Inpassingsplan

De provincie werkt aan een inpassingsplan. Dit gebeurt in overleg met gemeente Wageningen en verschillende omgevingspartijen.
kruispunt met verkeer

Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. In dit inpassingsplan leggen we de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vast. Van – in dit geval – de aanpassingen die we willen doen aan de Mansholtlaan en Nijenoord Allee.

In 3 stappen ontwikkelen we dit inpassingsplan:

Stap 1

Voorontwerp inpassingsplan.

Stap 2

Ontwerp inpassingsplan.

Stap 3

De definitieve versie van het inpassingsplan.

Voorontwerp Inpassingsplan: openbaar!

We maakten eerst een zogenaamd ‘voorontwerp’ van het inpassingsplan. Met deze versie vragen we de gemeente waar het project in ligt of aan grenst om advies. In dit geval vragen we advies aan het College van de gemeente Wageningen en Ede. We vragen ook advies aan het Waterschap Vallei en Veluwe, de Veiligheidsregio Midden Gelderland en aan Gasunie en Vitens.

Op 21 december 2021 maakten Gedeputeerde Staten het voorontwerp inpassingsplan openbaar. Het voorontwerp inpassingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  1. In de Toelichting is de ruimtelijke onderbouwing opgenomen. Hierin leest u onder andere het doel van het plan, het relevante beleid, de beschrijving van het gebied en uitkomsten van het onderzoek naar omgevingsaspecten zoals geluid, flora en fauna.
    Ook vindt u via bovenstaande link alle bijlagen. Hierin staan verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd voor het inpassingsplan. Zoals de aanvulling op het Milieueffectrapport en het geluidsonderzoek.
  2. Op de Verbeelding vindt u de kaart met daarop de begrenzing van het gebied. Ook ziet u bestemmingen en aanduidingen die verwijzen naar de regels van het inpassingsplan. De verbeelding is in drie delen opgesplitst: Mansholtlaan Noord, Mansholtlaan Zuid/Nijenoord Allee Oost, Nijenoord Allee West.
  3. In de regels geven we aan wat er wel en niet mag binnen de lijnen van de verbeelding. In dit geval gaat het om de aanpassing van de wegen en bijvoorbeeld ook over de diepte van de onderdoorgang.

Verbeterd wegontwerp

Inmiddels is ook het verbeterde wegontwerp klaar. U kunt dit wegontwerp bekijken op onze digitale kaart: de ABR in beeld en via de animatievideo van het wegontwerp. 

Samenvatting onderzoeksresultaten

Speciaal voor bewoners organiseerden we op 26 januari 2022 een informatie avond om vragen te beantwoorden over het 

voorontwerp inpassingsplan, de onderzoeken en het wegontwerp. Op die avond toonden we korte presentatiefilmpjes met een samenvatting van de onderzoeksresultaten:

o       Landschap

o       Ecologie

o       Geluid

o       Proces en planning

Ontwerp inpassingsplan

De binnengekomen adviezen verwerken we in de volgende versie van het inpassingsplan: het ontwerp inpassingsplan. Daarna mag iedereen – gedurende 6 weken – een reactie (zienswijze) geven. Ook vragen we op dat moment de Commissie voor de milieueffectrapportage om advies.

Definitieve versie inpassingsplan

Na de verwerking van alle zienswijzen en het advies van de Commissie, maken we de definitieve versie van het inpassingsplan. Dat inpassingsplan legt het College van Gedeputeerde Staten ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. Naar verwachting vindt deze stap plaats rond de zomer van 2024.