Rijnstrangen: een Natura 2000-gebied bij Pannerden

Tussen Lobith en Pannerden ligt natuurgebied de Rijnstrangen. Het is een ruig gebied met open water, rietmoeras, ruigten en graslanden. En er zijn bijzondere vogels, vissen en planten. Om deze moerasnatuur te behouden en versterken is Rijnstrangen aangewezen als Natura 2000-gebied

Aanpassingen in dit natuurgebied

De Rijnstrangen zijn een thuis voor moerasvogels: de karekiet, roerdomp, woudaap en de buidelmees. In het voorjaar broedt hier de zwarte stern, op kunstnesten tussen de waterplanten. Het is één van de grootste populaties zwarte stern in Nederland. We willen het leefgebied van deze vogels versterken. Hiervoor zijn maatregelen nodig. Deze staan beschreven in het Natura 2000-beheerplan Rijntakken en in de bijlagen van het beheerplan Rijntakken. Door nieuw moeras en grasland voor moerasvogels aan te leggen, herstelt de bijzondere natuur in de Rijnstrangen. Omdat dit een Natura 2000-gebied is, gelden er ook maatregelen voor de uitstoot van stikstof. Meer informatie over de stikstofproblematiek staat op onze speciale stikstofpagina.


Werkzaamheden 

  • In december 2018 is het Natura 2000-beheerplan Rijntakken vastgesteld. Dit plan heeft een looptijd van 6 jaar.
  • Daarna wordt het al dan niet bijgesteld en opnieuw voor 6 jaar verlengd. Tegen het eind van elke 6 jaar wordt de stand van zaken opgemaakt. Als het plan bijgesteld wordt, dan ontstaan er waarschijnlijk ook aanpassingen in het beheerplan voor de volgende periode.

Het uiteindelijke doel van alle werkzaamheden is een duurzame, goede staat van de natuur. Waarbij de biodiversiteit in stand blijft.

Meer informatie

Natura 2000 beheerplan

Door nieuw moeras en grasland voor moerasvogels aan te leggen, herstelt de bijzondere natuur in de Rijnstrangen. Dit kan alleen met medewerking van grondeigenaren en omwonenden, waarbij kavelruil een belangrijk instrument is. Deze maatregelen staan in het Natura 2000-beheerplan Rijntakken en in de bijlagen van het beheerplan Rijntakken.

De kavelruil in de Rosandse Polder is rond. Meer dan 160 hectare grond is van eigenaar gewisseld voor natuurontwikkeling en landbouwstructuurverbetering. Ook is er ruimte gemaakt voor wandelpaden en natuurinclusief boeren. Een prachtig resultaat! Deze kavelruil was niet mogelijk geweest zonder de betrokkenheid van veel partijen, waaronder Stichting Twickel, Huis Sevenaer, gemeente Zevenaar en Provincie Gelderland. 

Op 29 april 2021 stonden we daar met de verschillende hoofdrolspelers bij stil. De opname van de livestream is hieronder te bekijken
 

Het Natura 2000-beheerplan Rijntakken is in december 2018 vastgesteld. Het plan heeft een looptijd van 6 jaar. Daarna wordt het al dan niet bijgesteld en opnieuw voor 6 jaar verlengd. Tegen het eind van elke 6 jaar wordt de stand van zaken opgemaakt. De resultaten hiervan kunnen leiden tot aanpassing van het beheerplan voor de volgende periode. Het uiteindelijke doel is een duurzame goede staat van instandhouding van de natuur en van biodiversiteit.

Meer informatie

Betrokken organisaties

  • In de Rijnstrangen zijn 2 belangrijke beheerders: Staatsbosbeheer en stichting Twickel.
  • Zij werken samen met lokale agrarische ondernemers.
  • De grondaankopen en kavelruil gebeuren onder regie van de provincie.
  • Waterschap Rijn en IJssel is betrokken als waterbeheerder.