Resultaten korte termijn maatregelen doorstroming Wageningen in februari 2020 bekend

10-1-2020

In februari 2020 is duidelijk welke mogelijke korte termijn-maatregelen de doorstroming van automobilisten en fietsers in Wageningen en naar de Campus Wageningen verbeteren en verlichten. Voorstellen voor deze korte termijn-maatregelen komen uit de omgeving en van gemeente Wageningen, Wageningen University & Research (WUR) en provincie Gelderland. Deze maatregelen lopen vooruit op het resultaat van het project Beter Bereikbaar Wageningen (BBW). Met BBW wil provincie Gelderland de mobiliteit in Wageningen verbeteren en de files in en om Wageningen verminderen.

Korte termijn-oplossingen

Het gaat om concrete maatregelen die op korte termijn de bereikbaarheidsproblemen van Wageningen en de Campus Wageningen mogelijk verlichten. Haalbare en doelmatige maatregelen voeren de partijen zo snel mogelijk uit. Daarbij wordt ook gekeken naar andere infra-projecten in het gebied, zoals de snelle fietsroute tussen Ede- en Wageningen door Bennekom.

De in onderzoek zijnde korte termijn-maatregelen voor het verlichten van de doorstroming zijn:

Groen licht voor verlaten Campus via de Kielekampsteeg

Automobilisten die in de avondspits de Campus Wageningen verlaten via de Kielekampsteeg richting Ede krijgen maximaal groen licht. Deze maatregel heeft provincie Gelderland al doorgevoerd. Het verkeerslicht staat nu langer op groen voor verkeer dat vanaf de Campus richting Ede rijdt. Hierdoor stroomt het verkeer op de Mansholtlaan nu wat beter door.

Rotonde Droevendaalsesteeg / Mansholtlaan vervangen door een kruising met verkeerslichten en een vrije rijstrook voor rechts afslaand verkeer

We onderzoeken maatregelen bij de rotonde Droevendaalsesteeg en de Mansholtlaan. Zoals de mogelijkheid om de rotonde te vervangen, door een kruising met verkeerslichten en een aparte rijstrook voor verkeer dat vanaf de rotonde rechtsaf de Campus op kan. Ook onderzoekt de provincie of de fiets- en voetpadenstructuur en de ligging van de bushaltes beter kan.

Aansluiting Grintweg / Nijenoord Allee op de Mansholtlaan

Gemeente Wageningen onderzoekt verbeteringen bij de aansluiting Grintweg / Nijenoord Allee op de Mansholtlaan. Onderzocht wordt of het verkeer uit de richting Ede/ A12 via de huidige busbaan rechtsaf kan slaan naar de Nijenoord Allee zonder gebruik te hoeven maken van de verkeerslichten.

Verbeteringen voor fietsers

Provincie Gelderland onderzoekt of fietsers die vanaf de Kierkamperweg uit Bennekom komen in een keer over zowel de Kielekampsteeg als de Dreeslaan kunnen. Daarnaast onderzoekt de gemeente of het vrij liggend fietspad aan de zuidzijde van de Kierkamperweg versneld aangelegd kan worden. Hierdoor ontstaat een verbinding tussen de Dreeslaan en de geplande snelle fietsroute Ede-Wageningen door Bennekom.

Bij de fietsoversteek Hoevestein treffen de gemeente en WUR binnenkort maatregelen om de aansluitende fietspaden te verbeteren zodat het fietsverkeer beter doorstroomt. Hierdoor gaat de fietsveiligheid omhoog. Daarnaast onderzoekt de gemeente of hier verdere optimalisaties mogelijk zijn.

Westelijke ontsluiting van de Wageningen Campus

De WUR onderzoekt of de aanleg van een westelijke ontsluiting van de Wageningen Campus in de tijdelijke situatie kan functioneren. Het gaat hierbij om een weg vanaf de Nijenoord Allee, nabij de Mondriaanlaan, richting de Wageningen Campus.

Beter Bereikbaar Wageningen

Aanleiding voor het onderzoeken van korte termijn-maatregelen is de vertraging van het project Beter Bereikbaar Wageningen (BBW). Deze is ontstaan in het verkeersonderzoek en veroorzaakt een half jaar vertraging. De resultaten van het milieu-effectenonderzoek verwacht de provincie in het tweede kwartaal van 2020. Vervolgens kiezen Gedeputeerde Staten na de zomer de voorkeursvariant. Bij deze keuze betrekt het college van Gedeputeerde Staten ook de adviezen van de verschillende belangenorganisaties uit de Klankbordgroep. De voorkeursvariant wordt verder uitgewerkt tot het eindontwerp. Hierbij betrekt de provincie via het derde ontwerpatelier ook de inbreng vanuit de omgeving. Aansluitend, naar verwachting najaar 2020, start de ruimtelijke procedure van het provinciale inpassingsplan.

Terug naar nieuwsoverzicht