Provincie Gelderland kiest voor 7 windmolens voor windpark Echteld-Lienden

Gelderland heeft de voorkeursopstelling van de windmolens voor windpark Echteld-Lienden vastgesteld en kiest voor een opstelling met 7 windmolens. Daarmee wordt het mogelijk een forse bijdrage te leveren aan de toekomstige, toenemende vraag naar elektriciteit van inwoners en bedrijven.
Gepubliceerd op: 23-januari-2024

De provincie komt tot dit besluit na uitgebreid milieuonderzoek en overleg met de betrokken gemeenten, omwonenden en belanghebbenden in de omgeving. Met het besluit voert de provincie de in 2021 vastgestelde afspraken uit de RES Rivierenland uit. De molens komen aan weerszijden van de A15 te staan.

 

Portret Ans Mol

Afgewogen besluit

Het was voor ons een heel lastig besluit, omdat we ons er zeer van bewust zijn dat windmolens impact hebben op de leefomgeving. Tegelijkertijd hebben we in de RES met gemeenten afspraken gemaakt over de invulling van dit zoekgebied met windmolens. Met zeven windmolens blijven we een betrouwbare overheid die afspraken nakomt, maar die ook zo veel mogelijk rekening houdt met de reacties uit de omgeving.

Ans Mol

Gedeputeerde energie

Rekening houden met de leefomgeving

Uit het milieuonderzoek, dat de mogelijkheden onderzocht voor de plaatsing van 7 tot 11 windmolens, blijkt dat het gebied ruimte biedt voor 9 windmolens. “Om zo veel als mogelijk tegemoet te komen aan zorgen in de omgeving hebben we besloten de 2 molens die het dichtst bij woningen staan te schrappen,” aldus de gedeputeerde. Verder komen windmolens op gezette tijden stil te staan met het oog op bescherming van de grutto en vleermuizen. Hinder door slagschaduw wordt volledig beperkt en ook geluidhinder wordt verminderd door het afschakelen van de molens op bepaalde momenten. De windmolens krijgen een tiphoogte van maximaal ongeveer 270 meter.   

Voordelen voor de regio

“Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om de stroom van het windpark direct te leveren aan het nabijgelegen industrieterrein Medel,” zo stelt de gedeputeerde, “en leveren de molens daarmee door de beschikbaarheid van schone stroom ook een bijdrage aan werkgelegenheid in de regio.” Als onderdeel van het plan ontwikkelt Energiecoöperatie Echteld-Lienden in nauwe samenwerking met de provincie en initiatiefnemer Vattenfall een innovatief voorstel voor financiële deelname in het windpark. Inwoners (die lid zijn van de energiecoöperatie) en wonen in een straal van 2,5 kilometer rond het windpark, komen in aanmerking voor een deel van de opbrengsten van het windpark, zonder dat ze daar een investering voor hoeven te doen. Daarmee wordt financiële participatie voor iedereen bereikbaar en niet alleen voor mensen die kunnen investeren. De partners in het project willen met het voorstel een bijdrage leveren aan het bestrijden van energiearmoede.

Milieuonderzoek ter voorbereiding van de vergunningaanvraag

De provincie gaat nu verder met het voorbereiden van het Projectbesluit onder de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking trad. Daarnaast voert initiatiefnemer Vattenfall gedetailleerd milieuonderzoek uit voor specifiek de 7 windmolens die nu bepaald zijn als onderdeel van de vergunningaanvraag.

Ontwerp-projectbesluit wordt rond de zomer ter inzage gelegd

Naar verwachting wordt het ontwerp-projectbesluit inclusief de ontwerp-vergunningen en de milieueffectrapportage rond de zomer ter inzage gelegd. Iedereen kan daar zienswijzen op indienen, die door de provincie worden beantwoord. Het definitieve besluit verwachten we in het derde kwartaal van dit jaar. 

Kaart

Klik op de kaart voor een grote weergave.