Energiepark Echteld Lienden

Vattenfall N.V. wil nieuwe windturbines bouwen in de gemeente Buren en bestaande windturbines in de gemeente Neder-Betuwe vervangen. Het beoogde nieuwe energiepark bestaat in totaal uit 7 tot 11 windturbines. De locaties liggen langs de A15.

Stand van zaken

  • Vattenfall heeft de omgevingsvergunningen in maart 2024 officieel aangevraagd. Het gaat om vergunningen voor de bouw van de turbines, maar onder andere ook voor de aanleg van (tijdelijke) wegen, kabels, fundaties en natuur. De omgevingsvergunningen zullen onderdeel uitmaken van het projectbesluit dat nu wordt voorbereid. Naar verwachting leggen we na de zomer het ontwerp-projectbesluit met de ontwerp-vergunningen en het milieueffectrapport ter inzage.
  • Op dinsdag 25 januari is de voorkeursopstelling windpark Echteld-Lienden vastgesteld. Provincie Gelderland kiest voor een opstelling met 7 windmolens. Lees het nieuwsbericht voor meer informatie. 
  • Op vrijdag 24 november vond de derde vergadering plaats van de stuurgroep. Het belangrijkste onderwerp van deze vergadering was het voorkeursalternatief (beoogd ontwerp) van het windpark. De stuurgroep gaf de provincie advies over de keuze voor het voorkeursalternatief. Dit was geen unaniem advies voor één specifiek ontwerp.
  • Woensdagavond 1 november was de derde informatieavond. Vattenfall, provincie Gelderland en de Energiecoöperatie Echteld-Lienden gaven aan de 125 bezoekers uitleg over de stand van zaken van het project en de nog te nemen stappen. Daarnaast werden de mogelijke ontwerpen van het windpark gepresenteerd.  

Energiepark Echteld Lienden

Wij bereiden nu het projectbesluit voor. Dat doen we samen met de gemeente Neder-Betuwe, de initiatiefnemer Vattenfall en de energiecoöperatie Echteld Lienden. In het projectbesluit bepalen we de locatie van het windpark en leggen we de voorwaarden vast waaraan het windpark moet voldoen. Dat zijn onder andere regels voor geluid, slagschaduw en de landschappelijke inpassing. Er moeten nog meer officiële besluiten genomen worden, zoals de omgevingsvergunning en een ontheffing Wet natuurbescherming.

We schakelen over op duurzame energie, zodat we minder CO2 uitstoten, onafhankelijk worden van energie uit het buitenland en energie betaalbaar blijft. Duurzame energie komt van verschillende bronnen, zoals zon, wind, waterstof en biomassa. De komende jaren hebben we al die bronnen nodig om te zorgen dat we voldoende energie hebben voor de productie van goederen, vervoer en in huishoudens. Daarom hebben we landelijk en regionaal afspraken gemaakt over het opwekken van windenergie op land en op welke plekken dit zou kunnen. De locatie van energiepark Echteld Lienden ligt in een zoekgebied van de energieregio Fruitdelta Rivierenland.

Procedure Planning

Fase

Verkenningsfase (2023)

Kennisgeving voornemen en participatie met Notitie Reikwijdte en Detailniveau en participatieplan (voorjaar 2023)In het voorjaar van 2023 publiceren we de kennisgeving van het voornemen en de participatie.  Iedereen kan hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de kennisgeving is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gevoegd. De NRD is het plan van aanpak voor de uit te voeren milieueffectrapportage en beschrijft welke milieueffecten we onderzoeken en op welke manier. Ook is het participatieplan bijgevoegd. Hierin staat wanneer en hoe inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden invloed kunnen uitoefenen op de onderzoeksaanpak en de invulling van de participatie.
Milieuonderzoeken (zomer 2023)De volgende stap is het milieuonderzoek zelf, de milieueffectrapportage (m.e.r.). We onderzoeken welk effect de windturbines hebben op de omgeving en het milieu. Zo doen we onder meer onderzoek naar slagschaduw, geluid en natuur. Het resultaat daarvan leest u in het milieueffectrapport (MER). Op basis van de onderzoeken maken we een keuze tussen verschillende varianten van het windpark.
Voorkeursalternatief (najaar 2023) Mede op basis van het milieueffectrapport (MER) wordt het Voorkeursalternatief (VKA) gekozen. Het VKA geeft aan hoeveel windturbines er het beste kunnen komen, op welke plekken en hoe hoog ze zijn. We maken een goede afweging tussen de diverse belangen. We kijken wat de effecten van de windturbines zijn op de leefomgeving en natuur, het belang van direct omwonenden, het algemene belang van het overschakelen naar duurzame energie en de economische haalbaarheid. 
Kennisgeving voornemen en participatie met Notitie Reikwijdte en Detailniveau en participatieplan (voorjaar 2023)
In het voorjaar van 2023 publiceren we de kennisgeving van het voornemen en de participatie.  Iedereen kan hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de kennisgeving is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gevoegd. De NRD is het plan van aanpak voor de uit te voeren milieueffectrapportage en beschrijft welke milieueffecten we onderzoeken en op welke manier. Ook is het participatieplan bijgevoegd. Hierin staat wanneer en hoe inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden invloed kunnen uitoefenen op de onderzoeksaanpak en de invulling van de participatie.
Milieuonderzoeken (zomer 2023)
De volgende stap is het milieuonderzoek zelf, de milieueffectrapportage (m.e.r.). We onderzoeken welk effect de windturbines hebben op de omgeving en het milieu. Zo doen we onder meer onderzoek naar slagschaduw, geluid en natuur. Het resultaat daarvan leest u in het milieueffectrapport (MER). Op basis van de onderzoeken maken we een keuze tussen verschillende varianten van het windpark.
Voorkeursalternatief (najaar 2023) 
Mede op basis van het milieueffectrapport (MER) wordt het Voorkeursalternatief (VKA) gekozen. Het VKA geeft aan hoeveel windturbines er het beste kunnen komen, op welke plekken en hoe hoog ze zijn. We maken een goede afweging tussen de diverse belangen. We kijken wat de effecten van de windturbines zijn op de leefomgeving en natuur, het belang van direct omwonenden, het algemene belang van het overschakelen naar duurzame energie en de economische haalbaarheid. 

Planuitwerking (2024)

Om het windpark mogelijk te maken wordt een projectbesluit genomen. We stellen eerst een concept van het projectbesluit op: een voorontwerp. Dit bespreken we met onze overlegpartners zoals gemeenten en andere medeoverheden. In het participatieplan staat wie de overlegpartners zijn. De initiatiefnemer bereidt in deze periode ook de vergunningsaanvraag voor.

Het ontwerp-projectbesluit, het MER met de resultaten van de milieuonderzoeken en de ontwerp-vergunningen publiceren we naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024. Deze documenten liggen 6 weken ter inzage. U kunt hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Het bestuur van de provincie betrekt uw mening bij de vaststelling van het projectbesluit.

Definitieve fase (2024)

Gedeputeerde Staten nemen naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 een besluit over het projectbesluit en de vergunningen. Na de vaststelling van het projectbesluit kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad van State. Deze toetst in dat geval of wij de procedure goed hebben gedaan. 

Documentenpagina

We hebben een pagina met handige links, relevante documenten en archiefstukken over energiepark Echteld Lienden.

Veelgestelde vragen