Reclame- en verwijsborden

Wilt u reclame of verwijsborden plaatsen langs de weg? Dit kan zorgen voor afleiding van de weggebruiker. Daarom is de hoofdregel dat er geen reclame of verwijsborden langs, op of boven een provinciale weg worden geplaatst. Voor een aantal gevallen kunt u, als u voldoet aan de voorwaarden, een vergunning aanvragen.

Toegestane borden en reclame:

 • verwijsborden voor toeristisch-recreatieve objecten;
 • reclame met een verkeersfunctie, zoals de campagne "wij gaan weer naar school’;
 • spandoeken en bogen bij evenementen;
 • prijzenborden bij tankstations;
 • reclame op rotondes; en
 • (digitale) informatieborden.

Verwijsborden voor toeristisch-recreatieve objecten  

Voorwaarden

De vergunning voor verwijsborden voor toeristisch recreatieve bewegwijzering verlenen we alleen als dit de verkeersveiligheid en -doorstroming ter plaatse verbetert. Daarnaast geldt de “Richtlijn bewegwijzering” van het Kennisplatform CROW, publicatie 2014:

 • Er moet sprake zijn van een toeristisch-recreatieve voorziening;
 • De voorziening moet jaarlijks gedurende een vaste periode van minimaal 6 maanden geopend zijn;
 • Er wordt alleen een verwijzingsbord geplaatst als er geen formele bewegwijzering aanwezig is;
 • Vanaf wegen buiten de bebouwde kom wordt niet verwezen naar objecten die binnen de bebouwde kom liggen;
 • Op een gebiedsontsluitingsweg mag niet worden verwezen naar de voorziening. Dit mag wel vanaf een erftoegangsweg;
 • Het beoogde bord voldoet aan de eisen die worden gesteld aan onder andere de lay-out, toegepaste lettertype, toegepast kleurgebruik en het gebruik van pictogrammen. Dit zijn internationale regels;
 • Per punt mag naar maximaal 8 voorzieningen worden verwezen. Per richting niet meer dan 6.

Reclame met verkeersfunctie

Het gaat hierbij om reclamedragers die als doel hebben het gedrag van de weggebruiker te beïnvloeden en de weggebruiker te informeren over de situatie op de weg. Denk hierbij aan de spandoeken en borden “de scholen zijn weer begonnen”, maar ook om bouwborden, DRIPS (Dynamisch Route Informatie Paneel) en borden met omleidingsroutes.

Voorwaarden

Een vergunning voor buitenreclame met een verkeersfunctie verlenen we alleen als de buitenreclame in bermen van de weg staat.

Spandoeken en bogen bij evenementen

Voorwaarden

Spandoeken en bogen staan we alleen toe bij evenementen en wedstrijden. Dan is de weg meestal ook afgesloten voor het normale verkeer. De doorrijhoogte is minimaal 4,6 meter voor de doorgang van politie, brandweer, ambulance en andere calamiteitendiensten.

Voor tankstations die liggen langs de provinciale weg maakt de provincie een uitzondering op het verbod op buitenreclame.

Prijzenborden bij tankstations

Voorwaarden

De vergunning voor een prijsbord bij een tankstation verlenen we alleen als het bord:

 • in de onmiddellijke nabijheid van het tankstation staat;
 • buiten de obstakelvrije zone van de weg staat;
 • niet staat tussen de rijbaan en een fietspad;
 • alleen gaat over de te leveren brandstoffen;
 • een maximale hoogte van 7,50 meter en een breedte van 2,40 meter heeft;
 • geen afleidende of verblindende verlichting heeft; en
 • niet te zien is op een afstand van meer dan 200 meter voor het beslispunt.

Reclame op rotondes

Het gaat hier om reclamedragers die op het middeneiland van een rotonde staan.

Voorwaarden

Een vergunning voor reclame op een rotonde verlenen we alleen als:

 • de aanvrager een overeenkomst met de lokale overheid heeft om de rotonde te onderhouden;
 • het botsveilig wordt uitgevoerd, niet lijkt op een verkeersteken, niet reflecteert, knippert, verlicht of beweegt;
 • het tussen 0,50 meter en 1,00 meter boven de grond staat en niet hoger is dan 0,50 meter en niet breder dan 0,70 meter;
 • het staat tegenover een weg die op de rotonde aansluit;
 • voor de locatie niet al een vergunning is verleend voor andere rotonde.

(Digitale) informatiebord

Een (digitaal) informatiebord voor het informeren van weggebruikers en inwoners langs een provinciale weg, is alleen toegestaan onder strenge voorwaarden. Dit is nodig, omdat deze borden gericht zijn op het langsrijdende wegverkeer. Daardoor kan de verkeersveiligheid gevaar lopen.

Voorwaarden

Een vergunning voor een (digitaal) informatiebord verlenen we alleen als het bord:

 • binnen de bebouwde kom staat;
 • buiten de obstakelvrije zone van de weg staat;
 • op een afstand van meer dan 15 meter ten opzichte van een zijweg, uitweg of kruispunt staat;
 • niet lijkt op verkeersrelevante informatie;
 • alleen statische beelden toont met een frequentie van maximaal 6 verschillende beelden per minuut;
 • geen afleidende of verblindende verlichting heeft;
 • maximaal 1,75 meter hoog, 1,18 meter breed, en 0,34 meter diep is, exclusief het voetstuk.

Vergunning aanvragen

Een vergunning voor verwijsborden voor toeristisch-recreatieve objecten, reclame met een verkeersfunctie en spandoeken en bogen bij evenementen vraagt u aan via het formulier 'Bijzonder gebruik van een weg'. Een prijzenbord bij een tankstation, buitenreclame op een rotonde en een informatiebord valt onder “handelsreclame”. Een vergunning voor handelsreclame vraagt u aan via het Omgevingsloket bij de gemeente waarin u de reclame wenst. U kunt ook eerst een verzoek indienen voor een vooroverleg bij de provincie of de gemeente.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Extra informatie en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.