Innovatie Agrifood

Heeft u een innovatief idee dat bijdraagt aan de kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw in Gelderland en wilt u dat verder ontwikkelen? Dan kunt u vanaf 1 februari subsidie aanvragen.

Voor wie

MKB-ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector of samenwerkingsverbanden van MKB-ondernemingen of advies- of onderzoeksbureaus die zich richten op agrifood innovatie kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op innovaties in de kringloop- of natuurinclusieve landbouw. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:

  • investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld machines, op landbouwbedrijven die nodig zijn om kringloop- of natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken,
  • marktonderzoek of productontwerp en -design,
  • kennisoverdracht en voorlichting,
  • afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten.

Voorwaarden

Projecten die voor subsidie in aanmerking komen, moeten ten minste een bijdrage leveren aan 2 van de volgende aspecten:

  • verduurzaming van de fysieke leefomgeving (bodem, water, lucht, natuur);
  • producten en diensten van het agrarische bedrijf op de markt brengen door middel van nieuwe verdienmodellen of vernieuwende marktconcepten;
  • waardering uit de samenleving voor de landbouwsector of de aantrekkingskracht van het ondernemerschap in de landbouw.

Daarnaast moet uw project:

  • innovatief zijn,
  • een goede slagingskans hebben, onder meer door draagvlak binnen de landbouwsector en betrokkenheid van ondernemers bij het project,
  • in de praktijk uitvoerbaar zijn en zich lenen voor grootschalige toepassing.

In het projectplan moet u aangeven op welke wijze u het project bekend maakt bij sectorgenoten en hoe u de resultaten van het project voor hen toegankelijk maakt.   

Let op: Heeft u al eerder, in hetzelfde kalenderjaar, subsidie voor dezelfde activiteit of vanuit deze regeling ontvangen? Dan komt u niet meer in aanmerking voor subsidie.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.14 Innovatie agrifood.

Maximale bijdrage

De subsidie is afhankelijk van de soort kosten maximaal 40% of 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 35.000. Welke kosten subsidiabel zijn, leest u in de Regels Ruimte voor Gelderland, paragraaf 4.14.

Let op: niet subsidiabel zijn de kosten voor: 

  • werkkapitaal,
  • aankoop van productierechten, betalingsrechten, dieren en eenjarige gewassen,
  • aanplant van eenjarige gewassen,
  • afwateringswerkzaamheden,
  • investeringen om aan Europese wetgeving te voldoen,
  • reguliere vervangingsinvesteringen.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 1 februari 2022. Om uw subsidieaanvraag voor te bereiden is het aanvraagformulier al beschikbaar.

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Wilt u  iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen.  

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Innovatie Agrifood. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 190 kB) subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

De volgende documenten kunt u gebruiken bij de voorbereiding:

Het format projectplan en het format begroting moet u altijd bij uw aanvraag uploaden. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 500.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.