Ontwerp-beheerplan De Bruuk is vastgesteld

Het beheerplan voor Natura 2000-gebied De Bruuk is op 21 november 2023 in ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het beheerplan staat hoe we de komende 6 jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in dit gebied.

Het ontwerp-beheerplan lag tot en met 14 januari 2024 ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling. 

De Bruuk is onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuur: Natura 2000. Om de kwaliteit van de natuur en de soortenrijkdom te behouden en te verbeteren zijn maatregelen nodig. Die staan in het Natura 2000-beheerplan van De Bruuk. De afgelopen jaren zijn herstelmaatregelen uit het eerste plan (2016-2022) uitgevoerd. Dat beheerplan was aan een actualisatie toe. Daar hebben we met onder andere Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland aan gewerkt. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het tweede beheerplan op 21 november 2023 in ontwerp vastgesteld. 

Maatregelen in het Natura 2000-beheerplan 

Nieuwe en vervolgmaatregelen in de tweede beheerplanperiode (2023-2029) zijn noodzakelijk om de gestelde doelen van behoud of uitbreiding van instandhoudingsdoelen voor habitattypen te kunnen halen. Dit baseren we op basis van onderzoeken die in de eerste beheerplanperiode (2016-2022) uitgevoerd zijn, en de evaluatie van het eerste beheerplan.

In het tweede Natura 2000-beheerplan staan vergelijkbare maatregelen als in het eerste beheerplan, zoals:  

  • Onderzoek naar het effect van de uitgevoerde hydrologische maatregelen en noodzaak voor verder hydrologisch herstel, indien nodig opstellen van een integraal plan en het eventueel uitvoeren van maatregelen uit dit plan. Onderdeel hiervan vormen ook de tussentijdse evaluatie van de monitoring en diverse onderzoeken naar de hydrologische invloed van de omgeving, zoals grondwateronttrekkingen en de invloed van verhardingen en watergangen in de omgeving. 
  • Afronding van de inrichting van de bestaande verbinding uit het GNN (Gelders natuurnetwerk) en GO (Groene ontwikkelingszone) tussen De Bruuk en het Kranenburger Bruch in Duitsland.
  • Onderzoeken naar kennisleemten, zoals invloed van de vuilstort in Dukenburg, beïnvloedingszone nitraat/sulfaat, bodemchemisch onderzoek en de eventuele instroom van landbouwwater via de Ashorstersloot. 
  • Bestrijden exoten. 
  • Voortzetten monitoring effect van uitgevoerde maatregelen. 
  • Voortzetten (regulier) beheer.  

We weten nu nog niet of en welke nieuwe inrichtingsmaatregelen nodig zijn. (behalve de afronding van de bestaande verbindingszone tussen De Bruuk en Kranenburger Bruch). Deze nieuwe maatregelen kunnen uit de onderzoeken en planvorming volgen, zowel binnen als buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied en zowel binnen als buiten het bestaande GNN. De maatregelen voeren we dan tijdens deze tweede beheerplanperiode uit, of tijdens het derde beheerplan in de 6 jaar daarna (2030-2036). Uitwerking van de maatregelen vindt plaats in afstemming met de eigenaren en de omwonenden, zoals we dat tijdens de eerste beheerplanperiode ook gedaan hebben.

Procedure 

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp-beheerplan nu vastgesteld. Van 4 december 2023 tot en met 14 januari 2024 lag het ontwerp-beheerplan ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling. Daarna stellen Gedeputeerde Staten een zogenaamde nota van antwoord op. Hierin reageren zij op de ingediende zienswijzen. Het is mogelijk dat naar aanleiding van de zienswijzen het ontwerp-beheerplan wordt aangepast. Daarna stellen Gedeputeerde Staten het beheerplan en de nota van antwoord definitief vast. De indieners van een zienswijze ontvangen vervolgens deze nota van antwoord. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen het plan in beroep gaan. 

Het beheerplan is dan weer voor een periode van 6 jaar geldig, van 2023 tot en met 2029.

De Bruuk: een Natura 2000-gebied bij Groesbeek

Bij Groesbeek ligt moerasgebied De Bruuk. Het is aangewezen als Natura 2000-gebied, hiermee valt het onder de Europees beschermde natuurgebieden.