Natura 2000-gebied Bekendelle bij Winterswijk

Bekendelle bij Winterswijk is een van de weinige moerasbossen in Nederland. Dwars door het bos stroomt een slingerende beek, de Boven Slinge. Om de bijzondere natuur te behouden en versterken, is Bekendelle aangewezen als Natura 2000-gebied.

Thuis voor zeldzame planten- en diersoorten

Het natuurgebied Bekendelle is het mooist ontwikkelde moerasbos van Gelderland. Het heeft fraaie overgangen van natte naar de wat drogere bossen. Deze grote variatie in een relatief klein gebied zorgt voor een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten. Het bos kenmerkt zich door een diversiteit aan loofbomen en bevat een rijke mosflora met onder andere het zeldzame spatelmos. Er groeien bijzondere planten als slanke sleutelbloem en bosgeelster. De ijsvogel, de grote gele kwikstaart en de zeldzame middelste bonte specht voelen zich er thuis. We vinden er een van Nederlands grootste populaties van de zeldzame bosbeekjuffer. Deze libellensoort is kenmerkend voor langzaam stromende beken met een zeer goede waterkwaliteit. Ook zeldzame zweefvliegen, loopkevers en vlinders voelen zich hier thuis. In het gebied zijn zelfs weer boommarters gezien.

Boven-Slinge in Bekendelle

Bijzondere natuur behouden en versterken

Om deze bijzondere natuur te behouden en te versterken zijn maatregelen nodig. Veel zeldzame planten en dieren hebben het namelijk moeilijk. Hun leefgebied is klein, de lucht is te zuur, de grond is te droog en te voedselrijk. Als we deze omstandigheden verbeteren, kan de natuur zich herstellen en is ze beter bestand tegen onder andere stikstof in de bodem.

Aanpak stikstof in het Natura 2000-gebied

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom zijn in het beheerplan Natura 2000-gebied Bekendelle (PDF 22 MB) ook maatregelen opgenomen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen. Deze maatregelen staan ook in gebiedsanalyse voor Bekendelle. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Uitvoeren maatregelen voor natuur

In het najaar van 2019 heeft Waterschap Rijn en IJssel in overleg met betrokken eigenaren diverse natuurherstelmaatregelen in het zuidelijk deel van Bekendelle uitgevoerd. Deze maatregelen zijn nodig om het leefgebied te verbeteren, het vochtige loofbos in stand te houden en meer ruimte te geven. Er zijn dammen aangelegd, sloten en greppels ondieper gemaakt en duikers aangelegd. Hiermee zorgen we ervoor dat het gebied natter wordt. Daarnaast is een landbouwperceel omgevormd naar natuur door het aanpassen van de waterafvoer. Met deze maatregelen kunnen de karakteristieke eiken-haagbeukenbossen in dit deel van het gebied zich verder herstellen en uitbreiden. Ook is het natuurgebied beter bestand tegen negatieve effecten van stikstof. De oorspronkelijke plantensoorten die groeien op een vochtige bodem, zoals bosgeelster, gulden boterbloem, bosanemoon, bleeksporig- en donkersporig bosviooltje kunnen van deze maatregelen profiteren. En die planten trekken weer dieren aan, zoals keizersmantel, iepenpage, kleine ijsvogelvlinder en bosbeekjuffer.

Waterschap Rijn en IJssel houdt met een meetnet van peilbuizen in de gaten of het verhogen van de grondwaterstand in het natuurgebied van invloed is op de omgeving. De meetgegevens van de geplaatste peilbuizen kunt u vinden op de website van Waterschap Rijn en IJssel.

Gevolgen voor grondeigenaren, in- en omwonenden

Het verhogen van waterstanden in Bekendelle leidt tot vernatting van het natuurgebied. De eigenaren in het gebied zijn hierover geïnformeerd. De vernatting heeft op een plek buiten het natuurgebied effect. Hierover zijn afspraken gemaakt met de eigenaar. Het meetnet van peilbuizen kan de gevolgen van de vernatting in en rondom het natuurgebied meten. Mochten er zich toch effecten voordoen die nu niet voorzien zijn, dan kunnen eigenaren zich tot 5 jaar na de uitvoering van de natuurmaatregelen melden bij het schadeloket van het waterschap.

Vergunning voor activiteiten

Bestaande activiteiten in en bij Bekendelle, zoals regulier beheer, kunnen in principe gewoon doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden en voor nieuwe activiteiten die de natuur in gevaar kunnen brengen is een vergunning nodig. Dit beoordelen we per situatie.

Planning

Met de geplande maatregelen zoals ze in het Natura 2000-beheerplan staan, zijn we nu klaar. Toch zullen we ook de komende periode in Bekendelle maatregelen moeten blijven nemen. Denk aan bosbeheer en het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de natuur. Dat doen we onder andere door het aanplanten van bomen.

Betrokken organisaties bij Bekendelle

Voor de uitvoering van de maatregelen voor natuur in Bekendelle werken we samen met Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten, Bosgroep Midden Nederland en gemeente Winterswijk. Een klein deel in Bekendelle is van Natuurmonumenten, die de maatregelen op haar eigendom treffen. Het grootste deel van dit natuurgebied is in eigendom van particulieren. Bosgroep Midden Nederland vertegenwoordigt een groot deel van deze eigenaren. Ook gemeente Winterswijk is nauw betrokken.

Nieuwsbrieven

Gedurende de looptijd van het plan versturen we nieuwsbrieven naar omwonenden en belangstellenden. Meld u aan voor de nieuwsbrief Bekendelle en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.