. Daarbij is inwoner Marcel nauw betrokken geweest. Marcel, Ria en de wethouder zijn in gesprek. Voor het plaatsen van de toiletunits bij ons in de speeltuin... Fijn dat het allemaal al zo goed loopt... Rutger van Stappershoef, wethouder Kerngericht werken, vertelt. In de eerste drie jaar West Betuwe is het kernenbeleid goed op gang gekomen. In alle 26 kernen zijn we met de inwoners gestart met kern agenda's. Dat is ook wat we de komende jaren heel graag willen blijven faciliteren en doorontwikkelen. Zo willen we bijvoorbeeld met de provincie Gelderland samen een digitaal netwerk gaan ontwikkelen rondom die kern agenda's van alle kernen. Een online platform waarin inwoners in directe verbinding staan met de ambtelijke organisatie van West Betuwe, maar ook waarop inwoners van de verschillende kernen in directe verbinding staan met elkaar. Er zijn altijd wel ideeën waarvan een andere kern zegt: dat is ook wel wat voor ons dorp of voor onze stad. Daarom willen we ook graag naar een systeem toe die eigenlijk aangeeft: in deze kernen zijn jullie hetzelfde aan het doen en is het niet handig dat jullie in contact met elkaar treden, want daar kan je voordelen uit halen. Misschien qua uitvoering, maar bijvoorbeeld ook qua inkoop voordelen. Als het iets betreft wat je wil aanschaffen voor een kern. Dat maakt dat we echt met elkaar profijt gaan hebben aan het kerngericht werken. We zien sfeerbeelden uit de gemeente, een markt, dorpsplein, platteland en de watermolen. De burgemeester en Marco komen het gemeentehuis uitgelopen en stappen in de auto. Ze rijden naar de haven in Geldermalsen waar graafwerkzaamheden worden verricht. Een ander voorbeeld is in Geldermalsen, waar inwoner Marco secretaris is van de Kernagendagroep. Marco vertelt. Vanuit het bidbook was het één van de doelstellingen: het betrekken van de Linge bij de gemeente. Daaruit is onder andere dit plan voortgekomen om het havengebied opnieuw in te delen. Het kleine café aan de haven kan ik me daar bij voorstellen. Dat moet enorm veel mensen trekken, wat niet alleen voor de mensen zelf maar ook voor de middenstand een enorme boost kan geven. De beleving van dit centrum Geldermalsen die gaat echt beter worden. Kun jij lezen wat er op het schip staat? Volharding of is het dat niet? Ja, volharding. Dat heeft ook wel iets met de gemeente te maken. Gewoon stug doorgaan en volhouden. De burgemeester vertelt. De provincie is natuurlijk vanaf het begin van die discussie daar nauw bij betrokken geweest, om dat de provincie ook als uitgangspunt Sterk Bestuur in het vaandel had staan. De provincie heeft inmiddels ervaring en genoeg, om aan gemeentebesturen of wie dan ook die zo'n discussie moet voeren, de juiste instrumenten aan te reiken en hen te helpen om het goede gesprek op een goede manier te voeren. De burgemeester loopt door een nieuwe wijk langs een school, waar veel zonnepanelen op het dak liggen. Wilt u weten hoe de provincie u kan ondersteunen? Of wilt u meer weten over de regeling Vitaal Openbaar Bestuur? Kijk dan op www.gelderland.nl/sterkbestuurgelderland

De gemeente West Betuwe verbindt sinds 2019 haar 26 kernen aan elkaar met een gericht kernenbeleid via gebiedsmakelaars en een nieuw te realiseren digitaal platform. Dit doet zij samen met de provincie Gelderland om de leefbaarheid in de kernen te verbeteren en om participatie en samenwerking tussen inwoners en de gemeente te stimuleren. Benieuwd hoe deze gemeente de betrokkenheid van haar kernen en inwoners vergroot? Bekijk het filmpje Sterk Bestuur in West Betuwe.

