Innovatie en modernisering

Wilt u innovaties binnen de agrarische sector ontwikkelen om stikstofemissie bij de bron te verminderen? Of verouderde stallen moderniseren met bestaande technieken? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Voor het onderdeel innovatie kunnen samenwerkingsverbanden met minimaal één veehouderij als deelnemer subsidie aanvragen. Voor het onderdeel modernisering kan een individuele veehouderij subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Deze subsidieregeling is onderdeel van de aanpak Gelderse Maatregelen Stikstof aanpak. Met deze regeling willen we innovaties binnen de agrarische sector stimuleren en een bijdrage leveren aan de modernisering van verouderde stallen met als doel het verlagen van de uitstoot en neerslag van stikstof. 

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • innovaties die gericht zijn op het verlagen van de uitstoot van stikstof in stalsystemen of;
 • investeringen in bestaande technieken die bewezen effectief zijn om de uitstoot of neerslag van stikstof te verminderen.

Voor het onderdeel innovatie kunt u subsidie aanvragen als u op hoofdlijnen aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het innovatieproject bestaat uit een of meer van de volgende fasen:
  • een onderzoeks- en ontwikkelingsfase;
  • een emissiemetingenfase;
  • een resterende productieve levensduurfase.

Per fase gelden aparte voorwaarden en subsidiabele kosten. Raadpleeg hiervoor paragraaf 2.17a van de RSG.

 • Het innovatieproject start binnen 3 maanden na toekenning van de subsidie. 
 • De neerslag van stikstof op de volgende Natura-2000 gebieden, is voor de aanvraag minimaal: 
  • 14572 mol per jaar in de Veluwe of; 
  • 417 mol per jaar in Rijntakken of;
  • 38 mol per jaar in de Achterhoek.
 • Het innovatieproject levert minimaal een reductie van stikstofuitstoot op zoals in de criteria van subparagraaf 2.17a in de RSG per diercategorie is weergegeven.

 

Subsidie voor dit onderdeel Innovatie is niet mogelijk als:

 • u voor dezelfde innovatie of voor één van de fasen van het innovatieproject al subsidie heeft ontvangen;
 • u met de uitvoering van het innovatieproject de maximale emissiewaarde voor ammoniak overschrijdt;
 • het innovatieproject waarschijnlijk leidt tot een verminderd niveau van dierenwelzijn en brandveiligheid.

 

Vooroverleg

We adviseren u om een vooroverleg aan te vragen voordat u uw aanvraag indient. Hierin bespreken wij met u de berekening van de totale neerslag van stikstof van de veehouderijlocatie op het Natura-2000 gebied. Deze berekening is nodig bij uw subsidieaanvraag. In deze instructie (PDF 248 Kb) leest u welke informatie nodig is voor het vooroverleg. Via dit formulier kunt u een afspraak en rekenresultaten uploaden.   

 

Voor de volledige opsomming van de voorwaarden verwijzen wij naar paragraaf 2.17a van de RSG. In deze voorwaarden verwijzen we naar de Algemene Groepsstellingsverordening en de Landbouwvrijstellingsverordening. U vindt de links onderaan deze pagina onder Documenten en links.

 

Voor het onderdeel Modernisering kunt u subsidie aanvragen als u de stikstofuitstoot op uw veehouderijlocatie wilt verminderen door stikstofreducerende maatregelen in het stalsysteem. Hierbij gelden op hoofdlijnen de volgende voorwaarden: 

Uw aanvraag geldt voor: 

 • de aanschaf en het gebruiksklaar maken van een of meer nieuwe technieken, installaties, apparatuur, machines of uitrusting waarvan bewezen is dat deze leiden tot vermindering van stikstofuitstoot in een stalsysteem; of 
 • voor een combinatie van brongerichte maatregelen zoals onder a genoemd en technieken om stikstofuitstoot te zuiveren. 
 • Een veehouderij waarvan de stikstofneerslag op een van de volgende stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden minimaal is: 
 • 22349 mol per jaar in de Veluwe; 
 • 890 mol per jaar in Rijntakken;
 • 90 mol per jaar in natura 2000 gebieden binnen de Achterhoek. 

