Aandacht voor biodiversiteit in al ons werk

3-2-2021

Provincie Gelderland wil sterkere natuurgebieden en vitaler bos, een grotere betrokkenheid van inwoners bij natuur, en meer soorten dieren, planten en bomen op het platteland en in steden en dorpen. Daarmee willen we zorgen voor een grotere en sterkere biodiversiteit in heel Gelderland. Dat staat in ons nieuwe Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit.

Meer aandacht voor biodiversiteit

Gelderland is de groenste provincie van Nederland. Daar zijn we trots op. Maar we maken ons ook zorgen: de natuur heeft het moeilijk. Stikstof zorgt voor verzuring en vermesting, karakteristieke landschapselementen verdwijnen en verdroging zet kwetsbare soorten en gebieden steeds meer onder druk. De variatie aan planten- en diersoorten maakt de natuur sterker, en verbetert onze leefomgeving. Denk aan insecten die onze gewassen bestuiven, planten en dieren die water schoon houden en natuur als een fijne plek om te recreëren. Daarom verbeteren we samen met partners, zoals natuurorganisaties, andere overheden, grondeigenaren en inwoners de biodiversiteit. In het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit (PDF 7,7 MB) staan alle activiteiten die we daarvoor willen uitvoeren. Zo krijgt biodiversiteit nog meer aandacht binnen al ons werk.

Binnen en buiten natuurgebieden

We richten ons met het uitvoeringsprogramma op 4 ambities: sterkere natuurgebied en vitaler bos, meer biodiversiteit en bomen op het platteland, meer biodiversiteit en bomen in stad en dorp, en een grotere betrokkenheid van inwoners. Daarbij stellen we onszelf concrete doelen, zoals 1 miljoen nieuwe bomen in 2030, een biodiversiteitsplan voor alle gemeenten en het ecologisch beheren van alle bermen. We zaaien dan bermen in met inheemse zadenmengsels en maaien minder vaak. Daarvan profiteren insecten en andere kleine dieren. Gedeputeerde Peter Drenth (Biodiversiteit): “We werken hard aan de verbetering van onze biodiversiteit. Niet alleen in natuurgebieden en op het platteland, maar juist ook in steden en dorpen. Veel steden en dorpen zijn als het gaat om biodiversiteit net een woestijn.”

We werken dus aan het vergroten van de biodiversiteit in héél Gelderland. Ook in wijken, op bedrijventerreinen, langs wegen en op het platteland kunnen we natuur versterken. Bovendien zijn sommige soorten juist daarvan afhankelijk, zoals de gierzwaluwen die onder onze dakpannen broeden en de patrijzen op onze akkers.

Met partners en inwoners

Samen met inwoners, natuurorganisaties en grondeigenaren werken we aan meer groen in Gelderland. We helpen deze partners door kennis te delen en ondersteunen hen met subsidies. Zo wordt biodiversiteit iets van ons allemaal. Benieuwd wat u als gemeente, inwoner of ondernemer kunt doen? In verschillende filmpjes laten we zien wat er mogelijk is én wat dat oplevert.

Terug naar nieuwsoverzicht