Start besluitvorming windpark Horst en Telgt

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland stemmen in met het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor windpark Horst en Telgt. Dit plan en het milieueffectrapport zijn nu aangeboden aan Provinciale Staten (PS) ter vaststelling. PS neemt het besluit over het PIP.
Gepubliceerd op: 5-juni-2024

5 windturbines 

In het ontwerpplan waren de 2 oostelijke turbines opgenomen onder voorbehoud dat ze pasten binnen het nieuwe windbeleid op de Veluwe (voor de wespendief). Naar aanleiding van zienswijzen over landschap en het advies van de commissie m.e.r. is besloten de 2 oostelijke turbines te laten vervallen. Met een opstelling van 5 turbines is er sprake van een goed ruimtelijk ontwerp. Daarnaast worden de negatieve effecten voor mens en natuur zo veel mogelijk beperkt en is de energieopbrengst zo optimaal mogelijk.. Hiermee komt GS ook tegemoet aan de wens van gemeente Ermelo om alleen de 5 westelijke turbines te realiseren.

Hoorzitting op 19 juni 

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten (PS) om het inpassingsplan met 5 turbines vast te stellen. Het is nu aan PS om de stukken te behandelen. PS vinden het belangrijk om de mening, zorgen of ideeën van inwoners te horen. Daarom organiseren zij op 19 juni 2024 van 18.30 tot 21.30 uur een hoorzitting in het Zalencentrum (Stationsstraat 137, Ermelo). Er is mogelijkheid tot inspreken. Elke inspreker krijgt 5 minuten om PS toe te spreken. Daarna kunnen PS vragen stellen. Aanmelden voor inspreken kan via griffie@gelderland.nl tot uiterlijk 17 juni 2024 om 10:00 uur. 

Vervolg besluitvorming en inspraak 

Na de hoorzitting volgt een oordeelsvormende vergadering over het plan op woensdagmiddag 26 juni 2024 om 14:00 uur. De politieke fracties gaan dan met GS en elkaar in debat. Naar verwachting besluiten PS vervolgens tijdens de Statenvergadering van 2 of 3 juli 2024 over de vaststelling van het PIP. De vergaderingen van PS zijn te volgen vanaf de publieke tribune in het Huis der Provincie of online via gelderland.nl/Statenlive. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Na vaststelling ligt het definitieve PIP samen met de vergunningen voor 6 weken ter inzage. Tijdens de inzagetermijn is het voor belanghebbenden en alle indieners van een zienswijze mogelijk in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.   

Windpark Horst en Telgt draagt bij aan lokale plannen 

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) gaat over de bouw van windturbines in het gebied tussen de A28 en de dorpen Horst en Telgt in Ermelo en Putten. Het windpark draagt bij aan de energieplannen van de RES-regio Noord-Veluwe. Voor het windpark is al een aansluiting op het elektriciteitsnet geregeld. Gezien de huidige netcongestie (file op het elektriciteitsnet) is het steeds lastiger om bedrijven of nieuwe woningen van stroom te voorzien. Het windpark zorgt ervoor dat er in de regio straks lokaal opgewekte energie is, waardoor de kans groter is dat die plannen uitgevoerd kunnen worden. 

Kijk voor meer informatie over het project op www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt.

Veel wensen overgenomen 

Tijdens het participatieproces zijn veel wensen overgenomen in de plannen. De initiatiefnemer koos zelf voor een strengere geluidsnorm van 45 dB Lden, in plaats van de eerder geldende norm van 47 dB Lden. Verder gelden er geluidsnormen voor de nacht en tonaal (laagfrequent) geluid, is er vrijwel geen slagschaduw en wordt er een app ontwikkeld om klachten snel te kunnen melden en behandelen. De omwonenden uit de klankbordgroep hadden ook inspraak over de voorwaarden voor het omgevingsfonds en de omwonendenvergoeding. 

Norm voor piekgeluid 

Het ontwerp inpassingsplan en de bijbehorende ontwerpbesluiten lagen van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 ter inzage. We ontvingen 97 zienswijzen. Ook ontvingen we advies van de onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage. De zienswijzen en het advies gaven aanleiding om het PIP op onderdelen aan te passen en het MER aan te vullen. Zo is onder andere besloten een norm voor piekgeluid toe te voegen aan de geluidsnormen in de omgevingsvergunning. Daarnaast voegen we een regel toe aan de omgevingsvergunning om ervoor te zorgen dat de tijd waarin de windturbines stilstaan, bijvoorbeeld vanwege de wespendief, niet meetelt bij het berekenen of het project voldoet aan de gemiddelde geluidsnormen over een heel jaar.