Vitaal Openbaar Bestuur in de kop van de Veluwe

Vitaal Openbaar Bestuur in de kop van de Veluwe transcriptie

Titelscherm: Sterk Bestuur. Vitaal Openbaar bestuur in de Kop van de Veluwe. We zien een aanzicht van de oude stad Elburg, gevolgd door een droneshot van Hattem, een bedrijvenpark in Nunspeet en een nieuwbouwwijk in Oldebroek. Kleinere gemeenten staan soms voor grote uitdagingen als het aankomt op vraagstukken op het gebied van werkgelegenheid, wonen en bereikbaarheid. Ook in de bedrijfsvoering bepaalt de schaal en het aantal inwoners hoe goed de gemeente haar inwoners kan bedienen. Daniel loop het stadhuis van Hattem in terwijl hij een mondkapje omdoet. We zien van een afstand dat er inwoners voor het stadhuis staan. Elburg heeft ruim 23 duizend inwoners. We zien een droneshot van Elburg. Dus dat is niet heel groot. We zien Jan Nathan Rozendaal, burgemeester van Elburg vertellen. Het mooie aan de omvang van deze gemeente is dat je redelijk direct contact met je burgers hebt als bestuurder en tegelijkertijd ook wel regionaal mee kunt denken en spelen in belangrijke ontwikkelingen die daar bezig zijn. Jan Nathan is aan het werk en bladert door een boekje. Het zijn grote uitdagingen die veel vragen van de organisatie. We zien straatbeelden van Nunspeet. Gevolgd door het provinciehuis in Arnhem. De provincie werkt nauw samen met gemeenten als partner bij het realiseren van opgaven en ambities. Zo ook hier in de kop van de Veluwe, waar vijf gemeenten de handen ineen slaan om efficiënter te werken, beter te presteren en beter voorbereid te zijn op de toekomst. We zien een kaart waarin de ligging van de vijf gemeenten duidelijk wordt. We hebben een inhoudelijke agenda gemaakt , daarin we gezegd: we moeten iets doen op het gebied van economie, zorgen voor meer woningen voor meer bedrijventerreinen, voor betere bereikbaarheid en ook de hele arbeidsmarkt moeten we blijven ontwikkelen, zodat er genoeg werk is en mensen ook kunnen omscholen als dat nodig is. We zien beelden van Jan Nathan aan het werk. Jan Nathan ontvangt gedeputeerde Jan Markink voor het gemeentehuis in Elburg. De provincie is als partner betrokken bij deze inhoudelijke agenda en is samen met deze vijf Gelderse gemeenten een onder deel van de economische regio Zwolle, die vier provinciegrenzen overschrijdt. We zien weer een kaart waarin de ligging ten opzichte van Regio Zwolle duidelijk wordt. We hebben het handen en voeten gegeven door te zeggen: wij als provincie ondersteunen die stap richting Zwolle. Dat is één. We zien een droneshot van de IJssel met Zwolle op de horizon. Daar hebben we ook geld voor beschikbaar gesteld. We zien Jan Markink, gedeputeerde, vertellen. Vervolgens zien we hem in overleg met Jan Nathan aan zijn bureau. Ze bekijken samen de investeringsagenda van de regio. Een hoofdstuk in de agenda luidt: Grensontkennend samenwerken in regio Zwolle. De beide heren staan te praten in de raadszaal. Daar kan de regio van profiteren. Vervolgens kunnen we ook inhoudelijk meedoen. Dan gaat het niet zozeer om menskracht maar daar gaat het ook om geld vanuit de bestaande programma's die we hebben. Ik vind het heel mooi dat de provincie echt als partner optreedt en ook financieel bijdraagt, maar ook met menskracht bijdraagt. En zegt : die vierde economische regio van Nederland daar zijn we ook onderdeel van en dat doen we dus in mee. Los van het feit dat het over provinciegrenzen heen gaat. Wij zijn gewoon partners in die samenwerking. We zien een droneshot van Heerde. En een beeld van een wandelaar in een park in Elburg. Wat wij hebben als provincie Gelderland? We hebben een programma Sterk Bestuur waar ook een regeling Vitaal Openbaar Bestuur onder hangt. Wij zien dat er veel behoefte is bij gemeenten om ondersteuning te bieden. Daniel van der Weerd, gemeentesecretaris van Hattem, loopt door het gemeentehuis. Hij gaat zitten naast een collega voor overleg. Ondersteuning in het voorkomen van ambtelijke kwetsbaarheid van gemeenten en behouden van de kwaliteit van diensten voor bedrijven en bewoners. Voor Hattem, om je een beeld te geven: we hadden hier vroeger twee man die eigenlijk de volledige ICT regelden. Dat kun je je bijna niet voorstellen. We zien medewerkers van de I-Dienst aan het werk achter de computer. Op het moment zijn we met een gezamenlijke I-Dienst Van Hattem, Heerde en Oldebroek, die draait nu zo'n zeven à acht jaar. Die hebben we uiteindelijk ook in een aparte rechtspersoon gezet en die verzorgt de volledige kantoor automatisering en werkplekken van drie gemeenten. Het mooie in dit traject is dat de provincie volgens mij heel hard zijn best doet om zich er niet mee te bemoeien, maar om toch gemeenten terzijde te staan en proberen te kijken van wat hebben jullie nodig om tot samenwerking te komen? En wat hebben jullie nodig om daarmee op een goede manier zelfstandig te kunnen zijn? Jan Nathan en Jan Markink lopen door een gang en praten samen. Daniel is bezig met een online vergadering. We zien het plein in Hattem, gevolgd door een droneshot van het centrum. Dat was voor ons een reden als provincie Gelderland om die subsidieregeling Vitaal Openbaar Bestuur voor open te zetten. En daar kunnen gemeenten gebruik van maken. Het is niet, one size fits all. Maar maatwerk trajecten. En op die manier kunnen we naar een individuele gemeente, soms ook naar een groep gemeenten, zoals het hier is, een groep van vijf gemeenten kunnen we maatwerk bieden. Wilt u weten hoe de provincie u kan ondersteunen? Of wilt u meer weten over de regeling Vitaal Openbaar Bestuur? Kijk dan op www.gelderland.nl/sterkbestuurgelderland

