Ruimte voor maatwerk

Om maatwerk te kunnen bieden voor parkeren bij gebiedsontwikkelingen, is het nodig dat de parkeernota of het paraplu bestemmingsplan hier ruimte voor biedt. Als er hierin harde, strikte parkeernormen genoemd staan, dan is het lastiger om hier (onderbouwd) van af te wijken.
Ruimte voor maatwerk

Mijn nota biedt onvoldoende tot geen ruimte om af te wijken:

Per ontwikkeling dient bedacht te worden of het loont om een aparte onderbouwing en akkoord via het bestuur en de gemeenteraad te krijgen. Waarschijnlijk is dit alleen bij grotere ontwikkelingen het geval en wordt er bij kleinere ontwikkelingen met de bestaande parkeernormen gewerkt. In het geval u maatwerk wilt onderbouwen kunt u hieronder lezen welke indicatoren u daarbij kunt toepassen.

Het verdient de aanbeveling om te zorgen dat er in de toekomst wel ruimte komt om maatwerk toe te passen. In veel gemeenten wordt gewerkt met een paraplubestemmingsplan of een parkeernota, waarin verwezen wordt naar CROW normen. Het nadeel hiervan is dat afwijken van de genoemde norm vaak niet mogelijk is, zonder een wijziging van het bestemmingsplan. Het is eenvoudiger om in het bestemmingsplan of parkeernota niet de normen zelf op te nemen, maar te verwijzen naar de “meest actuele beleidsregel parkeren”. Deze kan eenvoudiger gewijzigd worden of er kan nadrukkelijk een maatwerk mogelijkheid toegevoegd worden. Dat wordt bijvoorbeeld in Nijmegen en Winterswijk gedaan.

Nijmegen (hoofdstuk 4): Om problemen in de toekomst te voorkomen is het bij inbreiding, uitbreiding en functieverandering belangrijk dat parkeernormen worden gehanteerd die aansluiten bij het verwachte autobezit en de ruimtelijke visie. Deze paragraaf geeft inzicht in de toepassing van parkeernormen in Nijmegen bij ruimtelijke ontwikkelingen. De parkeernormen zijn opgenomen in de nota ‘Beleidsregels Parkeren – Parkeernormen Auto en Fiets’.

Winterswijk (hoofdstuk 1): Er kunnen zich specifieke omstandigheden voordoen die aanleiding geven om van de vastgestelde normen af te wijken. In dat geval is een goede motivering essentieel. In artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht is geregeld dat gehandeld wordt conform een vastgestelde beleidsregel tenzij, wegens bijzondere belangen, de gevolgen van toepassing onevenredig zouden zijn met de door de beleidsregel te dienen doelen. In dat geval is er dus de mogelijkheid om van een beleidsregel af te wijken. Die regel is ook van toepassing op deze nota en geeft voldoende ruimte om in evidente gevallen maatwerk te kunnen leveren.

Een alternatief hiervoor is om een hardheidsclausule op te nemen in het bestemmingsplan. Ter illustratie vindt u een hardheidsclausule in de parkeernota van Nunspeet.

Nunspeet (Artikel 14, p.35 - Hardheidsclausule): Er kan van deze regeling worden afgeweken wanneer toepassing ervan, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Overige onderdelen Handreiking parkeren

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.