GS stellen ontwerp-inpassingsplan BBW vast

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland stelden op 21 november 2023 het ontwerp-inpassingsplan vast voor Beter Bereikbaar Wageningen (BBW), inclusief het milieueffectrapport. Daarmee zetten we een volgende stap om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren.
Gepubliceerd op: 22-november-2023

Inloopbijeenkomst 

Tijdens de inloopbijeenkomst (op maandag 11 december) hebben bezoekers alle gelegenheid om vragen te stellen over het inpassingsplan, landschapsplan en het wegontwerp. De bijeenkomst is in het WICC te Wageningen: van 17.00 tot 20.00 uur. Loop binnen vanaf het moment dat het gelegen komt. Vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 kan iedereen officieel reageren op de plannen. 

Verbetering doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid 

Provincie Gelderland wil Wageningen beter bereikbaar maken, door de Mansholtlaan en Nijenoord Allee aan te passen en uit te breiden. Dit is inclusief een onderdoorgang voor autoverkeer op de Nijenoord Allee, onder het kruispunt Nijenoord Allee/ Churchillweg. Verder willen we het makkelijker maken voor fietsers om over te steken bij de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee. En de wachttijd bij oversteekpunten te beperken voor fietsers. De keuze om de bestaande route via de Mansholtlaan en Nijenoord Allee te verbeteren, nam Gedeputeerde Staten in oktober 2020 aan. Dit is een verkeersveilige en toekomstbestendige oplossing, ook na 2030.  

Aanpassingen Mansholtlaan 

We willen de Mansholtlaan verbreden. De 2 rijbanen aan beide kanten, bij binnenkomst van Wageningen, willen we doortrekken tot de kruising bij ‘restaurant ’t Gesprek’. Verder willen we de rotonde bij de Droevendaalsesteeg veranderen in een kruising. Bij het nieuw te bouwen Born Oost komt een 2e kruising, ook met verkeerslichten. Langs de oostzijde van de Mansholtlaan willen we het 2-zijdige fietspad verlengen naar 't Gesprek. De vrije busbaan bij de kruising 't Gesprek mag in de toekomst ook door rechts afslaand autoverkeer worden gebruikt.  

Aanpassingen Nijenoord Allee 

Er komt een verkeerslicht bij fietsoversteek Hoevestein. Ter hoogte van de Churchillweg komt een onderdoorgang voor auto's. Verder verandert de fietspadenstructuur langs de Nijenoord Allee. Er komt een breed2-richtingen fietspad. Ter hoogte van de Roghorst aan de zuidkant van de weg en ter hoogte van de Tarthorst aan de noordkant, bij de Blauwe Bergen. Het kruispunt Mondriaanlaan-Rooseveltweg wordt aangepast. Hier is rekening gehouden met de gewenste fietsstructuur van de gemeente en de nieuwe westelijke ontsluiting van de Campus. 

Bomen 

Er is ruimte nodig om de aanpassingen mogelijk te maken. Daarvoor worden er ongeveer 500 bomen gekapt. Deze worden gecompenseerd door de aanplant van minstens net zo veel nieuwe bomen. Inwoners konden tijdens een participatieronde een voorkeur aangeven voor plekken van de nieuwe bomen. De gemeente en universiteit hebben daarin ook meegedacht. 

Geluidsmaatregelen 

In de huidige plannen neemt het geluid op de gevel van een aantal woningen toe, ondanks maatregelen die geluid verminderen. Om dit toe te staan, heeft gemeente Wageningen een besluit Hogere Waarde genomen. De geluidmaatregelen zijn afgestemd met direct aanwonenden.  

Inpassingsplan 

De aanpassingen passen niet in het huidige bestemmingsplan, daarom heeft provincie Gelderland een inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) gemaakt. Dit inpassingsplan maakt beoogde aanpassingen aan de weg en de landschappelijke inrichting van die aanpassingen mogelijk.  

Vergunningen 

Voor de wegaanpassing zijn ook enkele vergunningen nodig van andere overheden. Provinciale Staten van Gelderland hebben op 23 februari 2022 besloten dat de coördinatieregeling van toepassing is. Dit betekent dat het inpassingsplan en de vergunningen die nodig zijn, tegelijkertijd ter inzage worden gelegd. GS van Gelderland coördineren dit. 

Start terinzagelegging 

Na het besluit van GS begint de formele zienswijzenprocedure, de zogeheten terinzagelegging. U kunt de documenten bekijken op deze pagina op onze website inpassingsplanBBW.  

Vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 kan iedereen reageren op het officiële plan (ontwerp-inpassingsplan). Ook ligt in diezelfde periode dan het bijbehorende ontwerp besluit voor Hogere Waarden ter inzage. Er is bewust gekozen om de officiële reactieperiode pas half december te laten starten. Op die manier kan iedereen de stukken alvast lezen, voordat de wettelijke 6 weken in gaan, waarbinnen een reactie ingediend moet worden. De provincie kondigt de start van de zienswijzenprocedure ook nog aan, in lokale media en op de website van de provincie: gelderland.nl/beterbereikbaarwageningen.  

Vervolg 

Na de terinzagelegging en verwerking van de ingediende zienswijzen, stellen Provinciale Staten het inpassingsplan vast. Dat is waarschijnlijk rond de zomer van 2024. Afhankelijk van eventuele verdere procedures starten daarna de voorbereidende werkzaamheden.