Veelgestelde stikstof vragen over Evenementen en Wnb

We hebben de meest gestelde vragen voor u geselecteerd.

Evenementen en Wnb

Veel organisatoren van (grotere) evenementen starten een jaar voorafgaand aan het evenement met de voorbereidingen. Wij adviseren om op dat moment ook te onderzoeken of het nodig is om een natuurvergunning of -ontheffing aan te vragen. Dat kan door een natuurtoets, Quickscan (onderdeel van de natuurtoets) en/of AERIUS-berekening uit te laten voeren door een ecologisch adviesbureau.

Beschermde plant- en diersoorten (zoals bijvoorbeeld waardplanten, vleermuizen en broedvogels) kunnen overal in de groene leefomgeving voorkomen. Voor een evenement in de groene leefomgeving heb je dan ook altijd een Quickscan nodig. Deze Quickscan legt u ter beoordeling aan ons voor. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het evenement ecologisch verantwoord plaats kan vinden.

Verschillende factoren spelen een rol: locatie, omvang, het moment van organiseren (bijvoorbeeld het broedseizoen), aantal verwachte bezoekers en de mate van licht- en geluidverstoring. Voor elk evenement is het maatwerk: of een natuurvergunning 0f -ontheffing nodig is, is afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken (Quickscan en AERIUS- berekening).

De provincie ziet toe op naleving van de Wet natuurbescherming (Wnb) en grijpt in als daar aanleiding toe is. Organisatoren van evenementen zijn zelf verplicht om voor de benodigde vergunningen te zorgen. Daar helpen we graag bij, omdat we zien dat er veel is veranderd in de Wnb-regelgeving. Dat komt vooral door de veelal ingewikkelde wetgeving rondom stikstof: deze verandert voortdurend. Door samen te werken met gemeenten en adviesbureaus attenderen we organisatoren van evenementen er op alert te zijn op een mogelijke natuurvergunning.

Gemeenten hebben de meeste contacten met organisatoren van evenementen. Zij kunnen organisatoren wijzen op het feit dat er mogelijk een natuurvergunning of – ontheffing nodig is bij het organiseren van een evenement. Daarom investeren we in de kennisuitwisseling tussen provincie, gemeenten, terreinbeheerders en adviesbureaus.

Gemeenten kunnen voor specifieke gebieden een natuurtoets doen die meerjarig, tot maximaal 5 jaar, geldig is. Na 5 jaar dient het onderzoek geactualiseerd te worden. Als uit de natuurtoets blijkt dat er op bepaalde onderdelen extra aandacht nodig is, zal gekeken worden wat er met preventieve maatregelen (bijvoorbeeld andere inrichting, ander tijdstip, andere verlichting) geregeld kan worden om effecten te voorkomen. Zo kunnen gemeenten ook gebieden aanwijzen waar bijvoorbeeld bij voorkeur geen evenementen plaatsvinden, of waar evenementen juist wel mogelijk zijn. 

Dat is geen verplichting, wel vaak de realiteit. Van belang is dat de persoon aantoonbaar kundig is. Wij verstaan onder een deskundige ‘iemand die voor de situatie, het leefgebied en de soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren, aantoonbare ervaring en (specifieke) ecologische kennis heeft’. 

De kosten van het onderzoek en voor het aanvragen van een natuurvergunning zijn voor de organisator/initiatiefnemer. Als uit onderzoek blijkt dat er geen natuurvergunning of -ontheffing nodig is, wordt er in de regel ook geen aanvraag bij ons ingediend. Het blijft dan bij een verzoek om een advies (vooroverleg). Hier rekenen wij geen leges voor. Als er wel een vergunningsaanvraag ingediend wordt, berekenen we de gebruikelijke leges. Meer informatie hierover vindt u op de pagina kosten.