Verlenging Natura 2000-beheerplan Veluwe: ook LNV en Defensie stemden in

De looptijd van het huidige Natura 2000-beheerplan Veluwe is verlengd. Gedeputeerde Staten hebben dit in mei 2023 besloten. Ook de ministeries van Defensie en LNV hebben inmiddels ingestemd. Daarmee is de bezwaarprocedure begonnen.

In de vorige nieuwsbrief (juli 2023) heeft u al kunnen lezen over de verlenging van het beheerplan. Die informatie leest u hieronder nog een keer. Aangevuld met nieuwe informatie over de instemming van beide ministeries en hoe u eventueel bezwaar kunt maken.  

In 2018 hebben Gedeputeerde Staten (GS) - samen met de ministers van Defensie en LNV - het Natura 2000-beheerplan Veluwe vastgesteld. Voor elk Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld. Hierin staan maatregelen die nodig zijn om de natuur te herstellen. Ook wordt hierin aangegeven welke activiteiten zonder vergunning in een gebied mogen plaatsvinden en welke niet. Wat niet in een beheerplan staat, zijn zogenaamde bronmaatregelen. Dit zijn maatregelen om de stikstofuitstoot aan de bron te beperken, zoals maatregelen in de industrie, landbouw en bouw.   

Over 2 tot 3 jaar nieuw beheerplan 

Een beheerplanperiode is 6 jaar. Voor de Veluwe loopt de eerste beheerplanperiode begin 2024 af. Provincies zijn verplicht elke 6 jaar een beheerplan op te stellen voor elk Natura 2000-gebied. Hierbij is er één keer de gelegenheid een beheerplan (ongewijzigd) te verlengen. GS hebben besloten om het eerste beheerplan voor de maximale periode van 6 jaar te verlengen. Het streven is wel om over 2 tot 3 jaar het beheerplan opnieuw vast te stellen.  

Waarom verlengen? 

GS hebben net de 5 herstelprogramma’s vastgesteld  als uitwerking van maatregelen uit het Natura 2000-beheerplan Veluwe. We beginnen eerst met de uitvoering van de maatregelen uit de herstelprogramma's, voordat we een nieuw beheerplan opstellen. 

Daarnaast zijn er momenteel veel (landelijke) ontwikkelingen die invloed hebben op een beheerplan. Zo is het Rijk nu bezig met het actualiseren van de Natura 2000-doelensystematiek en het invoeren van de Omgevingswet. GS kiezen ervoor de verlenging te gebruiken om deze ontwikkelingen mee te nemen in een nieuw Natura 2000-beheerplan voor de Veluwe.  

Instemming 2 ministeries 

Ook van de ministers van Defensie en LNV was instemming nodig met de verlenging van het huidige Natura 2000-beheerplan. Dit hebben de minister van Natuur en Stikstof en de staatssecretaris van Defensie, voor het gebied waarvoor zij bevoegd gezag zijn, inmiddels gegeven. Provincie Gelderland verzorgt de vaststellingsprocedure. 

Bezwaarprocedure 

GS hebben het besluit tot verlenging op 25 september 2023 gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Het besluit staat 25 september tot en met 5 november 2023 open voor een bezwaar- en beroepsprocedure.  

U kunt digitaal en schriftelijk bezwaar indienen:  

  • Digitaal indienen kan via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.  
  • Bij schriftelijk indienen, richt u uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief. 

De ministeries plaatsen het besluit tot verlenging in de Staatscourant. 

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren.   
Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.