Voorwaarden digitale toegankelijkheid

Voor mensen zonder een beperking maakt digitale toegankelijkheid het makkelijker. Voor mensen met een beperking maakt het dingen mogelijk. 

Wat is digitale toegankelijkheid en waarom is het nodig?

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid en ook de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) verplicht bedrijven en overheden om hun online content toegankelijk aan te bieden voor mensen met een functiebeperking. Er zijn miljoenen Nederlanders met 1 of meerdere beperkingen. Denk hierbij aan de mensen die blind, slechtziend, kleurenblind, doof, slechthorend, motorisch beperkt, zwakbegaafd, autistisch en/of laaggeletterd zijn.

Ieder mens heeft het recht om mee te doen in de maatschappij. En ook om gebruik te maken van digitale voorzieningen zoals bijvoorbeeld een website.
We vinden het belangrijk dat wij ons houden aan digitale toegankelijkheid, én het is zelfs verplicht voor alle overheidsinstanties. We streven ernaar dat elke website of applicatie van Provincie Gelderland aan deze norm voldoet.

Daarom houden wij ons aan de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG). Deze richtlijnen zijn opgesteld om websites en haar content (dus ook pdf en andere bestanden) toegankelijk aan te bieden. De huidige norm is WCAG 2.1, AA We streven ernaar dat elke website of applicatie van Provincie Gelderland aan deze norm voldoet.
Hierover is meer te lezen op onze toegankelijkheidspagina.

Wat betekent digitale toegankelijkheid voor u als opdrachtnemer?

Digitale voorzieningen moeten bij aflevering voldoen aan de actuele wettelijke verplichting van de Europese standaard EN 301 549 van de internationale toegankelijkheidsrichtlijn WCAG 2.1 niveau AA. Digitale voorzieningen zijn (documenten voor) websites, apps, mobiele applicaties, intranet en beeldmateriaal zoals video. Meer informatie en uitleg is te vinden op de websites digitaleoverheid.nl en digitoegankelijk.nl.

Wanneer u een digitale voorziening, zoals een website of app, voor ons ontwikkelt moet deze ook voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hiervoor geldt dat de huidige toegankelijkheidseisen standaard meegenomen zijn in de eisen bij de ontwikkeling van de website of app.
Op een website moet een verklaring worden geplaatst waaruit blijkt dat er een goed onderzoek heeft plaatsgevonden. Op de website toegankelijksheidsverklaring.nl moet de verklaring gemaakt en gepubliceerd worden.

Tevens willen we u erop wijzen dat de website ook moet voldoen aan de AVG (privacywetgeving) en dat de beveiliging (onder andere HTTPS certificaat) goed geregeld is.

Hoe gaat provincie Geldeland hier praktisch mee om?

Om te controleren of de content (pdf-bestand) ten behoeve van een website digitaal toegankelijk is, controleert de webredactie van het Online team van Provincie Gelderland het pdf-document voor publicatie. Zij doen dit met behulp van Adobe Acrobat DC. Dit programma geeft precies aan welke elementen verkeerd zijn opgemaakt en ervoor zorgen dat het document niet toegankelijk is. U dient deze (of een vergelijkbare) controle ook zelf te doen voorafgaand aan de levering. Voldoet het product niet aan de gestelde eisen, dan publiceren we het niet.

Als levering niet 100% digitaal toegankelijk blijkt te zijn, kan per email het verzoek gedaan worden om de levering binnen 4 weken alsnog 100% digitaal toegankelijk te maken. Na deze redelijke termijn is er sprake van een toerekenbare tekortkoming en zal opdrachtnemer de kosten voor het digitaal toegankelijk maken vergoeden aan Provincie Gelderland.

Meer informatie

Meer informatie over digitale toegankelijkheid vindt u op digitoegankelijk.nl. Dit is een website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, en in beheer van Logius.