Bureau Economisch Onderzoek, regionaal economisch onderzoek en informatie

man met technisch beroep

Het onafhankelijk Bureau Economisch Onderzoek van Provincie Gelderland houdt zich bezig met gegevensverzameling, analyse, toekomstverkenningen en monitoring van de sociaal-economische situatie in Gelderland. Hieronder staan in het kort de activiteiten beschreven op het gebied van (regio)monitoring, regionaal economisch onderzoek /statistische informatie.

Statistisch Zakboek

In het Statistisch-Zakboek staan de statistische gegevens over de provincie Gelderland. De belangrijkste kengetallen van alle Gelderse gemeenten en regio’s staan voor diverse thema’s vermeld. Vaak zijn gegevens over meerdere jaren beschikbaar. Gegevens zijn waar nodig aangepast naar gemeentelijke herindelingen, zodat ontwikkelingen goed in beeld gebracht kunnen worden. Met deze gegevens is er eenduidige bestuursinformatie beschikbaar.

Provinciaal Economische Verkenning (PEV)

Een periodiek onderzoek dat inzicht verschaft in de economische ontwikkeling van Gelderland. Naast een analyse van de recente ontwikkelingen bevat de PEV (PDF 13 MB) een vooruitblik op de komende periode. Op provinciaal en regionaal niveau worden middellange termijn prognoses gemaakt voor onder andere de werkgelegenheid, beroepsbevolking en werkloosheid.

Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE)

Een jaarlijks onderzoek naar de aard en omvang van de Gelderse werkgelegenheid. Het onderzoek doen we in samenwerking met gemeenten. In deze database is op zeer gedetailleerd niveau informatie beschikbaar over de werkgelegenheid en het aantal bedrijfsvestigingen in Gelderland. In het PWE-register zijn data opgenomen over de periode 1986-2020. Ook in andere provincies worden vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd. De stichting LISA combineert deze gegevens tot een landelijk bestand van werkgelegenheidsgegevens van bedrijven.

De Econometer

De Econometer (PDF 2 MB) is een conjunctuurbeeld dat elk kwartaal wordt gepubliceerd met verschillende economische indicatoren, bijvoorbeeld:

  • economische groei
  • nieuwe vacatures
  • woningprijzen
  • consumentenvertrouwen.

Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS)

Actuele informatie over bedrijventerreinen in Gelderland. In IBIS kunt u op basis van specifieke wensen bedrijventerreinen zoeken, bijvoorbeeld op kavelgrootte en milieucategorie. Ook kan de historische uitgifte in beeld gebracht worden. In andere provincies worden ook gegevens over bedrijventerreinen verzameld. Deze kunt u bekijken via de site IBIS Bedrijventerreinen.

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Voor alle arbeidsmarktregio’s van Gelderland en voor Gelderland als geheel zijn er documenten gemaakt met daarin een beknopt overzicht van de arbeidsmarkt en het onderwijs in de regio. Een beknopt overzicht van heel Gelderland vindt u in de Onderwijs en Arbeidsmarkt in cijfers brochure. De gedetailleerde regionale versies volgen later.

Welke opleidingen hebben goede kansen op de arbeidsmarkt? En bij welke opleidingen wordt er een overschot aan afgestudeerden verwacht? De vorige Gelderse arbeidsmarktprognoses vindt u op Arbeidsmarktprognoses naar opleiding en beroep 2017-2022 (PDF 1,71 MB). In opdracht van provincie Gelderland werkt het ROA Maastricht aan de meest recente provinciale en regionale prognoses over de arbeidsmarkt tot 2026. De basisrapporten worden in het voorjaar van 2022 verwacht. De landelijke arbeidsmarktprognoses zijn al wél beschikbaar via de website van Maastricht University.

Recreatie en toerisme

Cijfers en andere informatie over recreatie en toerisme in Gelderland zijn bij elkaar gebracht. Bijvoorbeeld: informatie aan van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), het Continu Vrije Tijds Onderzoek (CVTO) en het Continu Zakenreizen Onderzoek (CZO). Deze onderzoeken bevatten gegevens over ontwikkelingen in het vakantiegedrag, het vrijetijdsgedrag en het zakelijk reisgedrag in onder meer Gelderland. Lees meer op onze pagina over vrijetijdsonderzoek.

Impact COVID 

Wat is de impact van COVID-19 op de Gelderse economie? Hebben we nu te maken met meer werkloosheid in Gelderland? Welke sectoren zijn het hardst getroffen in coronatijd? Dit en meer is te vinden in de economische editie van de Gelderse impactmonitor

Nieuw 

Momenteel werkt het Bureau Economisch Onderzoek aan een aantal nieuwe producten:  

  • Monitor brede welvaart 
  • Retail monitor
  • Lange termijn beroepsbevolkingsprognose 

Oudere documenten

Bent u op zoek naar oudere documenten voor economisch onderzoek? U kunt deze vinden in onderstaande tabel.

Onderwerp Document
Econometer Econometer 3e kwartaal 2020 (PDF 2,1 MB)
  Econometer 2e kwartaal 2020 (PDF 1,9 MB)
  Econometer 1e kwartaal 2019 (PDF 2 MB)
  Econometer 1e kwartaal 2018 (PDF 2 MB)
  Econometer 2e kwartaal 2017 (PDF 2 MB)
  Econometer 4e kwartaal 2017 (PDF 2 MB)
Overig onderzoek Economische verkenning Arnhem Nijmegen (PDF 500 kB)
  Gelderland in 4 bedrijven (ZIP 800 kB)
  Hedenmorgen 2006-2040 (ZIP 1,4 MB)
  Onderzoeksmemorandum Onderwijs_Arbeidsmarkt, Analyse Stadsregio Arnhem-Nijmegen (PDF 400 kB)
PEV Provinciaal Economische Verkenning 2010-2022 (ZIP 13 MB)
PWE Resultaten Werkgelegenheidsenquete 2014 t/m 2018 (ZIP 4 MB)

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op
via 026 359 99 99.