Eenvoudige maatregelen fietsveiligheid

Wilt u als gemeente eenvoudige maatregelen nemen die de fietsveiligheid verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van eenvoudige maatregelen die de fietsveiligheid verbeteren. De volgende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking:

 • aanbrengen van kantmarkering op een fietspad;
 • aanbrengen van asmarkering op een fietspad;
 • saneren van onnodig geplaatste paaltjes (inclusief het dichten van het gat) en verticale elementen op of vlak naast het fietspad;
 • aanleggen van een fietsstrook;
 • aanbrengen van gesloten verharding op fietsstroken en -paden met als doel het vervlakken van het wegdek (bijvoorbeeld door het aanbrengen van betonplaten op onverharde fietspaden);
 • aanleggen van een drempel op een fietskruispunt op een gebiedsontsluitingsweg of erftoegangsweg;
 • verbeteren van de zichtbaarheid van de overgebleven noodzakelijke paaltjes en verticale elementen op of vlak naast het fietspad;
 • aanbrengen van verlichting langs fietspaden.

U kunt in uw subsidieaanvraag meerdere maatregelen bundelen.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • de maatregelen waarvoor u subsidie aanvraagt, binnen een jaar na de subsidieverlening worden uitgevoerd;
 • in geval van een fietsstrook een vrijliggend fietspad in de fysieke ruimte niet haalbaar is;
 • de maatregelen voldoen aan de richtlijnen van de Ontwerpwijzer fietsverkeer 2016 van het CROW.

 

Een fietsstrook bevordert niet altijd de verkeersveiligheid maar kan de onveiligheid zelfs vergroten. Vrij liggende fietspaden hebben de voorkeur. Er kunnen omstandigheden in de fysieke ruimte zijn waardoor een vrij liggend fietspad niet haalbaar is. Denk daarbij aan grondaankopen, brugverbreding of de aanwezigheid van water. Bij een aanvraag moet daarom worden aangetoond dat de fietsstrook de veiligheid verbetert en dat een vrij liggend fietspad niet haalbaar is. Alleen het argument van (hoge) kosten voor de aanleg van een vrij liggend fietspad is daarvoor onvoldoende. Het is wel mogelijk dat de kosten van de aanleg van een vrij liggend fietspad aantoonbaar niet proportioneel zijn

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023, paragraaf 4.10 Eenvoudige maatregelen fietsveiligheid. 

De subsidie bedraagt:

 • maximaal 50% van de subsidiabele kosten;
 • met een maximum van € 50.000.

Interne loonkosten van de subsidieaanvrager komen niet in aanmerking voor subsidie.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Eenvoudige maatregelen fietsveiligheid'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.