Innovatie Agrifood

Heeft u een innovatief idee dat bijdraagt aan de kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw in Gelderland en wilt u dat verder ontwikkelen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: MKB-ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector of samenwerkingsverbanden van MKB-ondernemingen of advies- of onderzoeksbureaus die zich richten op agrifood innovatie kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op innovaties in de kringloop- of natuurinclusieve landbouw. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:

 • investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld machines, op landbouwbedrijven die nodig zijn om kringloop- of natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken;
 • marktonderzoek of productontwerp en -design;
 • kennisoverdracht en voorlichting;
 • afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten.

Projecten die voor subsidie in aanmerking komen, moeten ten minste een bijdrage leveren aan 2 van de volgende aspecten:

 • verduurzaming van de fysieke leefomgeving (bodem, water, lucht, natuur);
 • producten en diensten van het agrarische bedrijf op de markt brengen door middel van nieuwe verdienmodellen of vernieuwende marktconcepten;
 • waardering uit de samenleving voor de landbouwsector of de aantrekkingskracht van het ondernemerschap in de landbouw.

Daarnaast moet uw project:

 • innovatief zijn,
 • een goede slagingskans hebben, onder meer door draagvlak binnen de landbouwsector en betrokkenheid van ondernemers bij het project,
 • in de praktijk uitvoerbaar zijn en zich lenen voor grootschalige toepassing.

In het projectplan moet u aangeven op welke wijze u het project bekend maakt bij sectorgenoten en hoe u de resultaten van het project voor hen toegankelijk maakt.   

Let op: Heeft u al eerder, in hetzelfde kalenderjaar, subsidie voor dezelfde activiteit of vanuit deze regeling ontvangen? Dan komt u niet meer in aanmerking voor subsidie.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.14 Innovatie agrifood.

De subsidie is afhankelijk van de soort kosten maximaal 40% of 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 35.000. Welke kosten subsidiabel zijn, leest u in de Regels Ruimte voor Gelderland, paragraaf 4.14.

Let op: niet subsidiabel zijn de kosten voor: 

 • werkkapitaal,
 • aankoop van productierechten, betalingsrechten, dieren en eenjarige gewassen,
 • aanplant van eenjarige gewassen,
 • afwateringswerkzaamheden,
 • investeringen om aan Europese wetgeving te voldoen,
 • reguliere vervangingsinvesteringen.

 

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier voor subsidie ‘Innovatie Agrifood’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Het format projectplan en het format begroting moet u altijd bij uw aanvraag uploaden. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.