Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Procesondersteuning

Wilt u een bestaand bedrijventerrein toekomstbestendiger maken? Dan kunt u subsidie aanvragen om u bij dit proces te laten ondersteunen.

Voor wie

Ondernemers en gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor procesondersteuning bij:

 1. het opzetten of verbeteren van samenwerking op een bedrijventerrein; of
 2. het bevorderen van publiek private samenwerking om ondernemers op een bedrijventerrein zich beter te kunnen laten weren tegen criminele activiteiten waardoor de veiligheid verbetert;
 3. het realiseren van collectieve fysieke maatregelen op bedrijventerreinen. De procesondersteuning is hierbij gericht op het opzetten en uitvoeren van een gebiedsproces, of het analyseren van knelpunten en kansen, of het onderzoeken van de haalbaarheid ervan, of het uitwerken van plannen en businesscases die gaan over 1 of meerdere van de volgende thema’s:
 • herstructurering;
 • energietransitie, inclusief gebiedsgerichte aanpak energiebesparing bij bedrijven;
 • circulaire economie;
 • klimaatadaptatie;
 • biodiversiteit;
 • digitale ontsluiting;
 • weerbaarheid tegen criminaliteit;
 • buitenruimte die aanzet tot sporten en bewegen;
 • collectieve vormen van vervoer van en naar een bedrijventerrein;
 • gedeelde (slimme) laadinfrastructuur of collectief aanbod van duurzame brandstoffen/energiedragers;
 • slimme en schone vervoers- en transportconcepten;
 • gedeelde truck parkings.
 • fysieke voorzieningen voor onderwijs en ontmoeting.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • de activiteiten gelden voor 1 of meerdere bedrijventerreinen in Gelderland,
 • het bedrijfsleven en de gemeente uw aanvraag ondersteunen;
 • de activiteiten de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein vergroten,
 • onvoldoende aanspraak kan worden gemaakt op financiering uit al dan niet revolverende fondsen van OostNL, de Ontwikkel- en herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) en de Lange termijn Integrale investeringsprogramma’s (LTI),
 • u bij herstructurering maatregelen neemt voor klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit,
 • u bij projecten die gericht zijn op energiebesparing van de Omgevingsdienst een positieve verklaring heeft gekregen over de voorgenomen activiteiten. Ook moet er bij dit type projecten afstemming zijn geweest over eventuele toezichts- en handhavingsactiviteiten.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, Paragraaf 6.41 Toekomstbestendige bedrijventerreinen - Procesondersteuning.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt voor:

 • het opzetten of verbeteren van het organiserend vermogen in geval de subsidiabele kosten niet meer dan € 25.000 bedragen ten hoogste 70% van die subsidiabele kosten en in geval de subsidiabele kosten meer dan € 25.000 bedragen ten hoogste 50% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000.
 • het bevorderen van publiek private samenwerking en het realiseren van collectieve fysieke maatregelen op bedrijventerreinen: maximaal 50% maximaal € 100.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u uw aanvraag laten indienen door een intermediair? Dan heeft u ketenmachtiging nodig.

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Procesondersteuning. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot 31 december 2022. 

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 272 kB) subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

De volgende hulpmiddelen kunnen u bij de voorbereiding helpen:

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.