Vooroverleg

We adviseren u om een vooroverleg aan te vragen voordat u uw aanvraag indient. Hierin bespreken wij met u de berekening van de totale neerslag van stikstof van de veehouderijlocatie op het Natura-2000 gebied. Deze berekening is nodig bij uw subsidieaanvraag. In deze instructie (PDF 248 Kb) leest u welke informatie nodig is voor het vooroverleg. Via dit formulier kunt u een afspraak en rekenresultaten uploaden.   

Voor de volledige opsomming van de voorwaarden verwijzen wij naar paragraaf 2.17b van de Regels Subsidieverlening Gelderland: ‘Investeringen in bewezen stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen.’ Hierin vindt u ook het minimale reductiepercentage van stikstofemissie die de modernisering moet opleveren. In deze voorwaarden verwijzen we naar de Algemene Groepsstellingsverordening en de Landbouwvrijstellingverordening. U vindt de links onderaan deze pagina onder Documenten en links.

De maximale bijdrage hangt samen met het onderdeel uit de regeling waarvoor u subsidie aanvraagt. Op hoofdlijnen is de bijdrage als hierna beschreven. Voor detailinformatie over de hoogte van de regeling verwijzen we u naar de inhoud van de regeling.  

Voor het onderdeel innovatie is de maximale bijdrage: 

 • voor de onderzoeks- en ontwikkelingsfase ten hoogste € 100.000 per veehouderijlocatie in een innovatieproject, met een maximum van € 400.000 per aanvraag;
 • voor de emissiemetingenfase is de bijdrage 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 120.000 per veehouderijlocatie en maximaal € 480.000 per aanvraag. 
 • Voor de resterende productieve levensduurfase bedraagt de subsidie ten hoogste € 200.000 per veehouderijlocatie in een innovatieproject en maximaal € 800.000 per aanvraag.

Voor het onderdeel modernisering is de maximale bijdrage € 150.000. Dit is afhankelijk van het percentage waarmee de toegestane stikstofemissie wordt verlaagd. 

In paragraaf 4.23 van de RRvG kunt u lezen welke factoren de hoogte van de subsidie verder bepalen. 

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning EH2+ nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Innovatie en modernisering GMS'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Kies hier het juiste aanvraagformulier dat op uw aanvraag van toepassing is:

Innovatie:

1. Innovatie vleeskalveren
2. Innovatie overige diersectoren

Modernisering:

3. Modernisering Veluwe
4. Modernisering Rijntakken
5. Modernisering Achterhoek

Dien uw aanvraag in met bijlagen

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Onder het kopje ‘Documenten en links’ vindt u de de formats die u bij uw aanvraag kunt gebruiken. Selecteer de formats die op aanvraag van toepassing zijn. U kunt deze documenten in het aanvraagformulier uploaden. 

Vraag een vooroverleg aan

We adviseren u om een vooroverleg aan te vragen voordat u uw aanvraag indient. Hierin bespreken wij met u de berekening van de totale neerslag van stikstof van de veehouderijlocatie op het Natura-2000 gebied. Deze berekening is nodig bij uw subsidieaanvraag. In deze instructie (PDF 248 Kb) leest u welke informatie nodig is voor het vooroverleg. Via dit formulier kunt u een afspraak en rekenresultaten uploaden.   

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 26,5 miljoen beschikbaar. Binnen deze subsidieregeling zijn er 5 subsidieplafonds.

Voor het onderdeel Innovatie is het subsidieplafond: 
 • € 6,5 miljoen voor de Vleeskalveren, 
 • € 5 miljoen overige sectoren, onderdeel innovatie.
Voor het onderdeel moderniseren:
 • € 7,5 miljoen naar de Veluwe, 
 • € 3,75 miljoen naar de Rijntakken, 
 • € 3,75 miljoen naar de Achterhoek.

U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Hoe gaat een aanvraag in zijn werk?

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal ziet u onder ‘mijn subsidies’ hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.