Plussenbeleid voor duurzame land- en tuinbouw

Boer met kalveren

Onderstaande informatie geeft, voor wie geïnteresseerd is, een overzicht van handreikingen voor het voeren van een dialoog met de omgeving over Plussenbeleid. Voordat we hierover meer informatie geven, eerst een korte toelichting op het Plussenbeleid.

Ruimte voor ontwikkeling

Het Plussenbeleid hebben Provinciale Staten in 2017 vastgesteld. Daarmee geeft de provincie veehouders de ruimte om hun bedrijf te ontwikkelen, maar onder voorwaarden. Belangrijke voorwaarden zijn dat de veehouder in gesprek gaat met de omgeving over zijn plannen en extra investeert in dierenwelzijn, milieu en/of ruimtelijke kwaliteit. De veehouder dient €15-20 per m2 bebouwing (8% van de investeringssom) te besteden aan die kwaliteitsverbetering. Zo helpt de provincie kwaliteit binnen de land- en tuinbouw verder te ontwikkelen.

Gesprek aangaan

Als aanknopingspunt om het gesprek aan te gaan vindt u hieronder informatie. Dit overzicht is niet limitatief maar biedt houvast voor waar u mogelijk inspiratie vindt.

  • het landelijk ontwikkelde en door RIVM ondersteunde Beoordelingskader Veehouderij en gezondheid. Het is een hulpmiddel om systematisch met lokale gezondheidsvragen om te gaan. Meer informatie: Centrum Gezondheid en Milieu (cgm@rivm.nl) of telefoonnummer 030 274 32 15.
  • de Gelderse Gezondheidswijzer (GGW). Deze wijzer geeft informatie voor een gesprek over gezonde leefomgeving bij (ruimtelijke) ontwikkelingsplannen. Bijvoorbeeld bij ontwikkelingen in de niet-grondgebonden veehouderij. Meer informatie, neem contact op met het Provincieloket via het vragenformulier of telefoonnummer 026 359 99 99.
  • handreiking Menukaart Buitengebied Regio Foodvalley. Dit is een beleidskader die aangeeft hoe gemeenten ontwikkelingen buiten de bebouwde kom (het buitengebied) gaan uitvoeren. Meer informatie: Heidy Smit (hm.smit@barneveld.nl) of 06 12 74 39 56.

Dialoog in plaats van vaste procedure

In het gesprek met de omgeving schrijft de provincie geen vaste procedure voor in het Plussenbeleid. Een vraag die soms opkomt is: ’Wat als de dialoog vastloopt, wie heeft dan de verantwoordelijkheid om die weer los te trekken?’ Hieronder een stukje uit een artikel van juli 2017 in de boerderij over het Gelders Plussenbeleid.

‘Inzetten op een dialoog hoeft niet te betekenen dat er aan het einde van de rit oplossingen zijn die door iedereen gedragen worden. Het kan heel goed zijn dat wordt geconcludeerd: we zijn het niet met elkaar eens. Een ondernemer die een aanvraag doet, zal wat mij betreft een helder bewijs op tafel moeten leggen met daarin uitgelegd: dit heb ik gedaan om ervoor te zorgen dat ik er met de omgeving zou uitkomen. Je zult rekening moeten houden met de gevolgen van de exploitatie voor jouw omgeving. Dat heeft te maken met klimaat, dierenwelzijn en landschappelijke inpassing. Als dat niet lukt, is het aan de vergunningverlener en eventueel de rechter om te bepalen of er op een goede manier geprobeerd is om rekening te houden met de belangen van de omgeving.’

Meer weten over het Plussenbeleid? Neem contact met ons op via het vragenformulier of telefoonnummer 026 359 99 99.