Arkemheen: een Natura 2000-gebied bij Nijkerk

Arkemheen ligt ten noordwesten van Nijkerk. Het is een belangrijk gebied voor weide-, broed- en trekvogels. Arkemheen is onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. We doen er alles aan om deze bijzondere natuur te behouden en versterken.

Maatregelen in dit natuurgebied

Om de natuur in dit gebied in stand te houden en te verbeteren is een plan opgesteld: het huidige Natura 2000-beheerplan (2016 - 2022) voor Arkemheen. Afgelopen jaren zijn maatregelen om het gebied natter te maken uitgevoerd. Dat deden we samen met betrokken agrariërs en particulieren.

Beheerplan 2022 - 2028

Het ontwerp-beheerplan voor het Natura 2000-gebied Arkemheen is op 22 maart 2022 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het beheerplan staat hoe we het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in Arkemheen. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen (reacties) op dit ontwerp hebben we besloten om het ontwerp-beheerplan opnieuw vorm te geven. Dat doen we samen met betrokken partijen, vertegenwoordigers van het gebied en belangengroeperingen. Met informatieavonden en nieuwsbrieven houden we inwoners, eigenaren en gebruikers van Arkemheen op de hoogte.

Vergunning voor activiteiten 

Onderneemt u iets in de buurt van dit beschermde natuurgebied waarbij stikstof vrijkomt? Dan heeft u een vergunning nodig.

Betrokken organisaties

  • Ongeveer 225 hectare van Arkemheen is in bezit en beheer bij Staatsbosbeheer. De rest is eigendom van particulieren.
  • Gemeenten Nijkerk en Putten zijn verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen.
  • Provincie is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de nodige maatregelen. Hierover hebben we afspraken gemaakt met alle betrokken partijen.