Plan voor windpark Horst en Telgt naar volgende fase

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden het ontwerp provinciaal inpassingsplan voor windpark Horst en Telgt vast. Het plan gaat over de bouw van 5 windturbines plus 2 onder voorwaarden in het gebied tussen de A28 en de kernen Horst en Telgt, in de gemeenten Ermelo en Putten.
Gepubliceerd op: 13-december-2023

De 2 oostelijke turbines kunnen alleen worden gebouwd als ze voldoen aan het toekomstige beleid over de Wespendief. Vanaf 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 ligt het ontwerp provinciaal inpassingsplan samen met de ontwerpbesluiten officieel ter inzage. Iedereen kan dan reageren door een zienswijze in te dienen. 

Windpark Horst en Telgt

Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie hebben het initiatief genomen voor een windpark van 7 windturbines. Voordat zij het windpark kunnen bouwen is een inpassingsplan (dat is een provinciaal bestemmingsplan) nodig en moeten er vergunningen en ontheffingen worden verleend. Provincie Gelderland doet dit op verzoek van en samen met de gemeenten Ermelo en Putten. De bouw van de turbines op deze plek past bij de afspraken die wij samen met de energieregio’s hebben gemaakt, en zijn nodig om de overstap naar duurzame energie in Gelderland mogelijk te maken. Het windpark wekt voldoende stroom op voor ongeveer 40.000 huishoudens. Een aansluiting op het stroomnet is al geregeld en de initiatiefnemers voeren op dit moment onderzoek uit hoe het windpark kan bijdragen aan het verlichten van het stroomnet.

Hoe is het inpassingsplan tot stand gekomen?

Op 7 maart 2023 stelde provincie Gelderland het voorkeursalternatief en het voorstel voor de lokale milieunormen voor het windpark Horst en Telgt vast. Sindsdien is het milieueffectrapport (MER) aangevuld en bijgewerkt, zijn de ontwerpbesluiten voorbereid en is een provinciaal inpassingsplan opgesteld. Onze vooroverlegpartners en de gemeenteraden zijn gevraagd op het concept inpassingsplan te reageren. Ook voerden we gesprekken met de klankbordgroep en de omgeving over de plannen. Op basis van de ingediende reacties en de gesprekken met gemeenten, overlegpartners, klankbordgroep en omgeving is de laatste versie van het aanpassingsplan opgesteld: het ontwerp inpassingsplan. Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden dit ontwerp nu vast en leggen het ter inzage. 

2 turbines onder voorwaarden

Het windpark in het ontwerp inpassingsplan bestaat uit 5 windturbines en 2 onder voorwaarden. De 2 oostelijke windturbines kunnen alleen worden gebouwd als ze voldoen aan het toekomstige beleid over de Wespendief (een roofvogel uit de familie van de havikachtigen). Omdat het beleid over de Wespendief nog niet klaar is, is er eind 2023 geen aanleiding om het ontwerp PIP met minder dan 7 windturbines ter inzage te leggen. Bij vaststelling van het PIP wordt definitief getoetst aan het beleid voor de Wespendief. Dit kan dan alsnog gevolgen hebben voor de mate van stilstand en/of het aantal turbines in het windpark. 

In het ontwerp inpassingsplan zijn ook lokale milieunormen opgenomen. Naast de eerder vastgestelde norm voor geluid (45 decibel) zijn nu ook aanvullende normen voor laagfrequent tonaal geluid, geluid in de nacht en een strengere slagschaduwnorm van bijna 0 uur per jaar in het plan verwerkt. 

Reageren op de plannen

Vanaf donderdag 28 december is een link naar de digitale stukken te vinden op onze webpagina gelderland.nl/windparkhorstentelgt. U kunt de stukken ook op papier bekijken in de gemeentehuizen van Ermelo en Putten en op het Huis der Provincie in Arnhem. Reageren op het ontwerp inpassingsplan en de ontwerp vergunningen kan van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024. Op de projectpagina staat dan ook alle informatie over hoe u kunt reageren en een zienswijze kunt indienen. Op 10 en 16 januari 2024 organiseert de projectgroep spreekuren om de plannen toe te lichten. Aanmelden voor de spreekuren kan via de projectpagina. 

Lees meer over het windpark Horst en Telgt