Gedoogbeschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

U kunt in uitzonderlijke situaties een gedoogbeschikking aanvragen voor activiteiten die onder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) vallen. Er moet sprake zijn van een overgangssituatie en/of een proef. Dit is opgenomen in de Beleidsregels gedogen Gelderland 2018.

Een gedoogbeschikking is een besluit om tijdens een bepaalde periode niet tegen de activiteit op te treden.

Voorwaarden

U kunt een gedoogbeschikking aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • u heeft een complete aanvraag voor een vergunning of een ontheffing ingediend. Bovendien is het aannemelijk dat we de vergunning of ontheffing verlenen,
  • u diende de aanvraag voor een vergunning of ontheffing op tijd in,
  • de activiteit kan op verantwoorde wijze plaatsvinden,
  • de belangen van derden worden niet geschaad,
  • u toont schriftelijk het belang van de aanvraag aan. Dit belang weegt zwaarder dan het belang van strikte handhaving van de milieuregels.

Indien het Rijk heeft aangekondigd nationale wetgeving te zullen wijzigen waardoor een vergunningplicht voor bepaalde activiteiten komt te vervallen, kunnen zich situaties voordoen waarbij het aanvragen van een gedoogbeschikking niet nodig is.

Neem voor het indienen van uw verzoek contact op met Omgevingsdienst Regio Nijmegen of Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Gedoogbeschikking aanvragen

Stuur uw verzoek met bijbehorende documenten naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen of Omgevingsdienst Regio Arnhem waar uw activiteit onder valt of naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.