Inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden op 21 november 2023 het ontwerp-inpassingsplan ‘Beter Bereikbaar Wageningen’ vast. Vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 ligt het ontwerp-inpassingsplan formeel ter inzage en mag iedereen daarop reageren.

Ook ligt in diezelfde periode het bijbehorende ontwerp besluit voor Hogere Waarden ter inzage. Het is een bewuste keuze om de officiële reactieperiode pas half december te laten starten. Op die manier kan iedereen de stukken alvast lezen, voordat de wettelijke 6 weken in gaan waarbinnen een reactie ingediend moet worden. 

Posters getoond op inloopbijeenkomst  

 Tijdens de inloopbijeenkomst (11 december 2023) gebruikten we de onderstaande posters. Hieronder kunt u ze (nogmaals) bekijken. 

Wegontwerp  

Geluid 

Landschap & ecologie: 

Proces en planning: 

Flyer Hoe reageren op inpassingsplan

Wat is een inpassingsplan? 

Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. In dit inpassingsplan leggen we de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vast. Van – in dit geval – de aanpassingen die we willen doen aan de Mansholtlaan en Nijenoord Allee. In 3 stappen ontwikkelen we dit inpassingsplan. De ‘ter inzage legging van het ontwerp inpassingsplan’ maakt daarvan onderdeel uit.  

Waar kunt u de stukken bekijken?   

Vanaf 22 november 2023 vindt u het ontwerp-inpassingsplan met alle bijbehorende stukken onderaan deze pagina. Ook op de landelijke website ruimtelijkeplannen is het ontwerp-inpassingsplan in te zien, onder het nummer ‘NL.IMRO.9925.IPBBWageningen-ONT1’. 

Liever een papieren exemplaar bekijken? Dat kan bij gemeente Wageningen (Markt 22, Wageningen) en uitsluitend op afspraak. 

Hoe kunt u reageren?   

Iedereen kan van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 reageren op het ontwerp-inpassingsplan. In formele termen heet dat: een zienswijze indienen. Dit kan op 1 van de volgende manieren:  

Digitaal: per e-mail naar post@gelderland.nl  

Per brief aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem  

Mondeling: Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 8:30 uur en 16:30 uur een afspraak maken via het Provincieloket, 026 359 9999. Van een mondelinge zienswijze maken we een verslag.   

Onze voorkeur gaat uit naar een schriftelijke reactie.  

Let op:  

Vermeld altijd dat het om een zienswijze gaat op het ontwerp inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen en/of de ontwerp Hogere Waarden besluiten, zaaknummer 2023-001175. Vermeld ook in ieder geval uw naam en adres. Het is gewenst als u ook een e-mailadres en telefoonnummer doorgeeft. 

Wat gebeurt er verder?   

Alle reacties (‘zienswijzen’) verwerken we in een zienswijzennota. Deze publiceren we rond de zomer van 2024 op onze website. Een zienswijze kan aanleiding geven tot aanpassing of verduidelijking van het plan. Provinciale Staten besluiten medio 2024 over de vaststelling van het inpassingsplan. Na deze besluitvorming leggen we het inpassingsplan opnieuw 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.   

Stukken inzien 

Inpassingsplan, regels 

In de regels leest u wat er wel en niet mag binnen de lijnen van de verbeelding. In dit geval gaat het om de aanpassing van de wegen en bijvoorbeeld ook over de diepte van de onderdoorgang. 

Bij de regels van het inpassingplan zit een kaart. Daarop ziet u de weg en de plek waar bomen blijven staan en waar nieuwe bomen komen. Hierdoor is het verzekerd dat de nieuwe weg ook komt te liggen op de plek, zoals u ziet op deze kaart. De plek van de bomen is indicatief. Dat betekent dat ze ook net op een andere plek kunnen komen.  

Inpassingsplan regels en bijlagen

Inpassingsplan, verbeelding 

Hier vindt u de kaart met daarop de begrenzing van het projectgebied. Ook ziet u bestemmingen en aanduidingen die verwijzen naar de regels van het inpassingsplan. 

Inpassingsplan verbeelding geheel

Inpassingsplan verbeelding deelkaart 1

Inpassingsplan verbeelding deelkaart 2

Inpassingsplan verbeelding deelkaart 3

Inpassingsplan toelichting

In de toelichting leest u onder ander het doel van het project, de toekomstige situatie, het beleid dat van toepassing is en een samenvatting van alle onderzoeken naar de omgevingseffecten, zoals geluid en natuur. 

Inpassingsplan toelichting

Bijlagen bij toelichting

Hogere Waarde 

Het College van Burgemeester en Wethouders van Wageningen besloten op 21 november 2023 over de hogere geluidswaarden. Zij staan hogere geluidswaarden toe bij woningen aan de gemeentelijke wegen Rooseveltweg en Nijenoord Allee. De Omgevingsdienst Nijmegen besloot op 20 november over hogere geluidswaarden aan de provinciale weg, de Mansholtlaan. Dat doet zij namens provincie Gelderland. U vindt de stukken hier: 

Hogere waarden besluiten Rooseveltweg en Nijenoord Allee (opent op de kaart ABR in beeld)

Ontwerpbesluit Hogere Waarde  Wageningen

Tabel vastgestelde Hogere Waarde gemeente Wageningen

Hogere waarde besluit Mansholtlaan  (opent op de kaart ABR in beeld) 

Ontwerpbesluit Hogere Waarde Mansholtlaan

Aanvraag ontwerpbesluit Hogere Waarde Mansholtlaan