Inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden op 21 november 2023 het ontwerp-inpassingsplan ‘Beter Bereikbaar Wageningen’ vast. Vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 lag het ontwerp-inpassingsplan formeel ter inzage en mocht iedereen daarop reageren.

Ook lag in diezelfde periode het bijbehorende ontwerp besluit voor Hogere Waarden ter inzage. Het was een bewuste keuze om de officiële reactieperiode pas half december te laten starten. Op die manier kon iedereen de stukken alvast lezen, voordat de wettelijke 6 weken startten waarbinnen een reactie ingediend moest worden. 

Posters getoond op inloopbijeenkomst  

Tijdens de inloopbijeenkomst (11 december 2023) gebruikten we de onderstaande posters. Hieronder kunt u ze (nogmaals) bekijken. 

Wegontwerp  

Geluid 

Landschap & ecologie: 

Proces en planning: 

Flyer Hoe reageren op inpassingsplan

Wat is een inpassingsplan? 

Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. In dit inpassingsplan leggen we de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vast. Van – in dit geval – de aanpassingen die we willen doen aan de Mansholtlaan en Nijenoord Allee. In 3 stappen ontwikkelen we dit inpassingsplan. De ‘ter inzage legging van het ontwerp inpassingsplan’ maakt daarvan onderdeel uit.  

Waar kunt u de stukken bekijken?   

Het ontwerp-inpassingsplan met alle bijbehorende stukken vindt u onderaan deze pagina. Ook op de landelijke website ruimtelijkeplannen is het ontwerp-inpassingsplan in te zien, onder het nummer ‘NL.IMRO.9925.IPBBWageningen-ONT1’. 

Wat gebeurt er verder?   

Alle reacties (‘zienswijzen’) verwerken we in een zienswijzennota. Deze publiceren we rond de zomer van 2024 op onze website. Een zienswijze kan aanleiding geven tot aanpassing of verduidelijking van het plan. Provinciale Staten besluiten medio 2024 over de vaststelling van het inpassingsplan. Na deze besluitvorming leggen we het inpassingsplan opnieuw 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.   

Stukken inzien 

Inpassingsplan, regels 

In de regels leest u wat er wel en niet mag binnen de lijnen van de verbeelding. In dit geval gaat het om de aanpassing van de wegen en bijvoorbeeld ook over de diepte van de onderdoorgang. 

Bij de regels van het inpassingplan zit een kaart. Daarop ziet u de weg en de plek waar bomen blijven staan en waar nieuwe bomen komen. Hierdoor is het verzekerd dat de nieuwe weg ook komt te liggen op de plek, zoals u ziet op deze kaart. De plek van de bomen is indicatief. Dat betekent dat ze ook net op een andere plek kunnen komen.  

Inpassingsplan regels en bijlagen

Inpassingsplan, verbeelding 

Hier vindt u de kaart met daarop de begrenzing van het projectgebied. Ook ziet u bestemmingen en aanduidingen die verwijzen naar de regels van het inpassingsplan. 

Inpassingsplan verbeelding geheel

Inpassingsplan verbeelding deelkaart 1

Inpassingsplan verbeelding deelkaart 2

Inpassingsplan verbeelding deelkaart 3

Inpassingsplan toelichting

In de toelichting leest u onder ander het doel van het project, de toekomstige situatie, het beleid dat van toepassing is en een samenvatting van alle onderzoeken naar de omgevingseffecten, zoals geluid en natuur. 

Inpassingsplan toelichting

Bijlagen bij toelichting

Hogere Waarde 

Het College van Burgemeester en Wethouders van Wageningen besloten op 21 november 2023 over de hogere geluidswaarden. Zij staan hogere geluidswaarden toe bij woningen aan de gemeentelijke wegen Rooseveltweg en Nijenoord Allee. De Omgevingsdienst Nijmegen besloot op 20 november over hogere geluidswaarden aan de provinciale weg, de Mansholtlaan. Dat doet zij namens provincie Gelderland. U vindt de stukken hier: 

Hogere waarden besluiten Rooseveltweg en Nijenoord Allee (opent op de kaart ABR in beeld)

Ontwerpbesluit Hogere Waarde  Wageningen

Tabel vastgestelde Hogere Waarde gemeente Wageningen

Hogere waarde besluit Mansholtlaan  (opent op de kaart ABR in beeld) 

Ontwerpbesluit Hogere Waarde Mansholtlaan

Aanvraag ontwerpbesluit Hogere Waarde Mansholtlaan

Stikstofcompensatie 

Bij de uitvoering van de maatregelen van Beter Bereikbaar Wageningen komt meer stikstof vrij dan wettelijk is toegestaan. Deze slaat neer op de omliggende natuurgebieden (Natura 2000-gebieden). Deze stikstofuitstoot moeten en gaan we compenseren.  

We gaan hiervoor extern salderen. Intern salderen is niet mogelijk, omdat in de Gelderse stikstofbank onvoldoende vrije stikstofruimte beschikbaar is voor deze gebieden. Deze worden als gevolg van ons project zwaarder belast. Ook bij een ander provinciaal project, de RegioExpres (spoorverdubbeling tussen Arnhem en Winterswijk) speelt dit probleem.  

Extern salderen 

Het College van Gedeputeerde Staten besloot (28 mei 2024) dat we voor beide projecten extern mogen salderen. Dit betekent dat we stikstofruimte over mogen nemen van agrarische bedrijven die geheel of gedeeltelijk stoppen. Conform het Gelderse stikstofbeleid gaat een deel van deze stikstofruimte naar natuurherstel. Als er dan nog stikstofruimte overblijft, gaat deze naar de Gelderse Stikstofbank.