Wat gebeurt er in de Planuitwerking?

De Planuitwerking bestaat uit verschillende fasen en duurt naar verwachting tot eind 2024. In de Planuitwerking werken we aan verdere detaillering van het gekozen Voorkeursalternatief. Dit werken we uit tot een ontwerpbesluit.
Illustratie mensen die toelichting krijgen over plannen

Een ontwerpbesluit is een voorgenomen besluit dat in ontwerp aan inwoners en betrokkenen eerst ter inzage wordt gelegd, voordat het definitieve besluit wordt genomen.

Ook doorlopen we een m.e.r.-procedure. Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van de RegioExpres in beeld. De verwachte gevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport. Zo kan de provincie de milieueffecten meenemen bij de plannen en besluiten over de RegioExpres. 

Inwoners en betrokkenen kunnen reageren op het ontwerpbesluit en het milieueffectrapport (m.e.r.) door een zienswijze in te dienen. Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit, waarin u beschrijft waarom u het er niet mee eens bent en waarom. 

De 1ste fase van de Planuitwerking

Begin 2022 werken we aan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit is een onderzoeksagenda waarin staat wat de aard en het doel is van het project en de plannen, welke alternatieven worden bekeken en welke milieueffecten worden onderzocht. We bepalen in dit document ‘het detailniveau’ van het (milieu)onderzoek. Bijvoorbeeld van (water)bodemonderzoek, stikstof en ecologie.

Daarnaast stellen we een participatieplan op, waarin we beschrijven hoe we de omgeving informeren en betrekken bij de plannen. We verwachten dat deze documenten in het 2e kwartaal van 2022 klaar zijn.

Beide documenten worden ter inzage gelegd voor inspraak. U kunt dan uw aandachtspunten voor de te onderzoeken milieueffecten en participatie kenbaar maken door een zienswijze in te dienen. Natuurlijk informeren we u, bedrijven, belangenorganisaties en overige betrokkenen hoe en wanneer een zienswijze kan worden ingediend.