Extra regels voor windturbines op en rondom de Veluwe

Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten dat er geen windturbines op de Veluwe en binnen 1 kilometer daaromheen mogen komen. Rondom de Veluwe is op dit moment nog ruimte voor 10 tot 30 moderne turbines onder voorwaarden. Deze regels staan in een aanvulling op ons windbeleid.
Gepubliceerd op: 24-april-2024

Beperking windturbines op en rondom de Veluwe 

De wespendief (een roofvogel), die wij wettelijk moeten beschermen, broedt op de Veluwe. Er is een risico dat deze vogel tegen een windturbine botst. In de aanvulling op ons windbeleid legden we vast dat er geen windturbines mogen komen op de Veluwe en 1 kilometer daaromheen. In de cirkel van 1 tot 8 kilometer rondom de Veluwe is nu nog ruimte voor 10 tot 30 moderne windturbines. Maar alleen als ze in de plannen RES 1.0 (regionale energiestrategie) staan en als de windturbines bij daglicht in de maanden juli en augustus stilstaan. We voerden een milieuonderzoek uit om dit besluit in beleid uit te werken.  

Windturbines toegestaan die 4 maanden stilstaan 

We willen RES regio’s rondom de Veluwe helpen bij het behalen van hun energiedoelen. Daarom staan we, naast de hiervoor genoemde 10-30 windturbines, in de 1-8 km zone extra windturbines toe, op voorwaarde dat ze stilstaan op het moment dat de wespendief in ons land is. Dit is van mei tot en met augustus. Op die momenten is de wespendief bij daglicht actief en door de windturbines dan stil te zetten nemen we het risico op een botsing volledig weg. 

Uitleg beleid tijdens spreekuur 

We organiseren een digitaal spreekuur op dinsdag 21 mei van 16:00 tot 17:00 uur voor initiatiefnemers en gemeenten die binnen de 1-8 km zone windenergie willen opwekken. Of een locatie binnen de 1 - 8km zone ligt is te zien op deze digitale kaart. Tijdens dit spreekuur beantwoorden wij vragen over het toepassen van het beleid en wat dit concreet betekent voor initiatieven. Inschrijven kan tot en met 19 mei 2024. 

Tijdelijk beleid 

We verwachten dat het beleid tijdelijk is. Op dit moment onderzoeken we verschillende maatregelen, waardoor windturbines in de toekomst naar verwachting minder hoeven stil te staan. Zoals de inzet van camera’s die zien dat er vogels aankomen (naderingsdetectie).  

Vervolg 

Het verbodsgebied en het beleid voor de 1-8 km zone nemen we in de eerstvolgende actualisatie van de omgevingsverordening mee. Ondertussen gaan we met provincies Overijssel en Utrecht in gesprek over de verdeling van de ruimte in de 1-8 km zone. De aanvulling van het windbeleid heeft ook invloed op de plannen voor windpark Horst en Telgt. Dit windpark ligt in de 1-8 km zone en zal aan dit beleid moeten voldoen.  

Meer informatie over het beleid

Bent u op zoek naar meer informatie over het Gelders beleid voor windturbines op en rondom de Veluwe?