N790: Wilp - Steenenkamer

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N790: Wilp - Steenenkamer.
Wanneer: 01 januari 2023 - 31 december 2023

We werken aan de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Wilp en Deventer, op de Wilpsedijk. Met het fietspad verbeteren we de verkeersveiligheid.

Meer info

Planning

Wanneer?Wat?

2021-2022-2023

Grondaankoop

2022 - 2003

Voorbereiding realisatie

Najaar 2022

Provinciaal verkeersbesluit voor verlagen maximum toegestane snelheid

Najaar 2022 - voorjaar 2024

Vergunningen aanvragen

Februari 2024

Onderzoeken zoals naar niet-gesprongen explosieven

Eind 2024

Start voorbereidende werkzaamheden

2025

Aanleg fietspad

Fietspad op de dijk

We brengen een fietspad voor fietsers in 2 richtingen aan. Het fietspad komt boven op de dijk te liggen, aan de westzijde (binnendijkse kant). Dit is veiliger dan een fietspad onder aan de dijk of door de Uiterwaarden. Bovendien is het comfortabeler voor fietsers, omdat zij niet bij elke zijweg of oversteek de dijk op hoeven te rijden. Fietsers krijgen voorrang ten opzichte van verkeer dat hen kruist bij zijwegen. Verder verlagen we de snelheid van het gemotoriseerd verkeer naar 60 km/uur en passen we de inrichting van de weg daarop aan. Tussen de rijbaan en het fietspad planten we een haag.

Voormalig verdedigingswerk IJssellinie

In de dijk zitten resten van een voormalig verdedigingswerk. Tijdens de Koude Oorlog zijn voorzieningen aangebracht om het land onder water te laten lopen, als verdediging tegen mogelijke Russische invasies. Deze voorzieningen worden ook wel ‘inlaatwerken’ genoemd; om het water in het landschap in te laten. Met de aanleg van het fietspad willen we dit stukje cultuurhistorie meer laten zien. Op de plek van de resten van het inlaatwerk onderbreken we de haag en plaatsen we een hekwerk op de betonnen randen. Ook plaatsen we op de parkeerplaats daarnaast een bord met informatie over de IJssellinie en het inlaatwerk.

Voorbereiding werkzaamheden

In aanloop naar de aanleg van het vrijliggend fietspad starten we in 2024 met de benodigde voorbereidende werkzaamheden. We voeren onderzoek uit naar niet-gesprongen explosieven en het asfalt. We graven proefsleuven, zodat we weten waar de kabels en leidingen onder de grond liggen. De aanleg van het vrijliggend fietspad is gepland in 2025. De precieze planning hangt af van hoe snel de procedures van het vergunningentraject en van het proces van grondverwerving gaan. We informeren belanghebbenden over de vergunningprocedures, de planning van de werkzaamheden, hinder en eventuele omleidingen.

Bestemmingsplan 

Om het fietspad veilig aan te leggen, hebben we meer ruimte nodig aan de westkant van de Wilpsedijk (zijde van Twello). De extra ruimte die we nodig hebben, had nog een andere bestemming. Er is daarom een bestemmingsplanwijziging van de gemeente Voorst nodig geweest om het vrijliggende fietspad mogelijk te maken.

Op 20 december 2021 stelde de gemeenteraad van gemeente Voorst het nieuwe bestemmingsplan vast. Er zijn geen beroepen ingesteld, waarmee het bestemmingsplan nu onherroepelijk is.  

Verkeersbesluit 

Als wegbeheerder van de N790 hebben we een verkeersbesluit moeten nemen om de maximum snelheid te verlagen van 80 naar 60 km/uur. 

Het verkeersbesluit met zaaknummer 2022-011989 was van 6 oktober tot en met 17 november 2022 in te zien op de pagina ‘officiële bekendmakingen’. Belanghebbenden hebben een zienswijze kunnen indienen over de geplande verkeersmaatregelen in het ontwerp. Op 25 januari 2023 is het verkeersbesluit vastgesteld. 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.