Start inspraakperiode ontwerpbeleid windenergie op en rondom de Veluwe  

Gelderland past haar windbeleid aan vanwege de wespendief. Dit gaat met name de nieuwe windmolens op en rondom de Veluwe aan. Hieraan voorafgaand is een planmilieueffectrapportage (planMER) opgesteld. Vanaf 5 februari 2024 ligt het ontwerpbeleid en het Gelders milieuonderzoek windenergie Veluwe zes weken ter inzage.  
Gepubliceerd op: 2-februari-2024

Veluwe = Natura 2000  

De Veluwe is een beschermd Natura 2000-gebied. De wespendief is een roofvogel die broedt op de Veluwe tussen mei en september. Volgens Europese afspraken moet deze vogelsoort in stand worden gehouden. Eind 2022 besloten Gedeputeerde Staten van Gelderland daarom dat er geen windturbines mogen komen op de Veluwe en 1 kilometer daaromheen. En dat er in de zone van 1 tot 8 kilometer beperkt en onder voorwaarden ruimte voor windturbines is.  

MER 2023  

Vervolgens is provincie Gelderland gaan werken aan nieuw beleid. Een geactualiseerde aanpak, waarin natuur een grote rol speelt, vraagt om een MER. Daarin zijn de effecten van (toekomstige) windmolens op de Veluwse leefomgeving van deze roofvogel in beeld gebracht. Ook zijn alternatieven onderzocht. De onderzoekers konden putten uit eerdere ecologische onderzoeken, die waar nodig up to date zijn gemaakt. Het milieuonderzoek en de uitkomsten vormen de milieueffectrapportage. Dat rapport ondersteunt het besluit van Gedeputeerde Staten van december 2022.    

Zorgvuldigheid  

Energiegedeputeerde Ans Mol: “De ruimte in Gelderland is schaars. Bij het plaatsen van windmolens moeten we rekening houden met verschillende belangen. Ook met de aanwezigheid van de Wespendief. Vandaar dat we deze maatregelen voor de Veluwe nemen.”         

Andere provincies   

Binnen de 1 tot 8 kilometer om de Veluwe zal het aantal nieuwe windtribunes beperkt zijn. Verder komen ze tijdens daglicht stil te staan in juli en augustus. Gelderland wil namelijk het aantal aanvaringen van wespendieven met windmolens verminderen met 80 %. Provincies Utrecht, Overijssel en Flevoland liggen ook in de 1-8 kilometer zone rondom de Veluwe. Met Utrecht en Overijssel zijn wij hierover in gesprek. Flevoland heeft aangegeven geen plannen voor windmolens in de 1-8 kilometer zone te hebben. Alle provincies proberen ook daar gezamenlijk hun windambities te realiseren, terwijl ze rekening houden met de wespendief.    

Documenten bekijken   

Het ontwerp beleid en het milieuonderzoek windenergie op en rondom de Veluwe zijn te vinden via gelderland.nl/planmerwindveluwe.  

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?