Gelderse thematische verhaallijnen

Wilt u een Gelderse thematische verhaallijn uitdragen en beleefbaar maken? En werkt u in een samenwerkingsverband met minstens 2 musea én een organisatie uit de vrijetijdssector? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2022 (7 maanden)
Voor wie: Gelderse musea en organisaties uit de vrijetijdssector.

Meer informatie over deze subsidie

Met deze regeling willen we ervoor zorgen dat de verschillende verhalen van Gelderland beter beleefbaar worden. Een ander belangrijk doel is het bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de museale sector. De regeling stimuleert samenwerking tussen musea onderling en ook sector-overstijgende samenwerkingsverbanden tussen de museale- en de vrijetijdssector

U kunt subsidie aanvragen om een Gelderse verhaallijn te uit te dragen en beleefbaar te maken door 1 van de volgende publieksactiviteiten uit te voeren:

  1. het presenteren van collecties;
  2. het houden van een tentoonstelling;
  3. het uitvoeren van educatieve activiteiten;
  4. het uitvoeren van een interactief programma, of
  5. het presenteren van een digitaal beeld.

Daarnaast kunt u, subsidie aanvragen voor het doen van onderzoek, bijvoorbeeld om de haalbaarheid van een publieksactiviteit te meten of om een doelgroepenanalyse te doen. Dit onderzoek is altijd onderdeel van uw projectaanvraag. Subsidie alleen voor onderzoek is niet mogelijk.  

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  • als museum  staat geregistreerd in het Museumregister en/of lid bent van de coöperatie Erfgoed Gelderland, of;
  • een organisatie of bedrijf uit de horeca, dagrecreatie, evenementenbranche of verblijfsrecreatie bent;
  • in een samenwerkingsverband met minstens twee musea en één organisatie uit de vrijetijdssector werkt;
  • de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, realiseert binnen 27 maanden nadat u de aanvraag heeft ingediend.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.16 Gelderse thematische verhaallijnen.

De subsidie bedraagt ten hoogste 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Gelderse thematische verhaallijnen’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen Gelderse thematische verhaallijnen' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Bij uw digitale aanvraag is een plan van aanpak (projectplan) nodig. Dit kunt u in het aanvraagformulier uploaden. In het overzicht met ‘veelgestelde vragen Gelderse thematische verhaallijnen’ hieronder vindt u een toelichting op de eisen die we stellen aan de inhoud van een projectplan. Musea kunnen bij Erfgoed Gelderland om informatie vragen en ondersteuning krijgen voor het voorbereiden en uitvoeren van hun plannen. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.