Voor kleinere gemeenten is het soms een flinke uitdaging om te werken aan onderwerpen als werk, wonen en bereikbaarheid. In de kop van de Veluwe werken 5 gemeenten samen om makkelijker en sneller te werken, beter te presteren en sterker te staan. Bekijk het om te zien hoe de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek dit samen met provincie Gelderland doen.

Maatwerk in Brummen

Maatwerk in Brummen transcriptie

Gemeenten staan soms voor grote opgaven die hen boven het hoofd groeien. De provincie kan hen daarbij helpen. Een voorbeeld is de gemeente Brummen. In Brummen ligt ook de plaats Eerbeek met de historie van de papierindustrie... florerende industrie die hier voor heel veel werkgelegenheid zorgt. Niet alleen Eerbeek, maar ook voor de regio. De scope van onze aandacht is nogal groot. Op het gebied van infrastructuur, transport en financiën... steekt de provincie de gemeente Brummen een helpende hand toe. In 2030 willen de fabrieken energieneutraal zijn. Nou, dat is natuurlijk een enorme opgave. Zit een heleboel vrachtverkeer wat aan en afvoer doet. 13 00:00:45,720 --> 00:00:48,280 En daarbij komt dat de fabrieken eigenlijk... 14 00:00:48,400 --> 00:00:49,714 Midden in het dorp staan. 15 00:00:49,786 --> 00:00:52,243 Of met hun kont in het dorp staan zeg ik wel eens. 16 00:00:52,643 --> 00:00:57,186 Ook op het gebied van leefbaarheid zitten daar enorme opgaven te doen. 17 00:00:57,920 --> 00:01:00,080 Wat we zien is dat de provincie heel erg... 18 00:01:00,280 --> 00:01:03,160 kijkt naar deze lokale problematiek en kunnen. 19 00:01:03,360 --> 00:01:05,880 Ik ervaar met mijn collega's ook maatwerk... 20 00:01:06,080 --> 00:01:07,943 op datgene wat nodig is. 21 00:01:08,614 --> 00:01:10,857 Om goedmaatwerk te kunnen leveren... 22 00:01:10,920 --> 00:01:14,440 heeft de provincie Gelderland een regeling in het leven geroepen. 23 00:01:14,457 --> 00:01:16,571 Al een aantal jaar zijn we bezig met ons... 24 00:01:16,586 --> 00:01:18,586 programma Sterk Bestuur. 25 00:01:18,671 --> 00:01:22,560 Wij vinden dat een gemeente het dichtste bij de inwoners staat... 26 00:01:22,760 --> 00:01:27,240 en bij hun bedrijven, dus die moeten gewoon ook bestuurskrachtig zijn. 27 00:01:27,300 --> 00:01:29,586 Daar zagen we verschillende voorbeelden van. 28 00:01:29,587 --> 00:01:31,713 We dachten eigenlijk zou dat beter kunnen. 29 00:01:31,714 --> 00:01:33,243 En dat was voor ons de reden... 30 00:01:33,320 --> 00:01:38,240 dat we een regeling vitaal openbaar bestuur hebben ingesteld. 31 00:01:38,480 --> 00:01:43,720 Die bedrijven, die stonden eerst in het vrije veld en in de afgelopen 100 jaar... 32 00:01:43,920 --> 00:01:47,640 zijn de dorpen steeds meer gegroeid rondom die bedrijven. 33 00:01:47,840 --> 00:01:52,600 En zo is er een hele keten waar rondom heen zich nu het dorp ontwikkeld heeft. 34 00:01:52,800 --> 00:01:55,240 En dat is een complex geheel... 35 00:01:55,440 --> 00:02:00,720 waar je ziet dat boven de kracht gaat van de gemeente Brummen. 36 00:02:00,920 --> 00:02:04,600 De provincie wel voldoende deskundigheid heeft om daarmee te dealen. 37 00:02:04,800 --> 00:02:08,800 En zo zijn we dan eigenlijk tot een samenwerking gekomen tussen Brummen... 38 00:02:09,000 --> 00:02:13,800 de provincie en het bedrijfsleven om samen op te trekken. 39 00:02:14,000 --> 00:02:16,200 En daarnaast natuurlijk ook de bewoners te... 40 00:02:16,257 --> 00:02:20,040 raadplegen over de plannen die er zijn. 41 00:02:20,240 --> 00:02:23,200 Als een gemeente als Brummen zijn we met zo'n grote opgave. 42 00:02:23,201 --> 00:02:24,959 Wat je zegt, dat kun je niet alleen. 43 00:02:24,960 --> 00:02:28,080 Daar moet je eigenlijk strategisch bij ondersteund worden. 44 00:02:28,280 --> 00:02:31,960 Daar heeft de provincie die capaciteit en die kennis voor. 45 00:02:32,160 --> 00:02:34,520 Dus die benutten we daar ook graag bij. 46 00:02:34,720 --> 00:02:37,160 Wij zijn heel blij met die samenwerking... 47 00:02:37,360 --> 00:02:41,920 alleen maar door samen in projectteam op te trekken... 48 00:02:42,120 --> 00:02:45,720 we precies weten van elkaar waar we aan toe zijn. 49 00:02:45,920 --> 00:02:49,200 Maar ook wat de opgave voor de gemeente en de provincie zijn. 50 00:02:49,329 --> 00:02:53,829 De inwoners, maar ook bedrijven verwachten een overheid die samen optrekt... 51 00:02:53,871 --> 00:02:56,143 die interesseert het allemaal niet zoveel... 52 00:02:56,171 --> 00:02:58,113 of dat een gemeente of provincie is. 53 00:02:58,114 --> 00:03:02,840 Dus dat is de plicht aan ons om ook in partnerschap samen op te trekken als... 54 00:03:02,914 --> 00:03:07,160 een overheid deze opgaven die daar zit om die op te lossen. 55 00:03:07,360 --> 00:03:10,480 Wilt u weten hoe de provincie u kan ondersteunen? 56 00:03:10,680 --> 00:03:14,760 Of wilt u meer weten over de regeling Vitaal Openbaar Bestuur?

