Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Procesondersteuning

Wilt u een bestaand bedrijventerrein toekomstbestendiger maken? Dan kunt u subsidie aanvragen om u bij dit proces te laten ondersteunen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: Ondernemers en gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor procesondersteuning bij:

 • het opzetten of verbeteren van samenwerking op een bedrijventerrein; of
 • het bevorderen van publiek private samenwerking om ondernemers op een bedrijventerrein zich beter te kunnen laten weren tegen criminele activiteiten waardoor de veiligheid verbetert;
 • het realiseren van collectieve fysieke maatregelen op bedrijventerreinen. De procesondersteuning is hierbij gericht op het opzetten en uitvoeren van een gebiedsproces, of het analyseren van knelpunten en kansen, of het onderzoeken van de haalbaarheid ervan, of het uitwerken van plannen en businesscases die gaan over 1 of meerdere van de volgende thema’s:
 • herstructurering;
 • energietransitie, inclusief gebiedsgerichte aanpak energiebesparing bij bedrijven;
 • circulaire economie;
 • klimaatadaptatie;
 • biodiversiteit;
 • digitale ontsluiting;
 • weerbaarheid tegen criminaliteit;
 • buitenruimte die aanzet tot sporten en bewegen;
 • collectieve vormen van vervoer van en naar een bedrijventerrein;
 • gedeelde (slimme) laadinfrastructuur of collectief aanbod van duurzame brandstoffen/energiedragers;
 • slimme en schone vervoers- en transportconcepten;
 • gedeelde truck parkings.
 • fysieke voorzieningen voor onderwijs en ontmoeting.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • de activiteiten gelden voor 1 of meerdere bedrijventerreinen in Gelderland,
 • het bedrijfsleven en de gemeente uw aanvraag ondersteunen;
 • de activiteiten de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein vergroten,
 • onvoldoende aanspraak kan worden gemaakt op financiering uit al dan niet revolverende fondsen van OostNL, de Ontwikkel- en herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) en de Lange termijn Integrale investeringsprogramma’s (LTI),
 • u bij herstructurering maatregelen neemt voor klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit,
 • u bij projecten die gericht zijn op energiebesparing een schriftelijke onderbouwing bijvoegt waaruit blijkt dat er afstemming met de Omgevingsdienst is geweest over de voorgenomen activiteiten in relatie tot eventuele toezichts- en handhavingsactiviteiten.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, Paragraaf 6.41 Toekomstbestendige bedrijventerreinen - Procesondersteuning.

De subsidie voor de verschillende subsidiabele activiteiten bedraagt:

 • ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000.
 • ten hoogste 70% van de subsidiabele kosten voor het opzetten of verbeteren van het organiserend vermogen, indien de totale subsidiabele kosten niet meer dan € 25.000 bedragen en het organiserend vermogen op het bedrijventerrein niet is geformaliseerd in een rechtspersoon of samenwerkingsverband.

Voordat u een subsidieaanvraag indient, vindt er eerst een vooroverleg plaats. We vragen u dit Vooroverlegformulier projectplan (Word 66 kB) van te voren in te vullen. Aan de hand van het ingevulde formulier en het gesprek daarover, beoordelen we of uw project kans heeft op subsidie. We begeleiden u bij het voorbereiden van de subsidieaanvraag en we vertellen u welke informatie nodig is voor uw subsidieaanvraag.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen - procesondersteuning’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 2 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.