Verontreinigde grond

U doet een melding wanneer er sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. En/of u bent van plan deze gezond te (laten) maken (oftewel saneren). U de ernst en spoedeisendheid van de verontreiniging wil laten vaststellen. Ligt de grond in Arnhem of Nijmegen? Neem dan contact op met de gemeente in kwestie.

Procedure

 • De grond is ernstig verontreinigd en dat is veroorzaakt vóór 1987.
 • De bodem is ernstig verontreinigd.
 • U wilt de ernst en mate van spoed van de verontreiniging laten vaststellen en bent van plan deze grond te (laten) saneren.
 • Gemeenten zijn verplicht melding te doen van mogelijke ernstige verontreiniging.

Uw melding is verplicht op grond van de Wet bodembescherming (Wbb). Voor u gaat saneren, heeft u toestemming van bevoegd gezag (provincie) nodig. Als u uw activiteit uitvoert zonder toestemming, riskeert u een boete.

Voor ingewikkelde gevallen is vooroverleg mogelijk. In dit gesprek komen naast wet- en regelgeving, ook de onderzoeken en informatie die nodig is aan de orde. Voor het inplannen van een vooroverleg neemt u contact op met provincie Gelderland.
Vul voor de afspraak het formulier Vooroverleg bodemverontreiniging/bodemsanering in en stuur dit aan ons. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

U doet uw melding met het webformulier melding bodemverontreiniging/bodemsanering. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. U vindt een link naar dit formulier ook onderaan de pagina. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. 
U kunt dit webformulier gebruiken als u een postadres in Nederland heeft. Woont u in het buitenland? Vraag dan het aanvraagformulier op. Dat doet u door contact met ons op te nemen via het vragenformulier  of telefoonnummer 026 359 99 99.

Na het invullen van het webformulier ondertekent u deze door akkoord te gaan met de verklaring. U hoeft geen handtekening te scannen. Om bijlagen toe te voegen kunt u via het formulier gebruikmaken van de uploaddienst Wetransfer. Doet u als particulier een aanvraag met DigiD voor iemand anders? Dan moet u een ondertekende machtiging (PDF 135 kB) meesturen met de aanvraag.

In alle andere gevallen kunt u alleen gemachtigde zijn door een aanvraag in te dienen via eHerkenning-ketenmachtiging. 

Tip: We raden aan om na te gaan of u ook een andere vergunning nodig heeft, zoals een lozingsvergunning, omgevingsvergunning of vergunning Wet natuurbescherming

 

We vragen u om de volgende informatie mee te sturen:

 • onderliggende bodemonderzoeken
 • kaart van het Kadaster (kadastrale kaart) met ingetekende verontreinigingscontour
 • saneringsplan (bij saneren)

We hebben maximaal 15 weken nodig om uw melding te beoordelen, gerekend vanaf het moment dat u uw melding instuurt. Bij ingewikkelde zaken kunnen we deze termijn met 15 weken verlengen. Hiervan ontvangt u bericht. U kunt verzoeken om een verkorte procedure. In de verkorte procedure vervalt het ontwerpbesluit. De beoordeling duurt dan 6 tot 8 weken. 
Aan deze meldingen zijn geen kosten verbonden.    

De afhandeling verloopt via de volgende stappen:

 • Meteen na het indienen van het formulier ontvangt u een verzendbevestiging per e-mail.
 • Binnen 5 werkdagen ontvangt u per e-mail een zaaknummer waaronder uw aanvraag is geregistreerd.
 • We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen.
 • Wanneer uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we op bij de behandelingsduur.
 • We publiceren het ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het besluit over de aanvraag. Als er geen zienswijzen komen, maken we uw vergunning definitief.
 • Daarna publiceren we het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen bij de Raad van State.
 • Tijdens de sanering houdt Omgevingsdienst Regio Arnhem toezicht.

Bij een verkorte procedure verloopt de afhandeling als volgt:

 • Meteen na het indienen van het formulier ontvangt u een verzendbevestiging per e-mail.
 • Binnen 5 werkdagen ontvangt u per e-mail een zaaknummer waaronder uw aanvraag is geregistreerd.
 • We publiceren de melding.
 • Wanneer uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we op bij de behandelingsduur.
 • Na minimaal 2 weken publiceren wij het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken bezwaar indienen tegen het besluit bij de provinciale bezwarencommissie.
 • Tijdens de sanering houdt Omgevingsdienst Regio Arnhem toezicht.

U moet 2 weken voor u start met de saneringswerkzaamheden een startmelding doen bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De einddiepte van de sanering moet u uiterlijk 1 dag voor het bereiken hiervan aan ODRA melden. De afronding van de sanering meldt u direct aan ODRA. Gebruik voor deze meldingen het meldingsformulier bodemsanering (PDF, 140 kB).

We raden aan om na te gaan of u ook een andere vergunning nodig heeft, zoals een lozingsvergunning, omgevingsvergunning of vergunning Wet natuurbescherming.

Melding doen

Via de knop hieronder komt u bij het webformulier om een melding te doen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.