Toekomst voor de Gelderse boer

In de Kadernota Agrifood 2021-2030 ‘Toekomst voor de Gelderse boer’ beschrijven we hoe we werken aan de toekomst van de land- en tuinbouw in Gelderland.
Luchtfoto landbouwgrond met trekker

In onze provincie zijn veel boeren en tuinders actief. Zij zijn belangrijk onze Gelderse identiteit en economie. Ze zorgen voor voedsel, bloemen, bomen en planten, een aantrekkelijk landschap, een gezonde leefomgeving en leefbaarheid op het platteland. Daarnaast staan zij, net als wij allemaal, voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals we die beschrijven in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Denk aan emissiereductie, de energietransitie, de klimaatverandering, meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Boeren en tuinders kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Wat willen we bereiken?

We bieden ruimte aan verschillende vormen van landbouw en   ondersteunen boeren en tuinders bij hun ontwikkeling naar meer verduurzaming, zoals natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw. Oftewel een duurzame landbouw in balans met de omgeving. De toekomst van de agrarische ondernemers staan hierbij centraal. We richten ons met dit programma op de brede groep van gangbare ondernemers in de land- en tuinbouw, zodat we de hele sector helpen verduurzamen. Met het programma Agrifood willen we de overgang naar een meer duurzame landbouw financieel en juridisch mogelijk maken. We stimuleren vernieuwing en het delen van kennis. Ook zetten we ons ervoor in dat agrarische ondernemers beloond worden voor hun bijdrage aan maatschappelijke diensten. Denk hierbij aan het beheer van natuur of landschap. 

Wat gaan we doen?

Op deze manier voeren we de Kadernota Agrifood uit:

  • Kennis en innovatie: we ondersteunen bedrijfsplannen, kennisontwikkeling en -uitwisseling, samenwerkingsverbanden, onderzoek en vernieuwing.
  • Mogelijk maken: we ondersteunen boeren bij de overgang naar een duurzame bedrijfsvoering. Dit doen we met subsidies voor duurzame investeringen. Verder kopen we grond die we inzetten om kavelruil makkelijker te maken. Ook kunnen agrariërs subsidie krijgen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
  • Belonen: we werken eraan dat boeren beter beloond worden voor maatschappelijke diensten, zoals agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer en het ondersteunen van bijvoorbeeld korte ketens, biologische landbouw of agroforestry (bomenlandbouw).

Plussenbeleid voor duurzame land- en tuinbouw

Niet-grondgebonden veehouders, zoals varkens- en pluimveehouderijen, kunnen hun bedrijf uitbreiden. Zij nemen hiervoor aanvullende maatregelen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, milieu en het welzijn van de dieren. Dat noemen we het Plussenbeleid. In de Omgevingsverordening Gelderland staan alle algemene regels van het Plussenbeleid. Gemeenten voeren dit uit, zodat maatregelen die agrariërs nemen passen bij het gebied. Aanvullende maatregelen verbeteren vaak de volksgezondheid.

Voorbeelden

  • een goede inpassing van de uitbreiding van de stal in het landschap;
  • stalsystemen die zorgen voor een lagere uitstoot van stikstof en ammoniak;
  • stallen met meer ruimte voor de dieren.

Toekomst voor de Gelderse boer

Een meer uitgebreide beschrijving van onze doelen en acties is te vinden in de Kadernota Agrifood 2021-2030 “Toekomst voor de Gelderse boer”.

Subsidiemogelijkheden

Subsidie is een van de manieren waarop we verandering in de landbouw ondersteunen. Er is geld beschikbaar via de provincie en via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. U vindt hier een overzicht van de (toekomstige) subsidiemogelijkheden.