Natura 2000-gebied Bekendelle bij Winterswijk

Bekendelle bij Winterswijk is een van de weinige moerasbossen in Nederland. Dwars door het bos stroomt een slingerende beek, de Boven Slinge. Om de bijzondere natuur te behouden en versterken, is Bekendelle aangewezen als Natura 2000-gebied.

Thuis voor zeldzame planten- en diersoorten

Het natuurgebied Bekendelle is het mooist ontwikkelde moerasbos van Gelderland. Het heeft fraaie overgangen van natte naar de wat drogere bossen. Deze grote variatie in een relatief klein gebied zorgt voor een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten. Het bos kenmerkt zich door een diversiteit aan loofbomen en bevat een rijke mosflora met onder andere het zeldzame spatelmos. Er groeien bijzondere planten als slanke sleutelbloem en bosgeelster. De ijsvogel, de grote gele kwikstaart en de zeldzame middelste bonte specht voelen zich er thuis. We vinden er een van Nederlands grootste populaties van de zeldzame bosbeekjuffer. Deze libellensoort is kenmerkend voor langzaam stromende beken met een zeer goede waterkwaliteit. Ook zeldzame zweefvliegen, loopkevers en vlinders voelen zich hier thuis. In het gebied zijn zelfs weer boommarters gezien.

Boven-Slinge in Bekendelle

Bijzondere natuur behouden en versterken

Deze bijzondere natuur willen we graag behouden en versterken. Veel zeldzame planten en dieren hebben het namelijk moeilijk. Hun leefgebied is klein, de lucht is te zuur, de grond is te droog en te voedselrijk. Als we deze omstandigheden verbeteren kan de natuur zich herstellen en is ze beter bestand tegen onder andere stikstof in de bodem.

Watermaatregelen

We willen het leefgebied verbeteren, het vochtige loofbos in stand houden en meer ruimte geven. Daarvoor zijn maatregelen in de waterhuishouding nodig en moeten bomen wijken die minder geschikt zijn voor zo’n type bos, zoals naaldbomen. Met het plaatsen van dammetjes en het ondieper maken van sloten, zorgen we ervoor dat het gebied natter wordt. Waterschap Rijn en IJssel houdt met een meetnet van peilbuizen in de gaten of het verhogen van de grondwaterstand in het natuurgebied van invloed is op de omgeving. De meetgegevens van de geplaatste peilbuizen kunt u vinden op de website van Waterschap Rijn en IJssel.

Gevolgen voor grondeigenaren, in- en omwonenden

Het verhogen van waterstanden in Bekendelle leidt tot vernatting van het natuurgebied. De eigenaren in het gebied zijn hierover geïnformeerd. De vernatting heeft op een plek buiten het natuurgebied effect. Hierover zijn afspraken gemaakt met de eigenaar. Het meetnet van peilbuizen kan de gevolgen van de vernatting in en rondom het natuurgebied meten. Mochten er zich toch effecten voordoen die nu niet voorzien zijn, dan kunnen eigenaren zich tot 5 jaar na de uitvoering van de natuurmaatregelen melden bij het schadeloket van het waterschap.

Vergunning voor activiteiten

Bestaande activiteiten in en bij Bekendelle, zoals regulier beheer, kunnen in principe gewoon doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden en voor nieuwe activiteiten die de natuur in gevaar kunnen brengen is een vergunning nodig. Dit beoordelen we per situatie. In het beheerplan Natura 2000-gebied Bekendelle (PDF 22 MB) leest u meer over de vergunningverlening en de gevolgen van de maatregelen in het Natura 2000-gebied.

Planning

De plannen voor Bekendelle zijn een uitwerking van het vastgestelde Natura 2000-beheerplan en de gebiedsanalyse van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) (Bekendelle is nummer 63 in de lijst). Deze gebiedsanalyse is opgenomen in het beheerplan. De voorbereidingen van de maatregelen zijn inmiddels gestart. De uitvoering ervan staat gepland voor 2019 en 2020. Het werk moet uiterlijk in 2021 klaar zijn. De voorbereidingen en het werk gebeuren in afstemming met eigenaren in het gebied.

Betrokken organisaties bij Bekendelle

Voor de uitvoering van de maatregelen voor natuur in Bekendelle werken we samen met Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten, Bosgroep Midden Nederland en gemeente Winterswijk. We hebben met Waterschap Rijn en IJssel afgesproken dat zij de (water)maatregelen in het gebied voorbereiden en uitvoeren. Het waterschap trekt hier namens de provincie het gebiedsproces. Een klein deel in Bekendelle is van Natuurmonumenten, die de maatregelen op haar eigendom treffen. Het grootste deel van dit natuurgebied is eigendom van particulieren. Bosgroep Midden Nederland vertegenwoordigt een groot deel van deze eigenaren. Ook gemeente Winterswijk is nauw betrokken.

Nieuwsbrieven

Gedurende de looptijd van het plan versturen we nieuwsbrieven naar omwonenden en belangstellenden. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar bekendelle@gelderland.nl.