Bijeenkomst milieurapport Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen organiseert op 3 november 2022 een online informatieavond om de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) toe te lichten. Dit is de 1e stap in een milieurapportage voor de Regionale Energiestrategie (RES).
Bouw windpark Buren A15
Gepubliceerd op: 14-oktober-2022

Online informatieavond

De regio organiseert een online informatieavond op 3 november 2022 om 19.30 uur. U krijgt uitleg over wat de RES is, welke keuzes zijn gemaakt en wat er in de concept NRD staat. In die rapportage staan bijvoorbeeld milieueffecten van windmolens en zonneparken. Tijdens de bijeenkomst kunt u uw vragen stellen.

Wilt u ook bij de online bijeenkomst zijn?

Meld u aan via het formulier. (Aanmelden is verplicht.)

Milieurapportage

In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken 16 gemeenten, 3 waterschappen, netbeheerder Liander en provincie Gelderland samen. Ze maken plannen waarin staat hoe ze in de regio van fossiele energie overschakelen op duurzame elektriciteit en duurzame warmte. We noemen dit de Regionale Energiestrategie (RES). Ook staat in de RES welke energie infrastructuur en -opslag nodig zijn. Een concept NRD is de 1e stap in een milieueffectrapportage (planMER). De planMER geeft inzicht in positieve en/of nadelige gevolgen voor het milieu. Deze aanpak past in de uitwerking van de afspraken uit de RES 1.0 en het omgevingsbeleid. 

PlanMER Gelderland

In Gelderland zijn in 6 regio’s de voorlopige plannen voor de opwek van duurzame energie vastgesteld in de RES 1.0. Om ons windbeleid aan te passen aan de huidige situatie en om de RES te borgen, hebben we milieu-informatie nodig. Daarom laten we ook voor Gelderland een planMER opstellen. De planMER geeft objectieve informatie over zon- en windlocaties. Die informatie gebruiken we om de voorlopige plannen uit de RES 1.0 verder uit te werken. Elke regio kan de informatie uit de planMER Gelderland gebruiken. De informatie van de planMER van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wordt gebruikt in de planMER van Gelderland. 

Ter inzage

Vanaf 24 oktober ligt de concept NRD van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen ter inzage bij de 16 betrokken gemeenten en vanaf 1 november 2022 bij provincie Gelderland. Zij delen hierover binnenkort meer informatie.

Meer informatie