Hoe breng je je economisch belangrijke papierindustrie meer in balans met de dynamiek in de omringende woonwijken? Met de subsidieregeling Vitaal Openbaar Bestuur (VOB) helpt provincie Gelderland gemeente Brummen bij deze complexe opgave. Samen optrekken voor goed openbaar bestuur, dan doen we graag. Kijkt u mee!

Gelderland Academie

Voor de ingewikkelde en uitdagende opgaven van deze tijd zijn goede volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren nodig. We richtten daarom samen met de VNG Gelderland  de Gelderland Academie op. De Gelderland Academie is een platform waar raadsleden, wethouders, burgemeesters, Statenleden, gedeputeerden en ambtenaren bij Gelderse gemeenten en de provincie kennis en ervaringen uit de praktijk delen. Voor deze groep organiseert de Gelderland Academie kennis- en netwerkbijeenkomsten in de regio.

Onderzoek bestuurskracht provincie

Werken aan sterk bestuur in Gelderland betekent dat we ook kijken naar onze eigen bestuurskracht. We willen als betrouwbare partner snel en goed werken aan een mooi Gelderland en onze inwoners helpen. Daarvoor is het belangrijk dat we toestaan dat anderen kijken hoe we het doen. Het college van Gedeputeerde Staten stelde daarom in 2018 een externe adviescommissie in om de bestuurskracht van de provincie te onderzoeken. De commissie presenteerde 18 december 2018 het rapport bestuurskracht provincie Gelderland (PDF 18 MB). Gedeputeerde Staten gaven een bestuurlijke reactie op het rapport (PDF 132 kB)

Partners van Gelderland

Partners van Gelderland is een netwerkorganisatie waarin steeds meer Gelderse overheden en andere partners van Gelderland met elkaar kennis uitwisselen en hun ervaringen delen over het wel en wee van samenwerking. Partners van Gelderland heeft als doel uit te groeien tot een traject waarin gemeenten, provincie, waterschappen en andere partners leren van hun samenwerking. Hoe zorg je dat je regelmatig met elkaar reflecteert op onderlinge verhoudingen en bestuursstijlen. Alles met het oogmerk op een ‘sterk Gelderland’. Het gaat om samenspel tussen alle soorten partners: gemeenten, belangenorganisaties, triple helix partners, samenwerkingsverbanden, waterschappen tot zelfs vele partijen over de grenzen van Gelderland heen. Wil je meer weten kijk dan op partnersvangelderland.nl.

Zie ook

Subsidie Vitaal Openbaar Bestuur

Om samen een goed traject op maat uit te voeren, bieden we de subsidie Vitaal Openbaar Bestuur.